To s čím se setkáváme máme převádět v modlitbu chvály, díků, prosby a smíru, zvláště ve mši svaté. Fakt, který je možné si ověřit je, že II. vatikánský koncil má v konstituci o liturgii čl. 109: “V katechezi je třeba věřícím zároveň se společenskými následky hříchu zdůraznit vlastní povahu pokání: mít odpor proti hříchu, protože uráží Boha. Přitom ať se nepřechází mlčením úloha Církve při pokání a ať se vyzývá k modlitbě za hříšníky.” Jak převést tato slova v modlitbu? Je to možné takto:

Dobrý Bože, smiluj se nad lidmi, aby uznávali společenské následky hříchu: Te rogamus audi nos(Prosíme tě vyslyš nás).
Dej, prosíme Bože, ať pokřtění lidé konají pravé pokání a mají odpor vůči všem hříchům, protože se jimi uráží Bůh: Te rogamus audi nos.
Schvalování hříchů a bludů není program Církve, proto tě Duchu Svatý prosíme, aby se ti, kdo se tomuto zdravému programu zpronevěřili omlouvali Církvi a vyznávali hříchy Bohu: Te rogamus audi nos.

Dej nám Bože lásku k Církvi a uznávání její svatosti: Te rogamus audi nos.
Na přímluvu sv. Petra a všech svatých papežů, Bože dej, ať se Církev neomlouvá světu za viny co nemá a vyzývá k modlitbě za hříšníky: Te rogamus audi nos.
Na přímluvu sv. Marie Goretti Bože dej, aby se za pravé obětí sexuálního zneužívání nepovažovaly ti, kdo k hříchu svolili: Te rogamus audi nos.
Na přímluvu sv. Karla Lwangy Bože dej, aby se při faktu o převažujících proviněních skutky homosexuality s osobami nad dětským věkem nemluvilo nejvíce o zneužívání dětí.
Na přímluvu sv. Františka Saleského, patrona novinářů, Bože dej, aby sdělovací prostředky nemátly lidi tím, že stejné hříchy světu schvalují a Církvi vyčítají: Te rogamus audi nos.
Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Marie Magdalény, nám dej schopnost nulové tolerance, jak ji ukazuješ na setkání s cizoložnou ženou (Jan 8.kap.), kde neodmítáš trest a žádáš, aby trestající sám nebyl hoden trestu a dáváš odpuštění s požadavkem nehřešit: Te rogamus audi nos.
Dej Bože, abychom při častějším zneužívání žen než mužů nezapomněli na zneužívané muže, jak máme na příkladu Josefa v knize Geneze (39.kap.): Te rogamus audi nos.

Dej Bože, aby se nezapomínalo na tresty pro nespravedlivě žalující, jak máme na soudcích v případu Zuzany u proroka Daniela: Te rogamus audi nos.
Na přímluvu Panny Marie a všech svatých, dej Bože ať hlásání a následování života svatých je protiváhou všech hříchů a neřestí: Te rogamus audi nos.
Na přímluvu Panny Marie a všech svatých, dej Bože, abychom obstáli před soudnou stolicí Boží, Te rogamus audi nos.

Do modlitby lze převést i fakt čl. 103 SC: “Při slavení ročního okruhu Kristových tajemství uctívá svatá Církev se zvláštní láskou blahoslavenou Bohorodičku Marii, která je nerozlučně spjata s vykupitelským dílem svého syna. V ní Církev obdivuje a chválí nejvznešenější plod vykoupení. V ní jako v čistém obraze s radostí nazírá to, čím sama touží a doufá zcela být.”
Milosrdný, dobrý a spravedlivý Bože smiluj se nad námi, abychom jasná slova uváděli do života a nesvědčila proti nám: Te rogamus audi nos.