Pravému ekumenismu učí liturgie. Slaví se v ní svátky světců z doby jedné Církve jako sv. Jan Zlatoústý, sv. Basil a sv. Atanáš. Promluva sv. Tarasia, patriarchy Cařihradu, zemřel roku 806, je v předkoncilním breviáři 12.12. Je ukázkou mariánské úcty:
Maria, kde najdu slova ke tvé chvále? Neposkvrněná, přečistá Panno, ozdobo žen, slávo dcer! Svatá Panno a Matko, požehnaná jsi mezi ženami, tvá sláva je ve tvé nevinnosti, tvé jméno je jménem čistoty. V tobě byla kletba Adamova zrušena a dluh Evin splacen. Ty jsi čistá oběť Abelova, vybraná z prvotin, neposkvrněná oběť. Ty jsi naděje Henochova, ta pevná naděje, kterou měl v Boha a která ho nezklamala. Ty jsi milost, která byla v životě Henochově a jeho přechod do nebe. Ty jsi archa Noemova a nový příslib, který Bůh učinil. Ty jsi nesmírná sláva království a kněžství Melchisedechova. Ty jsi neochvějná víra Abrahamova a příslib potomstva, které přijde. Ty jsi zápalná oběť Izáka. Ty jsi žebřík, který viděl Jakob vystupovat do nebe, ty jsi nejvznešenější ze všech jeho potomků, dvanácti kmenů Izraele. Podle těla jsi dcera Judova. Ty jsi cudnost Josefova a zničení starého Egypta, ano, i synagogy židů. Ó Neposkvrněná! Ty jsi kniha Mojžíšova ustanovující zákon, který byl napsán prstem Božím, nový Izrael utíkající z duchovního Egypta, neboť i starý zákon byl napsán na Sinaji pro izraelský lid, který byl sycen na poušti manou a vodou ze skály, jež jsou obojí předobrazem Krista, který měl přijít z tvého lůna, jako když ženich vychází ze své komnaty. Ty jsi Áronová hůl, která vyrašila. Ty jsi dcera Davidova, celá slávou prozářená, oděna oděvem zlatem tepaným v různých barvách.

Ty jsi proroctví proroků a vyplnění toho, co předpověděli. Ty jsi brána, odkud Ezechiel promluvil, když prorokoval řka: Tato brána zůstane zavřená; nebude otvírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ni vstoupil Hospodin, Bůh Izraele. Proto zůstane uzavřena. (Ez 44, 2). Ty jsi prut z pařezu Jesse, o kterém prorokoval Izaijáš (Iz 11,1), ten prut, jehož květem je Kristus a jehož větve zadusí výhonky hříchu a naplní zemi květy milosti. Ty jsi smlouva předpovězená Jeremijášem, když řekl (Jer 31,31): Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci, a to symbolizuje příchod Tvého Syna a shromáždění všech národů, aby jej uctívali a jemu se klaněli na všech místech světa. Ty jsi vysoká hora, o které mluvil David, muž velmi vážený, z které je bez lidských rukou vytesán nárožní kámen, kterým je Kristus, který rozdrtil různobarevný obraz starého hada. Ctím tě jako neposkvrněný pramen, vyznávám, že jsi plná milosti, chválím tě jako přečistý a věrný svatostánek Boha. Skutečně, kde se rozmnožil hřích, tam ve větší míře uhostila se milost. Jako skrze ženu smrt vstoupila do světa, skrze ženu přišla moc opět povstat. Had nám dal ovoce smrti, ale tento pád byl zakončen v pokrmu života věčného. Eva, naše první matka porodila Kaina, prvního vraha, ty, ó Maria, jsi porodila Krista, prvorozence života a zmrtvýchvstání. Ó, jaká neslýchaná zvěst! Ó jaká nepochopitelná novina! Ó moudrosti, kterou nelze popsat!

A nyní my, Boží lid, pokolení svatých, věrné shromáždění, mláďátka holubice pokoje, děti milosti, chvalme Boha s očištěnou myslí a čistými ústy ve všech jazycích národů pro důstojnost této Panny. Toto je vznešený svátek, který slaví andělé a lidé vzdávají nejlepší oběť chvály; takový svátek, ve kterém zaznívá s úctou a jásotem onen pozdrav, který nejprve přišel od Gabriela: Zdrávas Maria! Zdrávas, ty Ráji Boha Otce, kde poznání Boha teče širokými řekami do všech končin světa! Zdrávas, příbytku Boha Syna, do kterého přišel přijav tělo člověka! Zdrávas, tajuplný stánku Ducha Svatého! Zdrávas, neboť jsi čestnější než cherubíni. Zdrávas, neboť jsi slavnější než serafíni. Zdrávas, ty, která jsi vznešenější než nebesa! Zdrávas, ty, která jsi jasnější než slunce. Zdrávas, ty, která jsi světlejší než měsíc. Zdrávas, nádhero nesčetných hvězd! Zdrávas, světlý oblaku dštící rosu nebes! Zdrávas, svatý vánku, který čistí vzduch od výparu hříchu! Zdrávas, vznešené poselství proroků! Zdrávas, ozvěno apoštolů jdoucí do celého světa! Zdrávas, nejlepší vyznání mučedníků! Zdrávas, pravá naději patriarchů! Zdrávas, vznešená chloubo všech svatých! Zdrávas, prameni života umírajícím! Zdrávas, ó Královno, předvoji míru! Zdrávas, neposkvrněná koruno mateřství. Zdrávas, přímluvkyně všech pod nebem. Zdrávas, obnovení celého světa! Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou, ten, který byl před tebou, je zrozen z tebe a je s námi. Jemu s Otcem a svatým a životodárným Duchem buď vzdána veškerá chvála nyní i vždycky a na věky věků. Amen.