Je třeba se držet tradice. Akafist k sv. Cyrilu a Metoději tak činí převodem jejich životopisu v modlitbu. Pomáhá tak rozumu k poznání a vůli k jednání.

Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
L: (3x) Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno. Pane, smiluj se. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

1. Kondak
K: Svatí Cyrile a Metoději, obdaření Boží moudrostí, Pán Ježíš, Král mocností, vás vyvolil za apoštoly slovanských národů a my vás, své přímluvce, oslavujeme písní.
Pro vaši důvěru v Pána svou přímluvou nás osvoboďte od všech nástrah, nás volajících: Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů
L: Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

1. Ikos
K: Stvořitel andělů a Pán mocností vás předurčil za učitele slovanských národů, proto s vámi byla Jeho milost, která vás chránila a posilovala po všechny dny vašeho života. Měli jste ji jako pomocnici, když jste skutky i slovy všem ohlašovali Boží slávu na všech místech. Proto i my věřící osvíceni Kristovou vírou zpíváme a voláme:

L: Radujte se, zvěstovatelé evangelijní radosti
Radujte se, nositelé zázračné Boží milosti
Radujte se, pro Pánovo jméno jste mnoho vytrpěli
Radujte se, zavrhli jste lsti světa
Radujte se, od svého dětství Bohem požehnaní
Radujte se, věncem vyznavačů jste ozdobení
Radujte se, pohrdli jste lidskou slávou a Pána hledali
Radujte se, Boží vůli jste mocným tohoto světa hlásali
Radujte se, Vševládnoucím do zářivého ráje přijati
Radujte se, naši horliví orodovníci u Boha
Radujte se, vaše modlitby utvrzují naši víru
Radujte se, vaší přímluvou jsme zvítězili nad bludy
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů

2. Kondak
K: Svatý Cyril jako chlapec měl v noci sen, v němž si vybral za svou nevěstu Moudrost. Rodiče tak poznali, že je Boží vůle, aby se jejich dítě stalo služebníkem Moudrosti. Mnoho se starali o jeho vzdělání a výchovu. Když viděli jeho rychlý pokrok v moudrosti, zpívali Bohu: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

2. Ikos
K: Svatý Cyril ještě jako chlapec, zralejší v moudrosti nad vrstevníky, zkoumal neproniknutelnou nauku podstaty života. Proslavil se na královském dvoře, byl dán za dobrý příklad mladému císařovu synu. Bohatstvím a pozemskou slávou však pohrdl a hledal jen, co je potřebné pro spásu. Odešel do samoty, aby v postu a modlitbě dosáhl vnitřní pokoj. I svatý Metoděj mající vládní moc odešel na horu Olymp, kde jako mnich sloužil Pánu. I my se naučme odmítat pozemská pokušení a usilujme se především líbit Kristu, našemu Bohu a našim apoštolům zpívejme.

L: Radujte se, nepodlehli jste svodům lidské slávy
Radujte se, mocně jste navázali na poustevnický život
Radujte se, Pán vás osvěcoval ve snech a viděních
Radujte se, i lidská moudrost vám pomáhala ke spáse
Radujte se, Boží slovo a spisy svatých jste milovali více než filosofii
Radujte se, plnitelé Božího zákona a ne jeho zapomětliví posluchači
Radujte se, vítězi nad ďábelskými pokušeními doléhajícími na žijící v samotě
Radujte se, byla vám dána moc nad pokušeními a vášněmi
Radujte se, duchovní snahy vám získali věnec života
Radujte se, i dnes jste pomocníci asketů a poustevníků
Radujte se, jste blízkými zastánci všech hříšníků před Bohem
Radujte se, chráníte naše duše před úklady démonů
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolé Slovanů

3. Kondak
K: Naléhavost císařových proseb dovedla svatého Cyrila k opuštění samoty kvůli pastýřské službě v Cařihradě. Zde hlásal Boží slávu naukou i skutky a potlačoval blud obrazoborectví. Proto i nás, svatý otče, upevňuj v pravé víře. Ty z našeho rodu, kteří se vzdálili od pravé víry, přiveď k jednotě, aby všichni Slované skrze svoje věrozvěsty volali ke Kristu, našemu Bohu, jedněmi ústy: Aleluja
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja!

3. Ikos
K: Naplněný Boží moudrostí vydal jsi se, svatý Cyrile, k Agarénům. Duchovně osvícený jsi obhájil moudré tajemství Svaté Trojice a zahanbil jsi jinověrce. Oni tě, rozpálení závistí, chtěli otrávit bylinami. I když jsi je ochutnal, neuškodily ti, a zdravý jsi se vrátil k svatému Metodějovi. Společně jste na sebe vzali těžkosti mnišského života a vaše poustevna zářila světlem vaší námahy. Svojí přímluvou osvěťte i nás s láskou volající:

L: Radujte se, nádherně znějící nástroje Boží slávy
Radujte se, neochvějné pilíře jeho svaté Církve
Radujte se, zvěstovatelé tajemství svaté Trojice
Radujte se, odvážní vyznavači vtělení Božího Slova
Radujte se, osvětitelé Řeků, Židů a pohanů
Radujte se, zvěstovatelé trojjediného Boha
Radujte se, zahanbili jste blud obrazoborectví
Radujte se, díky vám vadne bezbožnost pohanů
Radujte se, jste učiteli těch, kdo neznají Kristovu pravdu
Radujte se, pochybující nacházejí ve vás učitele víry
Radujte se, hříšníci mají ve vás zastánce
Radujte se, sloužící Pánu mají ve vás ochránce
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

4. Kondak
K: Spolehliví učitelé, svojí mocnou přímluvou jste rozehnali bouři neštěstí a zloby, přicházející na slovanské národy. Pán vás povolal do sboru apoštolů, mezi svaté učitele a do zástupu vyznavačů, aby mu všichni Slované kvůli vám zpívali:
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

4. Ikos
K: Král Chazarů slyšel, že v krajině Řeků je vyznávána pravá víra, proto prosil byzantského císaře o učitele pravé víry. Císař se obrátil na svaté bratry, aby opustili poustevnu a přišli k Chazarům. Svatí bratři obrátili jejich srdce ke Kristu a udělili jim spásonosný křest. Spolu s nimi i my oslavujme svaté Cyrila a Metoděje a volejme:

L: Radujte se, nebojácně jste hlásali radostnou zvěst evangelia
Radujte se, svojí slavnou cestou jste ozářili Černé moře
Radujte se, našli jste neporušené ostatky svatého papeže Klimenta
Radujte se, díky jeho přímluvě jste obrátili Chazary
Radujte se, Kristovým světlem jste obdarovali jejich krajinu
Radujte se, sláva vaší spravedlnosti se roznesla do všech končin světa
Radujte se, oporo Kristovy Církve
Radujte se, silná obrano před bludy a rozkolem
Radujte se, přijali jste pokoření pro Krista od Agarenů a Židů
Radujte se, skrze ostatky mučedníka jste získali požehnání
Radujte se, dali jste nám příklad úcty Božích přátel
Radujte se, vždyť i vy jste všemi pravověrnými uctíváni jako Boží přátelé
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů

5. Kondak
K: Jako hvězda poslaná Bohem ukázalo se neporušené tělo svatého Klimenta, které vyplavili vlny Černého moře, na jehož dnu leželo skryté sedm set roků. Vám ho ukázal Pán, který koná zázraky, jako znamení vaší apoštolské námahy a starostlivé služby vyznavačů. Když jste tomu porozuměli, zpívali jste Bohu: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

5. Ikos
K: Když svatí bratři viděli, že jejich spolurodáci Slované vyznávají pravou víru, ale nemohou číst Boží slovo ve svém jazyce, začali překládat Boží knihy do jazyka Slovanů, aby v rodném jazyce oslavovali Pána všech. Proto i my oslavujme Pána za naše věrozvěsty, kterým voláme:

Radujte se, dárci Kristova světla našim otcům
Radujte se, osvětitelé Slovanů, vašich spolurodáků
Radujte se, dělníci Kristovy vinice
Radujte se, dobří pastýři Ježíšova stáda
Radujte se, věrní překladatelé Božího slova
Radujte se, naši dobří a pokorní učitelé
Radujte se, všude jste přinášeli Kristův pokoj
Radujte se, celý svět jste osvítili světlem Kristovy nauky
Radujte se, i nyní přijímáte modlitby nás hříšných
Radujte se, i nyní rozdáváte útěchu zarmouceným
Radujte se, jste útočiště utlačovaných pro pravdu
Radujte se, jste vzácným příbytkem Svatého Ducha
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

6. Kondak
K: Svatí bratři, stali jste se zvěstovateli, nosícími Boha a šli jste do slovanských krajů, aby jste nově pokřtěné lidi osvítili Kristovou naukou. A ti, když vás uviděli přicházet jako anděle světla zvěstující spásu a jako dobré pastýře, kteří dávají život za své ovce, volali k Bohu, který oslavuje svoje svaté: Aleluja
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

6. Ikos
K: Když Velké Moravě zasvítila zář pravé víry a slovanská knížata prosili byzantského císaře o učitele a upevňovatele víry pro naše předky, svatý Cyril a Metoděj se vydali do slovanských krajin zvěstovat evangelium o Božím království v slovanském jazyce. Slovani se velmi zaradovali a ze všech stran přicházeli k svatým bratřím, učili se Boží zákon a chválili Pána i své osvětitele. I my spolu s nimi zpěvem oslavujme svatého Cyrila a Metoděje a volejme

L: Radujte se, naši apoštolové, Boha hlásajícího
Radujte se, naši učitelé, plní milosti
Radujte se, vyznavači, plní velké odvahy
Radujte se, příkladní poustevníci
Radujte se, za nás horlivě prosící
Radujte se, naši zářící divotvůrci
Radujte se, trojjazyčný blud jste odvážně odhalili
Radujte se, Boha oslavovat v našem jazyku jste nás naučili
Radujte se, potěšení Slovanů v čase neštěstí
Radujte se, naděje a pomoci ve velkém soužení
Radujte se, naše kající modlitby Vládci přinášíte
Radujte se, i vy sami se za nás k němu stále modlíte
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů

7. Kondak
K: Když vás nepřející kněží chtěli vyhnat ze slovanských krajin, pomluvili vás před římským biskupem. Když však on od vás přijal ostatky svatého Klimenta a poznal vaši pravověrnost i ctnostný život, zahanbil vaše ziskuchtivé pomlouvače, vás požehnal v Kristovu jménu a zpíval Bohu: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

7. Ikos
K: Svatí bratři se ukázali jako obdivuhodní apoštolové, neúnavně pracující na Pánově vinici. Svatý Cyril od velké námahy onemocněl a zakrátko po příchodu do Říma skončil svůj pozemský život. Svatý Metoděj, posílený horlivostí svého bratra a od papeže Hadriána poctěný biskupskou hodností, se vrátil na Velkou Moravu a do Panonie, aby s novým úsilím zvládal množící se těžkosti. Svaté bratry obdivujeme, opěvujeme je a voláme:

L: Radujte se, dobří Kristovi služebníci
Radujte se, byli jste věrní pravdě až do smrti
Radujte se, chtěli jste se líbit Bohu a ne lidem
Radujte se, pro Boží jméno jste přijali pronásledování
Radujte se, celý život jste se namáhali v Pánově vinici
Radujte se, stali jste se solí země a světlem světa
Radujte se, jako hořící pochodeň jste svítili národům v temnotě
Radujte se, ani po smrti jste nepřestali svoje stádo milovat
Radujte se, věřícím jste se stali neukrytým městem na hoře
Radujte se, zachovali jste Pánova přikázání a jiné jste jim učili
Radujte se, byli jste nazváni velkými v Božím království
Radujte se, v Pánově Církvi jste na zemi oslavovaní
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

8. Kondak
K: Při odchodu na věčnost svatý Cyril nepřemýšlel o časném životě, ale modlil se k Pánu za jím osvícené církve, aby v nich upevnil pravou víru a uchránil je od trojjazyčného bludu a jiných pokušení. Svatého Metoděje napomínal a prosil: “Hle, bratře, oba jsme byli spřežením, co táhlo stejnou brázdu a já končící svůj den padám na oranisku. Ty velmi miluješ svatou horu, ale neopouštěj pro horu vyučování slovanských národů.” Proto, když obdivujeme takovou horlivost svatých bratrů, i my zpíváme Bohu: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

8. Ikos
K: Svatý Metoděj, celkem oddaný duší i tělem poslední vůli svého bratra, se nezalekl výčitek knížete, pomluv ze strany nepřejících kněží ani vězení, ale to všechno přetrpěl jako statečný Kristův voják. Nepřestal dobře vést a osvěcovat slovanské národy i své stádo dokud nezestárl a neodešel k svatému Cyrilovi do blaženého rajského příbytku. Proto svaté bratry vroucně vzýváme:

L: Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.
Radujte se, věčným světlem na nebi osvícení
Radujte se, chudí v duchu, vaše je nebeské království
Radujte se, plačící, jste hojně potěšeni
Radujte se, tiší, v Kristu jste slovanské krajiny zdědili
Radujte se, lační a žízniví, v nebeském příbytku jste nasyceni
Radujte se, milosrdní, zprostředkovali jste Boží milosrdenství všem
Radujte se, čistí srdcem, dnes vidíte Boha tváří v tvář
Radujte se, šířící pokoj mezi lidmi a nazvaní Božími syny
Radujte se, pronásledovaní pro spravedlnost, získali jste Boží království
Radujte se, pro Krista vás lidé nenáviděli a všechno zlé o vás nepravdivě mluvili
Radujte se a jásejte, hojnou odměnu jste v nebi dosáhli
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů

9. Kondak
K: Ctihodní bratři, všechny nástrahy přicházející na slovanské národy jste statečně překonávali. Proto ani nyní nás pokorné a hříšné neopouštějte, ale všechny Slovany upevňujte v pravověrnosti a svornosti, aby všichni jedněmi ústy i jedním srdcem zpívali Bohu, který vás oslavil: Aleluja
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

9. Ikos
K: Svatí bratři, vidíme před vámi slavné řečníky jako němé ryby, co nechápali jak jste duchem přebývali v poustevně a zároveň se mezi lidmi namáhali. My se radujeme, že máme takové učitele a zastánce, oslavujeme vás a voláme:

L: Radujte se, vyznavači pravé víry
Radujte se, dědici Božího království
Radujte se, karatelé bludu obrazoborectví
Radujte se, zahanbitelé těch, kdo v Krista nevěří
Radujte se, neboť jste zvítězili nad trojjazyčným bludem
Radujte se, neboť jste Slovanům otevřeli dveře nebeského království
Radujte se, Kristovi vojáci, ještě během života od něj slávou korunovaní
Radujte se, při svém věhlasu jste si zachovali ducha pokory
Radujte se, jako Izaiáš a Jeremiáš jste od rodáků zlo za dobro dostali
Radujte se, jako Daniel a Ester se za slovanské národy přimlouváte
Radujte se, se všemi svatými jste nehasnoucím světlem prozářeni
Radujte se, se všemi Božími vyvolenými se za nás hříšné modlíte
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

10. Kondak
K: Svatý Metoděj toužil ochránit nové Kristovo stádo od duchovních vlků, a proto na smrtelné posteli velmi prosil své učedníky, aby se nebáli nepřátelských útoků, ale pevně stáli v pravé víře a v smutku i v pokušeních za všechno děkovali Bohu a zpívali mu: Aleluja
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

10. Ikos
K: Svatí Cyril a Metoděj, obdaření Boží moudrostí, stali se hradbou pro všechny, kteří se namáhají žít v pravé víře a útočištěm všech, kteří se ve víře k nim utíkají. Stvořitel nebe a země si vás vyvolil za rybáře lidí na zemi a připočetl vás ke sboru apoštolů v nebi. Proto vyproste milost seslání jeho darů i nám, kteří vroucně voláme:

L: Radujte se, ctnostmi jako šatem jste byli ozdobeni
Radujte se, v moudrosti jste se Šalomounu vyrovnali
Radujte se, zdrženlivostí a modlitbou jste se Antonínovi a Pachómiovi podobali
Radujte se, silou slova jako Basil Veliký a Jan Zlatoústý jste byli obdarovaní
Radujte se, čistotou jste se Josefovi podobali
Radujte se, v utrpení jste Joba následovali
Radujte se, dobrotou jste se králi Davidovi vyrovnali
Radujte se, horlivou vírou jste se Eliáši připodobnili
Radujte se, jako apoštolé Pavel a Jan Teolog jste Krista milovali
Radujte se, jako Daniel a tři mládenci jste Boha odvážně chválili
Radujte se, spolu s Božími anděly a svatými přebýváte
Radujte se, i my hříšní vaše jména s vírou vzýváme
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

11. Kondak
K: Naši svatí učitelé, my hříšní přinášíme Pánu píseň vděčnosti za vás, našich přímluvců. Pokorně vás prosíme, nepohrdejte námi pro naši duchovní lenost a neopouštějte nás pro naše velké nepravosti, ale vyproste od Pána milosrdenství všem kdo zpívají: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

11. Ikos
K: Věřící, oslavujme světlem zářící dvojici apoštolů Slovanů, zanechme spory, nesvornost a zejména rozdělení ve víře. Zachovávejme jednotu ducha ve svazku pokoje a naše svaté učitele opěvujme:

L: Radujte se, zvučné fanfáry zvěsti Evangelia
Radujte se, sladce znějící housle ohlašování spásy
Radujte se, mocní zastánci spravedlnosti
Radujte se, neoblomní ničitelé nepravosti
Radujte se, radost jste nám přinesli
Radujte se, odevšad na vás protivenství doléhalo
Radujte se, nezištně jste se namáhali a lidskou odměnu nečekali
Radujte se, k Bohu jste se za nevděčný lid modlili
Radujte se, svým úsilím a ctnostmi jste anděly a svaté potěšili
Radujte se, neboť jste s nimi v blažených příbytcích věčnou radostí obdarovaní
Radujte se, hvězdy světlem pravdy zářící
Radujte se, světlem ctnosti osvícení
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

12. Kondak
K: Svatí učitelé, do konce svého života jste po celém světě ohlašovali pokoj. Vyproste nám dar jednoty a pokoje, abychom i my osvobození od všech rozkolů a pokušení, mohli v pokoji zpívat jedinému Pánu, který je pramen pokoje: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

12. Ikos
K: Svatí učitelé, když oslavujeme váš obdivuhodný život na zemi a rozjímáme o vaší slávě v nebi, pokorně vás prosíme o Boží pomoc pro všechny křesťany proti viditelným i neviditelným nepřátelům. Pozvěte všechny slovanské národy k jednotě ve víře, aby jednomyslně zpívali a volali:

L: Radujte se, pevné hradby naší víry
Radujte se, živé napomenutí jinověrců
Radujte se, pravou víru v Nejsvětější Trojici vyznávající
Radujte se, bohoslužby se srozumitelným jazykem doporučující
Radujte se, spravedlivé ve spravedlnosti upevňující
Radujte se, bezbožné ke zbožnosti obracející
Radujte se, skrze vás jsme byli do Církve přijati
Radujte se, díky vám jsme Boží slovo v rodném jazyce poznali
Radujte se, vašimi modlitbami před našimi nepřáteli ochraňovaní
Radujte se, vaší přímluvou věčný život dosahujeme
Radujte se, pastýři a otcové všech Slovanů
Radujte se, díky vám jsme se stali bratry a sestrami v Kristu

13. Kondak
K: Svatí apoštolové svatý Cyrile a Metoději, neobyčejní a obdivuhodní učitelé slovanských národů, přijměte naši modlitbu a osvoboďte všechny Slovany od zla a nouze, které je trápí. Svojí přímluvou je zachovejte v pokoji a jednotě a přiveďte do nebeského království všechny, kteří za vás Bohu zpívají: Aleluja.
L: Aleluja. Aleluja. Aleluja. (zpívá se 3x)

1. Ikos
K: Stvořitel andělů a Pán mocností vás předurčil za učitele slovanských národů, proto s vámi byla Jeho milost, která vás chránila a posilovala po všechny dny vašeho života. Měli jste ji jako pomocnici, když jste skutky i slovy všem ohlašovali Boží slávu na všech místech. Proto i my věřící osvíceni Kristovou vírou zpíváme a voláme:

L: Radujte se, zvěstovatelé evangelijní radosti
Radujte se, nositelé zázračné Boží milosti
Radujte se, pro Pánovo jméno jste mnoho vytrpěli
Radujte se, zavrhli jste lsti světa
Radujte se, od svého dětství Bohem požehnaní
Radujte se, věncem vyznavačů jste ozdobení
Radujte se, pohrdli jste lidskou slávou a Pána hledali
Radujte se, Boží vůli jste mocným tohoto světa hlásali
Radujte se, Vševládnoucím do zářivého ráje přijati
Radujte se, naši horliví orodovníci u Boha
Radujte se, vaše modlitby utvrzují naši víru
Radujte se, vaší přímluvou jsme zvítězili nad bludy
Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů

1. Kondak
K: Svatí Cyrile a Metoději obdaření Boží moudrostí, Pán Ježíš, Král mocností, vás vyvolil za apoštoly slovanských národů a my vás, své přímluvce, oslavujeme písní.
Pro vaši důvěru v Pána svou přímluvou nás osvoboďte od všech nástrah, nás volajících: Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů
L: Radujte se, svatí Cyrile a Metoději, apoštolové Slovanů.

Modlitba:
K: Přeslavní učitelé a osvětitelé slovanských národů, spolupatroni Evropy, svatí Cyrile a Metoději, přicházíme k vám jako děti k otcům osvícení světlem vaší nauky. Máme velkou důvěru ve vaši přímluvu, neboť jak řekl náš Pán, kdo celé Boží slovo zachová, a takto bude učit, bude veliký v Božím království. Proto nyní, když stojíte ve slávě před všemohoucím Bohem a vidíte ho tváří v tvář, vyproste nám hojné milosti, abychom váš bohumilý život napodobovali a sloužili Bohu celým srdcem. Ať díky vašim modlitbám, přeslavní učitelé, svatí bratři, horlivě směřujeme cestou svatosti, kterou jste nám ukázali. Milostivě přijměte tyto naše oslavné zpěvy a modlitby a veďte nás k nebeským výšinám, k dokonalosti lásky, abychom se stali dědici věčného života. Svatým apoštolů rovní Cyrile a Metoději, osvítili jste nás pravdami Kristova evangelia, které jste nám do naší řeči přeložili. Ať toto Boží slovo bohatě přebývá v našich srdcích a ať se projevuje v našich skutcích, aby všichni lidé poznali velkou lásku trojjediného Boha. Přimlouvejte se za nás slabých a hříšných, abychom i v protivenstvích a zkouškách stáli pevně na skále evangelia, které jste nám apoštolskou mocí zvěstovali. Boží moudrostí naplnění učitelé Slovanů svatý Cyrile a Metoději, poznali jste Boží tajemství a učili jste nás oslavovat Nejsvětější Trojici. Vyproste i nám Boží moudrost, abychom setrvali v jednotě a pravé víře, naději, která neklame a nesobecké lásce. I z nebeských výšin nás jako pastýři veďte k Pánu, abychom ho milovali a oslavovali z celého srdce. Jasné hvězdy z východu, ať díky vaší modlitbě a přímluvě i my, vaši dědici ve víře, žijeme svatým životem k slávě Boha Otce i Syna i Svatého Ducha, kterému patří všechna moc a sláva nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
D: Nejvyšší moudrost!
L: Čestnější jsi jako cherubíni a neporovnatelně slavnější jako serafíni, bez poskvrny jsi porodila Boha Slovo. Jako opravdovou Bohorodičku tě velebíme.
K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své přečisté Matky i všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.