Zapomněl jsem na to jak smrt. Uvažování o smrti není v současnosti příliš populární. Obviňování z populismu by politik mohl odstranit mluvením o smrti. Mohl by lidi oslovovat „smrtelníci“ podle jedné z definic člověka. S faktem smrti lidstvo do konce světa nic neudělá. Koncilní konstituce Gaudium et spes 18 připomíná: „Záhada lidského údělu nejvíce vystupuje tváří v tvář smrti.“ Značné změny oproti minulosti jsou v tom, jak lidé ke smrti přistupují. K zkušenostem našich předků patří: „Jaký den nedělní, takový den poslední.“ Křesťanské pojetí o provizoriu pozemského života, které je tak důležité a skrze smrt rozhoduje o kvalitě života věčného najdeme u všech světců. Sv. Tomáš Akvinský veleučený teolog dostal od své sestry otázku: „Co na tomto světě je nejvíce žádoucí?“ Odpověděl: „Dobře umřít.“

Patron mládež sv. Jan Bosko konal s mladými lidmi každý měsíc přípravu na dobrou smrt. Mezi osoby, které tato příprava připravila nejlépe na smrt patří sv. Dominik Savio. Zemřel v 15 letech. Izidor Vondruška v Životopisech svatých píše: „Dominik tušil svou blízkou smrt. V ústavě bylo zvykem, jednou měsíčně se připravit na křesťanskou smrt dobrou zpovědí. Ke konci byla modlitba „Otče náš“ za toho, kdo první umře. Dominik řekl: „Místo aby se řeklo za toho, kdo první umře, mělo by se říci: za Dominika, jenž první umře.“ Dominik těžce onemocněl plicní chorobou; i odebral se k otci do Mondonia. Když se přiblížila smrt, zavolal Dominik: „Otče je čas!“ „Co si přeješ?“ „Vezmi modlitební knížku a předříkávej přípravné modlitby na dobrou smrt!“ Po té vyřknuv slova: „Ó, jak krásné věci vidím…“ skonal dne 9. března 1857. V knize Benedikt XVI. Poslední rozhovory s Petrem Seewaldem je otázka: „Má i emeritní papež strach ze smrti? Nebo přinejmenším strach z umírání? V učitém ohledu ano… Co pak řeknete všemohoucímu, až před ním budete stát? Budu ho prosit, aby byl shovívavý k mé ubohosti.“

Sv. Pius X., modlitba za dobrou smrt: „Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno. Ale o jedno tě prosím, milosrdný Spasiteli: Nedopusť, abych odešel na věčnost nepřipravený. Dej mi milost, abych umíral posilněný a očištěný svátostmi. Ježíši, tobě odevzdávám svou duši. Ježíši, stůj při mně v hodině mé smrti a dej mé duši mír.“
Misál obsahuje mši svatou za šťastnou smrt. V tradiční liturgii jsou k celé mši svaté zvláštní texty. V úvodní modlitbě se modlí: „Všemohoucí a milosrdný Bože, který jsi lidskému pokolení udělil i léky pro zdraví i dary věčného žití, shlédni milostivě na nás své služebníky a osvěž duše, které jsi stvořil, aby si zasloužily v hodinu odchodu svého býti tobě, Stvořiteli svému, představeny na rukou svatých Andělů bez poskvrny hříchu. Skrze…“

Akafist k Ježíši Kristu má i variantu s tímto zakončením za dobrou smrt:
“Tobě, Pane, jedinému dobrotivému, který se nemstíš, vyznávám své hříchy. Před tebou já nehodný padám a volám: Zhřešil jsem, Pane, zhřešil jsem a nejsem hoden pohlédnout k nebeským výšinám pro množství mých nepravostí. Ty však, Pane, můj Pane, jediný dobrý a milostivý, daruj mi slzy zkroušenosti, abych tě jimi uprosil a před svou smrtí se očistil od každého hříchu. Vždyť strašné a hrozné je místo, kterým mám projít až se rozloučím s tělem, kde se setkám s množstvím temných a nelidských démonů, a nebude nikdo, kdo by mě na této cestě provázel a vysvobodil mě. Proto padám před tvou dobrotivostí. Nevydávej mě, dobrotivý Pane, těm, kteří mě urážejí, aby se nemohli chlubit a říkat: padl jsi do našich rukou a jsi nám vydán. Ne, Pane, nezapomeň na své slitování, neodplácej mi podle mých nepravostí a neodvrať ode mne svou tvář. Ty sám, Pane, mě potrestej, avšak ve své milosti a slitování, aby se nade mnou neradoval můj nepřítel. Uhas jeho zlé úmysly, které má se mnou, znič jeho snažení a dej mi, dobrý Pane, abych šel k tobě cestou bez úhony. Vždyť i když jsem zhřešil, nepřicházím k jinému lékaři a nezdvihl jsem své ruce k bohu cizímu. Nezavrhni tedy mou modlitbu, ale ve své dobrotě mě vyslyš a upevni v mém srdci svou bázeň. Dej, Pane, aby mě naplňovala tvá milost a svým ohněm spal mé nečisté myšlenky. Vždyť ty, Pane, jsi světlo silnější než každé jiné světlo, ty jsi radost nad všelikou radost, ty jsi pokoj nad každý jiný pokoj, ty jsi pravý život a spasení na věky věků. Amen.”

Zdrávas Maria obsahuje prosbu za „hodinu smrti naší“ a první mariánské soboty mají přísliby pro ty, kdo je konají rovněž pro hodinu smrti. Mezi přísliby Nejsvětějšího Srdce Ježíšova spojeného s prvními pátky v měsíci patří dobrá smrt. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají, smiluj se nad námi. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat (Jan 9,4). Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás Pane (litanie ke všem svatým).