Řecké slovo kosmos (κόσμος) označuje svět či vesmír. Uspořádanost kosmu narušuje chaos (χάος). Pro tři jinochy v knize Daniel je zárukou správného řádu světa dobrý Bůh Stvořitel. Z toho důvodu odmítnou falešné náboženství a chaos, který tím vnáší vládnoucí člověk. Jednají podle zásady papeže sv. Petra a apoštolů: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi (Skt 5,29)“. Po vhození do ohnivé pece se modlí v době mimořádně nepříznivé a chaotické. Toto modlení zve k oslavě Boha stvoření, a tak má františkánské rysy. Před změnou v misále Jana XXIII. byla předepsána jako díkůčinění po mši svaté.

Daniel 3,51-90: „Tehdy ti tři jako jedněmi ústy chválili, dobrořečili a oslavovali v peci Boha řkouce: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný, slavný a vyvýšený na věky. Požehnané je tvé slavné a svaté jméno, chvályhodné a vyvýšené na věky. Požehnaný jsi ve svatém chrámě své slávy, nejvýš chvályhodný a slavný na věky. Požehnaný jsi na trůně svého království, nejvýš chvályhodný a slavný na věky. Požehnaný jsi, který shlížíš do bezedných propastí a vládneš nad cheruby, chvályhodný a vyvýšený na věky. Požehnaný jsi na nebeské obloze, chvályhodný a slavný na věky. Všechna Boží díla, dobrořečte Pánu, chvalte a vyvyšujte ho na věky.Velebte Pána, andělé Páně, nebesa nebes, velebte Pána! Velebte Pána, nebeské vody, mocnosti všechny, velebte Pána! Velebte Pána, měsíci, slunce, vy hvězdy na nebi, velebte Pána! Velebte Pána, vy deště a rosy, bouře a vichry, velebte Pána! Velebte Pána, ohni a žáre, mrazy a vedra, velebte Pána! Velebte Pána, lijáky, sněhy, ledy a zimy, velebte Pána! Velebte Pána, sněhy a jíní, vy dny a noci, velebte Pána! Velebte Pána, světlo i temno, blesky a mraky, velebte Pána! Okrsku zemský, zvelebuj Pána, věčně jej chval a oslavuj jej! Velebte Pána, vy hory a vrchy, všechno, co na zemi pučí, chval Pána! Velebte Pána, prameny vody, moře a řeky, velebte Pána! Velebte Pána, zvířata moří, jakož i vše, co se ve vodách hýbe, nebeští ptáci, velebte Pána! Pána chval, zvěři divá i krotká, rody všech lidí, velebte Pána! Izrael ať vždy jen velebí Pána: věčně ho chvalte a oslavujte! Velebte Pána, vy kněží Páně, sluhové Boží, velebte Pána! Chvalte jej, věrní, duší i duchem, zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte! Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, věčně ho chvalte a oslavujte! Neboť z pekel vytrhl nás a vyprostil z moci smrti; vysvobodil nás z prostřed plamene žhoucího, z prostřed ohně vytrhl nás. Chvalte Hospodina, neb je dobrý, neboť jest na věky milosrdenství jeho. Dobrořečte všichni nábožní Pánu, Bohu bohů, chvalte ho a děkujte mu, neboť po všecky věky trvá milosrdenství jeho.“

Tato modlitba vede k tomu, aby křesťan nežil chaoticky a ve stvořeném světě žil ve vztahu ke Stvořiteli.