Křesťanským laikem se rozumí osoba, která nemá kněžské svěcení. Každý pokřtěný muž či žena mají od chvíle křtu žít křesťanský život. II. Vatikánský koncil vydal v roce 1965 dekret o apoštolátu laiků. Na začátku stojí: „Apoštolát laiků totiž vyvěrá přímo z jejich křesťanského povolání a nemůže v Církvi nikdy chybět. Samo Písmo svaté bohatě dokládá, jak spontánní a plodná byla tato činnost v raném období Církve.“ Způsob apoštolátu laiků je mnohostranný, tak jako lidský život. Příklad apoštolátu laika je Šebastinán Kubínek z 19. století. Žil v letech 1799 – 1882. Narodil se v Blažovicích u Brna a měl 11 sourozenců, z nichž 9 zemřelo jako dítě.

V oběžníku brněnského biskupství z 9. března 1933 se mimo jiné o něm píše: „Více než 30 let chodil v létě v zimě od vesnice k vesnici, od města k městu, s almárkou plnou knih, žije při tom životem přísně odříkavým: nepil totiž nikdy lihových nápojů, nepožíval masitých pokrmů, léhal na holé zemi, dlouho do noci se modlil, zpíval nábožné písně, všude povzbuzoval lid i kněze k dobrému životu a hlavně šířil dobré knihy…A že Morava - aspoň jisté kraje – zachovala zdravý kořen náboženského života, za to děkovati třeba dobré knize, již Kubínek po domech, snášeje při tom hrdinsky posměch a všelijaké protivenství, rozšiřoval a k jejíž četbě a podpoře plamennými slovy vybízel.“ Kubínek si psal deník a napsal brožurku k uctění Panny Marie ve Křtinách. Brožurka je k pobožnosti trvající 3,5 hodiny. Těm, kdo to považují za dlouhé říkal: „Ve Vambeřicích podobná pobožnost trvá 7 hodin.“ Od dobrého laika se může inspirovat a přiučit i kněz. Křtinský farář F.Pátek podle Kubínkova vzoru napsal píseň „Chválu vzdejme moravané“ a „Zdráva buď nebes královno“ k modlitbě růžence. Š. Kubínek měl úctu ke kněžím a uměl být i zdravě kritický. V Tvarožné blízko Blažovic působil národní buditel a spisovatel Václav Kosmák. Š. Kubínek knězi V. Kosmákovi při vší úctě řekl: „Vy píšete, jak toho svět žádá.“ Václav Kosmák tuto historku sám zaznamenal, a tím ukázal pokoru, bez které se spolupráce mezi laikem a knězem nemůže podařit.

Osoba Š. Kubínka inspirovala i velkého znalce východní křesťanské spirituality a autora knih profesora a kardinála Tomáše Špidlíka. Složil o něm prostou báseň. Z ní jsou tato slova: „Jej nadchne dálka, háj i luh, zná Moravěnky sever, jih, kde Kubínkovi mluví Bůh, kde rozsévá on moudrost knih.“ Š. Kubínek žil před dekretem o apoštolátu laiků II. Vatikánského koncilu podle jeho slov z čl.2: „Církev se zrodila k tomu, aby šířením Kristova království všude na světě k slávě Boha Otce učinila účastnými spasitelného vykoupení všechny lidi a aby jejich prostřednictvím byl celý svět opravdu usměrňován ke Kristu. Veškerá činnost tajemného Těla zaměřená k tomu cíli se nazývá apoštolát. Církev ho vykonává prostřednictvím všech svých členů, i když různými způsoby, neboť křesťanské povolání je svou povahou také povolání k apoštolátu. Jako se v organismu živého těla žádný úd nechová pouze trpně, ale spolu s životem těla má účast i na jeho činnosti, tak také v Kristově těle, Církvi, celé tělo „roste a dělá pokroky podle činnosti přiměřené každé části“ (srov. Ef 4,16). V tomto těle jsou dokonce údy tak velice spojeny a skloubeny (srov. Ef 4,16), že o údu, který nepřispívá k růstu těla podle své míry, je nutno říci, že není k užitku ani Církvi ani sobě samému. V Církvi jsou různé služby, ale jedno poslání. Apoštolům a jejich nástupcům svěřil Kristus úkol učit, posvěcovat a řídit jeho jménem a mocí. Avšak i laici, když se jim dostalo účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadě, plní v Církvi i ve světě svůj podíl na poslání celého Božího lidu. Konají skutečný apoštolát, když se snaží evangelizovat a posvěcovat lidi a také pronikat a zdokonalovat časný řád duchem evangelia, takže jejich působení v tomto řádu je zjevným svědectvím Kristu a slouží k spáse lidí. Protože je laickému stavu vlastní žít uprostřed světa a světských záležitostí, jsou laici povoláni k tomu, aby rozehříváni křesťanským duchem působili apoštolsky ve světě jako kvas.“

Po II. Vatikánském koncilu se často mluví o éře laiků. Jde o laiky jak Š. Kubínek podle koncilního dekretu o laicích II. VK? Jaké laiky dávají dnešní biskupství za vzor? Laik plnící křestní slib a usilující o obrácení, modlitbu a pokání zaslouží si chválu.