Rádio Vatikán.cz má dne 7.6. 2017 článek „Kardinál Müller varoval před falešným papismem“:
„Vatikán. Pravými přáteli papeže nejsou jeho pochlebovači, nýbrž ti, kdo s ním a s biskupy spolupracují na posilování víry – řekl kardinál Gerhard L. Müller při představování svojí knihy Raport o naději agentuře ACISTAMPA (foto). Prefekt Kongregace pro nauku víry varoval před falešným papismem založeným na světské eklesiologii, s níž Svatý otec zjevně nesouhlasí.„Překvapivé je to, jak někteří velcí protivníci Jana Pavla II. a Benedikta XVI., kteří kdysi podkopávali základy teologie, nyní konvertovali na jakýsi papismus, který mne velmi znepokojuje,“ přiznal kardinál Müller. Vysvětlil, že tito pochlebovači překvapivě jednají tak, jakoby každé papežovo slovo bylo neomylné. Papež ovšem není Mesiáš, nýbrž Kristův náměstek a Ježíšův služebník. A přestože v něm média vidí hvězdu, on od prvopočátku připomíná, že jeho úkolem je utvrzovat ve víře a lidé nemají tleskat jemu, nýbrž Ježíši. Kardinál Müller také zdůraznil, že není dobře, když si lidé přečtou cosi o Františkovi, a pak se vypraví za biskupem či knězem, aby je poučovali, co říká Svatý otec. Pastýřem farnosti je totiž farář a diecéze biskup, v jednotě s papežem – připomíná prefekt Kongregace pro nauku víry. Pod vlivem médií se sice mnohé změnilo, ale podstatný je konkrétní život místní církve v jednotě s římským biskupem.“

V životopise sv. Jana Boska od J. Štechové čteme: „Když bylo 1847 v Turíně módou velebit Pia IX., chtěl Don Bosco vždy na chlapcích, aby volali ne „Ať žije Pius IX.“, ale „Ať žije papež“. Což není Pius IX. papež? divili se hoši. Máte pravdu, ale jsou tu lidé, kteří chtějí oddělit panovníka Říma od nejvyššího kněze – člověka od jeho božské hodnosti. Chceme-li to mít jisté, volejme: Ať žije papež!“ Vyvěsil po různých místech oratoria nápisy: „Ty jsi Petr a na té skále vzdělám Církev svou. Kde Petr, tam Bůh. Kde Petr, tam Církev. Budu s vámi až do skonání světa.“

Papež má být ctěn podle nejdůležitějšího Otce, Boha nebeského, Stvořitele nebe a země, jak žádá evangelium Mt 23,9: „A nikomu nedávejte jméno ´otec´, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi.“ Úcta k úřadu papeže není totožná se souhlasem jakéhokoli rozhodnutí konkrétního papeže. Kardinál Müller pro Neue Passauer 5.7. 2017 ke způsobu svého odchodu z čela Kongregace pro nauku víry řekl mimo jiné: „Takový styl nemohou akceptovat, při jednání se spolupracovníky musí i v Římě platit sociální nauka církve.“

K dané situaci vznikla odlišná tvrzení. Lumen de Lumine má článek Pět otázek na rozchodnou: “Následující informace jsou převzaty z OnePetrFive a podává je jeden z účastníků oběda s kardinálem Müllerem v Míšni, během kterého bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry vylíčil přesně průběh své poslední audience u Bergoglia. 30. června jsem byl povolán do Apoštolského paláce. Vzal jsem si s sebou svou pracovní složku, protože jsem se domníval, že se jedná o běžné úřední jednání. „Pontifex“ mi řekl, že má pro mne pět otázek: »Jste pro, nebo proti diakonátu žen?« »Jsem proti!«, odpověděl kardinál. »Jste pro, nebo proti zrušení kněžského celibátu?« »Přirozeně, že jsem proti.«»Jste pro, nebo proti kněžství žen?« »Jsem rozhodně proti!« »Chcete hájit Amoris Laetitia?« »Ano, v míře pro mne možné. Jsou tam ještě dvojznačnosti.« »Jste ochoten stáhnout svůj protest proti propuštění tří Vašich pracovníků?« »Svatý otče, tito lidé byli to dobří lidé bez poskvrny, kteří mi scházejí, a nebylo korektní propustit je za mými zády krátce před Vánocemi, takže museli uvolnit svá místa před 28, prosincem.« »Dobře. Kardinále Müllere, chtěl jsem Vám pouze oznámit, že neprodlužuji Váš mandát prefekta Kongregace pro nauku víry.« A ihned se zvedl a beze slova rozloučení opustil místnost. (zdroj: Stilum Curiae)
Poznámka: Není těchto pět otázek výmluvnou odpovědí na otázku: Quo vadis Bergoglio?”

Radio Vatikán.cz ve zprávách 5.7.2017 má článek Zpráva o konverzaci papeže s kardinálem Müllerem je naprosto falešná: „Vatikán. Kardinál Gerhard L. Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry se ohradil proti nařčení z toho, že jeho působení ve zmíněné Kongregaci ukončil papež František před dvěma týdny (2. července) kvůli věroučným neshodám. „Nechtěl jsem věřit svým očím – sdělil kardinál Müller – když jsem si přečetl článek na webovém portálu OnePeterFive (10. července), podle něhož se papež František měl kardinála Müllera nejprve dotázat, zda souhlasí se svěcením žen a se zrušením kněžského celibátu, načež mu po zamítavé odpovědi měl oznámit, že v takovém případě musí z Kongregace pro nauku víry odejít. Také tiskový mluvčí Svatého stolce, Greg Burke, potvrdil katolické agentuře ZENIT (14. července), že článek zmíněného webu, převzatý několika dalšími sdělovacími prostředky, je „naprosto falešný“. „Obsah konverzace byl zcela jiný,“ řekl kardinál Müller německému korespondentovi listu Die Tagespost Guido Horstovi (11. července). Článek anglickojazyčného webu se zcela vykonstruovaným obsahem rozhovoru papeže s prefektem Kongregace byl zveřejněn pár dnů poté, co devětašedesátiletý kardinál Müller řekl pro německý list Passauer Neue Presse (5. července), že bryskní způsob, jakým mu bylo oznámeno ukončení jeho funkčního období ve vatikánské Kongregaci, „považuje za nepřijatelný“, nikoli však samotný fakt či důvod neprodloužení jeho funkčního období.“

Koncilní dekret o sdělovacích prostředcích Inter mirifica má v čl. 6: „Lidská společnost má tedy právo na informaci o tom, co je patřičné, aby lidé věděli jako jednotlivci nebo jako skupiny vzhledem k jejich životním okolnostem. Správné uplatňování tohoto práva však vyžaduje, aby sdělování mělo vždy pravdivý obsah a aby, při zachování spravedlnosti a lásky, bylo úplné. Kromě toho jeho forma musí být mravně nezávadná, to znamená, že při opatřování i při šíření zpráv musí pečlivě dbát mravních norem i zákonitých práv a důstojnosti člověka; neboť ne každé vědění prospívá, ale „láska vzdělává“ (1 Kor 8,1).“