Je znám výrok „temný středověk“. Proč temný? Odpověď bývá: Protože církev byla zkažená a nežila podle evangelia a tím byla špatná i společnost, v níž měla církev mocný vliv.“ Takže kdyby se žilo podle evangelia bylo by dobře? Tak proč především neusilovat o to, aby se žilo podle evangelia? Proč se nepíší knihy na téma: „Nejlepší stát je podle evangelia“? Proč se poslanci nepředhání v návrzích jak zajistit dodržování evangelia, aby bylo dobře? Proč se ve školách neučí, jaké krásné mravy jsou podle evangelia a jaký úpadek mravů přináší opak. Jestliže proti evangeliu jsou bludy a hříchy, proč bludům a hříchům nejsou kladeny překážky? Proč rodiče jako první vychovatelé dětí nezdůvodňují podle evangelia důležitost Boha v lidském životě, nerozlučitelnost manželství a harmonickou rodinu? A jestliže dnes je vliv Církve nikoli podle evangelia malý, koho obviníme z úpadku mravů?

Mravní rozklad společnosti potvrzuje slova Platona, + 347 před Kristem. Slavný řecký filosof Platon, ve spise O zákonech 1,10 napsal: „Základ celé společnosti převrací, kdo náboženství převrací.“ Ti, co s takovou chutí poukazují na temný středověk a selhání církve o tom často nemluví podle evangelia jako o bolesti, která je rmoutí. Jsou jako otec, co chce druhé pobavit tím, že jeho dcera je prostitutka. Špatností zvláště církevních hodnostářů zdůvodňují svoji nevěru. Pán Ježíš byl zarmoucen, že jsou ovce bez pastýře a oni se radují, že pastýře nemají, protože k „věření po svém“ pastýře nepotřebují. Žádné hříchy údajně nemají, ačkoli podle evangelia jich mají plno. Již ve Starém zákoně vyvolený národ často selhával. Starý zákon se nečte proto, aby se náboženský život zanechal. Právě naopak. Proroci se snaží pokáním přivést lidi k nápravě mravů. Podle evangelia se zlé napravuje pokáním. Jeremiáš 2,12-13: „Děste se nad tím, nebesa, ustrňte nemírnou hrůzou, je výrok Hospodinův. „Dvojí zlo spáchal můj lid: Mne pramen vody živé opustili a vykopali si cisterny, cisterny rozpukané, co vodu neudrží.“

V prvním století po Kristu historik Plutarchos seznámený s tehdejším světem píše: „Snažší je město ve vzduchu postavit než stát bez kultu náboženského založit.“ Ve středověku měli lidé jasno podle evangelia, že Spasitelem je Pán Ježíš. Podle evangelia učení píše středověký světec a diplomat sv. Petr Damiani: „Obojí hodnost navzájem si slouží k užitku, protože i kněžství se chrání obranou státu a vláda se podporuje svatostí úřadu kněžského.“ Žádoucí soulad státu a Církve podle evangelia je neuskutečnitelný ve státu bezbožném. Moderní sekularizovaná společnost často odmítá zaměření k věčnosti, které je podle evangelia pro Církev nejdůležitější. Sv. Jan Zlatoústý k Matoušovu evangeliu píše: „Pluje Církev opatřená kormidlem víry na moři tohoto světa, majíc za kormidelníka Boha, za veslaře anděly, nesouc sbory všech svatých, se vztyčeným uprostřed spásným dřevem kříže, na němž zavěšeny plachty víry evangelia, je vedena vánkem Ducha Svatého do přístavu ráje a k bezpečnému pokoji věčnému.“