Po II. světové válce docházelo k nálezům písemností u Mrtvého moře v Kumránu. Na fragmentu jednoho svitku je část papyru, která má označení 7Q5. Je identifikován biblistou O´ Calaghanem jako úryvek z Markova evangelia 6,52-53: „Nepochopili totiž, oč šlo s těmi chleby, protože jejich srdce bylo zatvrzelé. Potom odjeli na druhý břeh až ke Genezaretu a přistáli tam.“ Kumrán byl zničen římskými vojsky, a proto musel být svitek uložen do jeskyně před rokem 70 po Kristu. Oxfordský paleograf G.H.Robinson hájí dataci do roku 50, kterou nikdo z odborníků nezpochybňuje. Možnost zatvrzelosti srdce u papeže vidí sv. Bernard, který napsal de Consideratio papeži Evženu III.: „Obávám se, že při ustavičném zaměstnání se Tvá duše zatvrzuje. Jednal bys moudřeji, kdybys v něm ustal aspoň na krátko a nedal se jím ovládat a přivádět ponenáhlu tam, kam nechceš, - k zatvrzelosti srdce. Až tam Tě mohou zavést ta zlořečená zaměstnání, oddáš-li se jim jako na počátku a neponecháš-li se nic sobě samému.“

V listu Efesanům 4,17-18 píše apoštol Pavel: „Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně: Nežijte už tak jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Mají rozum zatemnělý a jsou vyloučeni z Božího života, protože je v nich nevědomost a protože mají zatvrzelé srdce. Důsledky zatvrzelosti srdce jsou poznat ve všem. V desáté kapitole Markova evangelia se řeší otázka rozvodů. Pán Ježíš potvrzuje nutnost nerozlučitelného manželství a život s další ženou anebo mužem označuje za cizoložství. Rozvody ve Starém zákoně byly povoleny pro tvrdost srdce. Na špatném manželství a rodině je vidět zatvrzelost srdcí, která si nárokují svoji solidnost při nerespektování evangelia. V úvodu listu Římanům je vysvětleno kam dospěje zatvrzelost lidského srdce, které není ochotno se podřídit Božímu zákonu: „Proto je nechal Bůh klesnout do hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozené obcovaní za protipřirozené, a podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem.“ Ve stejné první kapitole se píše o dalších důsledcích lidské zatvrzelosti: chamtivost, zloba, závist, pomluvy, vraždy, zvrácené názory, pýcha, bezcitnost, nenávist vůči Bohu a vynalézavost ve špatnosti. Zatvrzelost srdce je v překračování Desatera jako při zabíjení dětí umělými potraty.

Slova starozákonním žalmu 94 jsou každodenním úvodem do modlitby breviáře: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy v Masse na poušti.“ List Židům po citaci žalmu 94 o zatvrzelosti srdce varuje, Žid 4,12: „Dejte si pozor bratři, aby nikdo z vás neměl srdce zlé a nevěřící, takže by odpadl od živého Boha. Spíše se navzájem povzbuzujte den co den, pokud ještě trvá ono ´dnes´, aby se nikdo z vás nezatvrdil sveden hříchem.“ Špatné konce izraelitů po východu z Egypta podobně jako vždy i dnes a do konce světa nastávají pro zatvrzelost srdce. Katechismus kardinála Tomáška uvádí mezi hříchy proti Duchu Svatému: „Mít zatvrzelé srdce k spasitelnému napomínání (např. farao).“ Sv. Jan Vianney: „Po svatokrádežném přijímání přichází obvykle zatvrzelost srdce a nešťastná smrt. Někteří řeknou, že by bylo lepší nejít ke stolu Páně, než se vystavovat tak velkému nebezpečí. Drazí bratři, nechci vás odvádět od svatého příjímání. Chtěl bych vám jen otevřít oči a dát vám alespoň slabé pochopení toho, jak strašným hříchem je svatokrádež, abyste se jí vystříhali a vždycky přijímali Pána Ježíše s čistým a nevinným srdcem“

Akafist k Duchu Svatému: Bože, když tvůj Svatý Duch opustil krále Saula, dolehl na něj strach a postihla ho beznaděj. Hrůza opuštěnosti ho vrhla do zoufalství. Jsme si vědomi toho, že skleslost a zatvrzelost našich srdcí nás vzdaluje od tebe a od tvého světla. Ty jsi nejpevnější a nejbezpečnější opora našich duší, proto nám, malověrným, dej sílu, abychom tě vytrvale očekávali a vzývali, dokud nás neozáří jas tvé tváře.“

Opak zatvrzelosti srdce mají svatí jako Panna Maria. Jsou mezi také ti, kteří zatvrzelé srdce odložili ve svaté zpovědi a pokáním.