Věřím v Církev apoštolskou. Vzorem víry v Církev apoštolskou je Panna Maria. Je to víra podle Tradice a Písma svatého, víra prostá a duchovně hluboká, prožívaná vytrvale a s vroucností. Tyto rysy má hymnus k apoštolům sv. Petru a Pavlu.

Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
L: (3x) Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno. Pane, smiluj se. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1
K: Přeslavní apoštolé Petře a Pavle, vyvolení hlasatelé Krista Boha, neposkvrněného Beránka, který byl za nás zabitý, vy jste poznáním Boha osvítili končiny země a hojně jste ji napojili proudy milosti, proto i nyní s láskou pohlédněte na ty, kdo vroucně uctívají vaši památku. Naplňte nás duchem milosti a naše srdce upevněte vírou, abychom vám neustále zpívali děkovnou píseň a zkroušeně volali: Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!
L: Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Ikos 1
K: Blažení apoštolé Petře a Pavle, zjevili jste se na zemi jako andělé, kteří hlásají dobré poselství, neboť když vás samotný Původce naší spásy povolal k vašemu hlásání, přešli jste šířku celé země a Židům i Řekům jste hlásali ukřižovaného Krista, Boží moc a Boží moudrost. Proto i my osvícení světlem vašeho učení srdcem i ústy k vám takto voláme:
L: Radujte se, jasné hvězdy, co jste na Východě zazářili!
Radujte se, všem lidem jste cestu ke Kristu ukázali
Radujte se, opory a neotřesitelné sloupy Kristovy Církve
Radujte se, od Krista jste přijali moc svazovat a rozvazovat naše hříchy
Radujte se, ve svých svatých listech jste nás k víře povolali
Radujte se, k důvěře v Boha jste nás všechny vyzvali
Radujte se, ve svých životech jste ukázali hříšníkům vzory obrácení
Radujte se, slovem i skutkem jste nám ukázali opravdovou lásku
Radujte se, oba jste Církev milovali
Radujte se, oba jste svorně bludy potírali
Radujte se, Boží zaslíbení vyvolenému národu jste naplňovali
Radujte se, oba jste v Římě život mučednickou smrtí završili
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 2
K: Apoštole Petře, když Pán viděl, jak spolu s Ondřejem, svým bratrem, házíš sítě do Galilejského jezera, vyzval vás: „Pojďte za mnou a učiním vás rybáři lidí.“ A vy jste hned zanechali sítě a šli jste za ním. Proto i nás, ozdobo všeobecné Církve, učiň svou přímluvou pohotovými k plnění Božích přikázání a odmítání hříchů, abychom ve zlém byli jako nevinné děti a v dobrém dosáhli plnost dospělého muže a zpívali Bohu: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 2
K: Pavle, vyvolená Boží nádobo, když jsi z horlivosti za zvyky otců cestoval do Damašku pronásledovat Kristovu Církev, Duch Svatý tě osvítil. Vždyť právě tehdy tě znenadání zalil žár slávy Pána a z nebe se ozval hlas: „Šavle, Šavle, proč mně pronásleduješ?“ I když jsi ztratil tělesný zrak, v duchu jsi uviděl sílu a slávu ukřižovaného Krista, který prozařuje temnotu a láskou buduje svou Církev. Proto jsi se pokořil v duchu, přijal jsi pokání a poslušnost a odpověděl jsi: „Pane, co mám dělat?“ Když jsi následně přijal apoštolské poslání od Pána a křest vodou i Duchem od nejblaženějšího Ananiáše, podivuhodně jsi se stal vyvolenou nádobou milosti a výmluvným svědkem našeho Spasitele. On i nás osvěcované naučil takto ti zpívat
L: Raduj se, světlo Církve, Světlem Krista zapálené k osvícení pohanů
Raduj se, ve svém životě jsi obdivuhodně zjevil znamení Boží moci
Raduj se, navěky jsi zavřel ústa nepoddajných
Raduj se, zkroušeně ses nazval nejmenším z apoštolů a prvním z hříšníků
Raduj se, jako cherubín, co vidí tajemství jsi byl vyzdvižen až do třetího nebe
Raduj se, jako plamenného serafína tě neustále rozněcovala horlivost pro Boha
Raduj se, před úklady ďábla jsi nás varoval
Raduj se, nejvyšší ze všech darů lásku jsi hlásal
Raduj se, pravou víru jsi lidem předkládal
Raduj se, k naději, která neklame jsi nás vyzýval
Radujte se, Petře a Pavle, mohutné polnice evangelia
Radujte se, Petře a Pavle, základ starého světa jste zničili jako druhé Jericho
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 3
K: Moc Nejvyššího, která se dává poznat v slabostech, na tebe, Pavle, diamante víry, vylila milost za milostí, proto jsi spolehlivě vyznal: „Všechno mohu v Ježíši, který mě posiluje.“ Opravdově jsi hlásal evangelium v zjevení Ducha a moci, přitom jsi konal velké a nevýslovné, slavné a úžasné skutky, takže ti, kdo neznali Boha, naučili se Boha znát, zatvrzelá srdce pronikl olej milosrdenství a všechny zatoulané ovce se ze všech míst shromažďovali do ovčince jediného Pastýře, kterému se naučili jednomyslně prozpěvovat: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 3
K: Petře, když jsi měl důvěrnou lásku k Pánu, kráčel jsi po rozbouřených vodách jako po suchu. I když tě přemohl strach, když jsi se topil, neutonul jsi v hlubině, neboť jsi ruce i oči pozdvihl k Spasiteli a volal jsi k němu z hloubi srdce: „Pane, zachraň mne!“ A v té chvíli jsi dostal od Krista, našeho Vykupitele, pomocnou ruku. Tak i my vystrašení nástrahami a zalévaní vlnami vášní v tomto pozemském údolí, hledíme na Tebe, který nás správně vedeš do tichého přístavu a takto ti zpíváme:
L: Raduj se, drahocenný kameni víry
Raduj se, vyvolený kamene nárožní
Raduj se, chráme Svatého Ducha, mnoha jeho dary bohatě vyzdobený
Raduj se, prostý rybáři plný Boží moudrosti
Raduj se, učiteli pravé víry
Raduj se, hlasateli mravů evangelia
Raduj se, plný výmluvnosti Boží mocnější než lidská moudrost
Raduj se, očitý svědku Boží slávy
Raduj se, nad krále a slavné lidi tě Pán navěky proslavil
Raduj se, pergamene Písma svatého
Raduj se, ohnivý hlasateli slova Božího
Raduj se, společně s apoštolem Pavlem rovnocenně uctívaný
Radujte se, svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 4
K: Vrah lidí vyvolal kdysi bouři krutých zkoušek, neboť hned na začátku se snažil zničit Boží Církev a rozptýlit Spasitelovi učedníky, ale Pán se modlil za tebe Petře, aby tvá víra neochabla. A takto, Spasitelem osvěcovaný a jím posilovaný v slabosti, opravdu jsi rozdrtil nepřítele, obrátil jsi se, posílil i své bratry a zpíval Bohu: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 4
K: Nade vše moudrý Pavle, nevěřící se osvítili vírou a věřící s jásotem oslavovali Pána, když slyšeli o tvém podivuhodném vyvolení, zvěstovat jméno Pána Ježíše národům, králům a synům Izraele a když viděli, že jsi k jejich spáse ustanovený v slově, lásce, životě, duchu, víře i čistotě jako světlo pro pohany. Proto i my, když jsme přijali přikázání společně se radovat, přinášíme ti radostným hlasem tato slova:
L: Raduj se, věrný Kristův služebníku všechnu slávu světa považující za prach
Raduj se, kvůli Kristu a evangeliu jsi sebe samého všem podrobil
Raduj se, odvážný Kristův vojáku oděný veškerou zbraní Boží
Raduj se, všechny národy jsi přivedl k poslušnosti vůči Kristu
Raduj se, nejpříjemnější oběti ukřižovaná s Kristem
Raduj se, oběti zvyklá kvůli Kristu po všechny dny umírat
Raduj se, rozsévači v mnoha slzách, vězni a vyznavači přeslavný
Raduj se, s radostí jsi nosil na svém těle rány Pána Ježíše Krista
Raduj se, slávo a chválo Církve co je pro svět divadlem
Raduj se, často jsi snášel hlad, žízeň, nahotu, bdění a výsměch pro Krista
Radujte se, Pavle a Petře, vzory apoštolů a jejich nástupců
Radujte se, Pavle a Petře, hlasatelé pokoje a posilo Církve
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 5
K: Pavle, zjevil jsi se jako hvězda, co putuje podle Boží vůle, když jsi nade vše zářivě začal svoji cestu v Damašku, a vytrval jsi v ní až do Říma. Jako kdysi vycházející hvězda naučila mudrce klanět se Slunci spravedlnosti, tak i ty, naplněný Boží moudrostí, ukázal jsi cestu ke Kristu všem, co touží dosáhnout spásy a odvážně jsi volal k mnohým: „Napodobujte mne jako já napodobuji Krista.“ I nás jsi naučil zpívat mu jedněmi ústy: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 5
K: Petře, když jsi viděl na hoře Tábor slávu Jednorozeného od Otce, oděného světlem jako rouchem, který se však chce kvůli nám obléci do roucha posměchu, a když jsi předem hleděl na nevýslovnou slávu vykoupených krví Krista, neposkvrněného Beránka, řekl jsi Ježíšovi: „Pane, dobře je nám tady.“ Proto i my, co máme daleko od vznešenosti a chybí nám zářivá čistota, i když nehodní, přece tvým andělským hlasem povolaní k neporušitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které se uchovává v nebi, jako společníci slávy, která se má zjevit, takto ti zpíváme:
L: Raduj se, věčnou Pravdou nazvaný blažený
Raduj se, překrásná perlo Pánem nalezená při jezeře
Raduj se, perlo, co byla ozářená světlem ze Světla
Raduj se, Vykupitel lidského rodu tě poslal zvěstovat evangelium
Raduj se, byl jsi opravdovým rybářem lidí
Raduj se, životodárný prameni vytékající z Pramene věčného života
Raduj se, i nyní milostí přitahuješ zatemněné duše do světla Krista Boha
Raduj se, zachoval jsi věrnost až do svého zabití
Raduj se, ratolesti v mnoha trápeních vypěstovaná k radosti světa
Raduj se, bohatstvím darů Ducha Svatého napájíš žíznivé duše
Radujte se, Petře a Pavle, jako šestikřídlí serafíni se vznášíte před stolcem Kristovy slávy
Radujte se, Petře a Pavle, neboť vy hledíte do světla tajemství Božích
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 6
K: Boha nositeli Petře, i po své smrti jsi se zjevil jako neutichající hlasatel, neboť jako tajemný hrom různým způsobem připomínáš z duchovního nebe křesťanské povolání. Poněvadž známe tvou lásku, co nikdy nepomine a též modlitbu, kterou neustále konáš za nás před Božím trůnem, zkroušeným srdcem zpíváme: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 6
K: Podivuhodný Pavle, když ti Duch Svatý v Antiochii přikázal začít mimořádně velkou službu apoštola pohanů, rychle jsi se proslavil znameními a divy. Po příchodu na Kypr jsi zatemnil zrak čaroděje Elyma a světlem pravdy jsi ozářil prokonzula Sergia. I nás, co máme účast na tomto světle, uznej za hodné oslavovat v duchovních písních a hymnech tvé podivuhodné činy a takto ti zpívat:
L: Raduj se, světlo srdcí tichých a rozumných
Raduj se, svými listy nás živíš a laskáš jako matka
Raduj se, žezlo odplaty úplně rozbíjející nádoby klamu a lsti
Raduj se, zkroušené srdce buduješ na pevném Kameni víry
Raduj se, Kristovo evangelium jsi v sobě učinil tělem
Raduj se, díky Bohu jsi byl nad viditelné pozdvižený a proslavený
Raduj se, ústa plná medu zvěstující mnoho radosti
Raduj se, skrze tebe otevřel Pán dveře spásy všem pohanům
Raduj se, horliteli za Boha, nový Eliáši
Raduj se, nestavěl jsi na cizím základu a procházel vzdálené krajiny
Radujte se, Petře a Pavle, neboť jste si rozdělili celý svět
Radujte se, Pavle, učiteli pohanů a Petře, učiteli vyvoleného lidu
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 7
K: Pavle, bojovníku za spravedlnost, chtěl jsi upevnit pravdu a zajistit pokoj v Církvi, proto jsi přišel do Svatého města, kde jsi na sněmu svatých apoštolů a věřících spolu s Petrem a Barnabášem dosvědčoval, že Svatý Duch vane, kam chce, když štědře dává svou milost Židům i Řekům a všechny zachraňuje vírou, ne mrtvými skutky Starého zákona. A proto všichni věřící, když přijali svobodu a pokoj a spojuje je pouto lásky, opravdu vděčně zpívají Bohu: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 7
K: Apoštole Petře, Pán si tě vybral za nového archanděla, za zvěstovatele tajemství od věků skrytého, když se ptal svých učedníků: „A za koho mne pokládáte vy?“ A ty osvícený nebeským Otcem, vyjádřil jsi bezpečný základ naší víry, když jsi Spasiteli odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ Proto i my tě uctíváme když jsi bezchybně vyznal Naději naší spásy a takto voláme:
L: Raduj se, nový Sinai, co jsi lidu zřetelně ukázal desky spásy
Raduj se, zvěstoval jsi svobodu v Kristu
Raduj se, kamene víry a vyznání, který nebeský Stavitel položil jako první
Raduj se, Skálo, na níž je pevně založena Církev Kristova
Raduj se, první ustanovený strážce vstupu do ráje
Raduj se, tobě slíbil Pán klíče nebeského království
Raduj se, spravedlivý soudce
Raduj se, s ostatními apoštoly budeš soudit dvanáct kmenů Izraele
Raduj se, tvoje blažené oči viděli a uši slyšeli Krista našeho Spasitele
Raduj se, neboť jsi viděl toho, kterého toužili vidět na vlastní oči proroci
Radujte se, Petře a Pavle, máte krásné nohy dobré zvěsti a srdce posvěcené
Radujte se, Petře a Pavle, podle evangelia jste sloužili a budete sklízet u Boha
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 8
K: Těm, co smýšlejí pozemsky, zjevil jsi se jako hrozné a těžko pochopitelné tajemství, Petře, neboť Pán si tě vyvolil když jsi neznal svět a byl jsi ubohý, a ty jsi zahanbil moudré, přemohl jsi království, přivedl jsi zástupy zatemněných k Světlu pravdy a až dodnes jako ohnivý sloup ozařuješ všechny pozemšťany, když jim ukazuješ bezpečnou cestu do nebeské vlasti. Proto žasneme nad bohatstvím milosti, která je v tobě a zpíváme Bohu : Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 8
K: Pro všechny jsi se stal vším, Pavle, neboť všechny jsi s láskou objímal, ke vzdáleným i blízkým jsi se slovem spásy dostával a všechno jsi vírou přemáhal. Proto i ve Filipách, kde jsi hlásal dobrou zvěst, i když tě krutě byli holemi a v okovech uvrhli do vězení, se Silasem jsi zpíval zvláštní píseň chvály a díků Bohu, který způsobil pro své služebníky velké zemětřesení, takže se pohnuli základy žaláře a dveře se otevřeli. A my, když vidíme, přemoudrý, že světlem Božího poznání prozařuješ temnotu vězení a vězňům dáváš svobodu v Kristu, takto ti zpíváme:
L: Raduj se, vězni pro Krista, který temnotu proměnil v chrám
Raduj se, svými řetězy jsi rozvázal lidu pouta démonů
Raduj se, silný, nesoucí slabosti slabých
Raduj se, nehledající vlastní zájmy, ale zájmy bližních
Raduj se, obdivuhodně se chlubící okovy a bídou
Raduj se, učil jsi radovat se s radujícími a plakat s plačícími
Raduj se, zemřel jsi hříchu a vždy žil Bohu
Raduj se, pro tebe žít je Kristus a zemřít zisk
Raduj se, zapomínající co je za ním a uhánějící k tomu, co je před ním
Raduj se, celým srdcem jsi běžel za vítěznou odměnou
Radujte se, Petře a Pavle, až do mučednické smrti jste sloužili Pánu
Radujte se, Petře a Pavle, jako věncem jste mučednictvím svůj život ozdobili
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 9
K: Když jsi všechny přiváděl ke Kristu, Pavle, v Aténách jsi těm, co se považovali za moudré, zvěstoval Moudrost, která sestupuje shora, aby ti, co poznali marnost, od té chvíle poznali a dotýkali se Boha, kterého nevidí, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Proto i my, když jsme nevýslovnou milostí porozuměli pravdě a srdcem jsme neomylně pochopili, že Pán je dobrý, dotýkáme se ho pevnou vírou jako kdysi Tomáš prstem a zpíváme mu: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 9
K: Lidský jazyk nedokázal mluvit, když Pán mocností umýval a zástěrou utíral nohy svým učedníkům. I když jsi Petře, přemožený bázní řekl: „Nikdy mi nebudeš umývat nohy“, přece jsi okamžitě poslechl, když jsi slyšel slova, co řekl Pán: „Jestliže tě neumyji nebudeš mít se mnou podíl.“ A celým srdcem jsi takto zvolal: „Tak potom nejen nohy, ale i ruce a hlavu.“ My však víme, že tímto způsobem jsi se očišťoval jako zlato v ohni a známe tvůj výstup od ponížení k poslušnosti, proto se klaníme tajemství Boží prozřetelnosti a takto ti zkroušeným srdcem zpíváme:
L: Raduj se, Petře, s okem orla co hledí na Slunce spravedlnosti, Krista Boha
Raduj se, viděl jsi Pána, co umyl nohy Jidášovi a zlým polibkem byl zrazen
Raduj se, na věky jsi se zasnoubil Kristu
Raduj se, jako beránek jsi následoval neposkvrněného Beránka
Raduj se, žhavé uhlí ohněm božské lásky zapálené
Raduj se, pochodni ozařující světlem spravedlnosti rody rodů
Raduj se, úrodná sazenice Kristovy vinice
Raduj se, první mezi apoštoly
Raduj se, počátku papežského úřadu
Raduj se, očitý svědku Kristova utrpení v Getsemanech
Raduj se, nad krále a slavné lidi země tě Pán navěky proslavil
Radujte se, Petře a Pavle zázračně uzdravující ve jménu Ježíš
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 10
K: Neprozkoumanou hlubinu spásy v Kristu a velkou sílu pokání jsi zjevil na sobě Petře, když jsi v souladu s tím, co bylo předpovězeno třikrát zapřel Pána: „Neznám toho člověka.“ Na veleknězově dvoře jsi se zaklínal a zapřísahal, ale po rozpomenutí se na Pánovo slova jsi vyběhl ven a hořce jsi zaplakal. My však hledíme s dojetím na tento zářivý vzor zkroušenosti, který jsme dostali na poučení a zahanbení našich ztvrdlých srdcí a Pánu , který tě znovu podivuhodně zvelebil zpíváme: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 10
K: Hradbou a nepřemožitelnou zbraní proti vládcům tohoto temného světa jsi byl Pavle, neboť kromě jiného jsi zničil jejich království v Korintě, Efesu a dalších městech celého světa, při tom jsi rozháněl temnotu mnohobožství a upevňoval poznání pravdy. Vždyť se neklamně ukázalo, že jsi Boží služebník ve velké trpělivosti, nouzi a soužení, v úzkostech, pod ranami, ve vězení, nepokojích, námahách, bděních a postech. Náš rozum nedokáže vyjmenovat krásu tvé námahy ve dne i v noci spojené s mnoha slzami. Proto se při pohledu na množství tvé lásky odvážně modlíme: Vyslyš nás bídných, když hříšnými ústy takto voláme:
L: Raduj se, nepřemožitelný hlasateli dobré zvěsti
Raduj se, nad starým člověkem jsi zvítězil ukřižováním s Kristem
Raduj se, mimořádně plodný učiteli zahánějící dravé vlky
Raduj se, ukázal jsi věřícím příklad bdělosti a umrtvení hříchu
Raduj se, učil jsi v jednotě slova a života
Raduj se, všechny jsi duchovně obohatil
Raduj se, nejprve jsi zchudl a neměl nic, ale všechno ti patřilo
Raduj se, plamenný horliteli za křesťany
Raduj se, věřící jsi zasnoubil Kristu jako čistou pannu
Raduj se, hlásal jsi Církev jako nevěstu bez poskvrny
Raduj se, byl jsi lůno utrápené porodními bolestmi
Radujte se apoštolé Petře a Pavle, jednohlasná jednoto v Duchu
Radujte se apoštolé Petře a Pavle, věrnost Kristovi jste zpečetili v Římě

Kondak 11
K: Důstojné je opěvovat a velebit tvoje okovy a utrpení těžce zkoušený Pavle, neboť nejen s velkou trpělivostí, ale i s radostí jsi přijal okovy, které ti předpověděl prorok Agabus, a takto jsi svědčil v cesarejské církvi: „Já jsem hotov nejen dát se svázat pro jméno Pána Ježíše.“ Jemu obdivuhodnému ve svých svatých i my zpíváme píseň: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 11
K: Světlo nevýslovné radosti a božské lásky tě ozářilo, Petře, když se Pán po zmrtvýchvstání dříve než ostatním apoštolům zjevil tobě smutnému. Když se později Vládce života zjevil znovu, třikrát se tě ptal: „Šimone, synu Jonášův, máš mě rád?“ Tebe spaloval oheň božské lásky, a tak jsi vroucně odpověděl: „Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Proto i my, i když jsme chudí duchem myslíme na tvé přehojné proudy slz a tvé lásky, díky kterým tě Pán povolal do předešlé apoštolské hodnosti a takto k tobě vroucně voláme:
L: Raduj se, pokorný učiteli pokání v hořkých slzách
Raduj se, Vzkříšený z hrobu tě navěky získal pro nevýslovnou radost
Raduj se, hloubko moudrosti a planoucí lásky
Raduj se, sebe jsi zjevil jako vzor života všem věřícím
Raduj se, příteli Pána Ježíše horlivě nesoucí jařmo apoštolátu
Raduj se, autorito učící podle Boha podřízení se majícím moc
Raduj se, spojuješ v sobě opatrnost hada a čistotu holubice
Raduj se, příkladem své smrti na kříži jsi nám ukázal krajní ponížení
Raduj se, věrný služebníku Pána, jenž rozmnožil přijatou hřivnu
Raduj se, vstoupil jsi do radosti Pána
Raduj se apoštolé Petře a Pavle, široká srdce objímající láskou celý svět
Radujte se apoštolé Petře a Pavle, končiny celé země jste osvítili
Radujte se svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle!

Kondak 12
K: Milost Ducha Utěšitele, která se vylila na hlavy věřících v podobě ohnivých jazyků se později vylila z tvých úst Petře ohnivým slovem, aby s velkou mocí hlásala dobrou zvěst o ukřižovaném Kristu nejen ovcím ztraceným z domu Izraele, ale i neplodné církvi pohanů, aby i ona zrodila Bohu neporušitelnou lilii čistoty a pokání. Apoštole hodný velebení, vypros i nám Pánovu milost, která skrze tebe činí velké a podivuhodné věci, když tvojí rukou křísí mrtvé a tvojí smrtí na kříži rozpaluje naši umrtvenou lásku, abychom mu neustále zpívali: Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 12
K: Když opěvujeme tvoji nade vše světlou památku, Pavle, důstojně velebíme nevýslovné boje, bolesti a námahy, které jsi snášel v bdění, o hladu a žízni, v postě, zimě a nahotě. Vždyť kdo spočítá tvoje rány, soužení a nebezpečenství od lupičů, od vlastního rodu, od pohanů a falešných bratrů?! Kdo se ti podobá?! Namáhal jsi se více jako ostatní apoštolé. Proto tě prosíme: Vůči nám hříšným, kteří se k tobě modlíme neměj odpor, ale jako jsi se pro nás všechny stal vším, i nyní vyslyš slova, která ti přinášíme neutuchajícím hlasem
L: Raduj se, vězni pro Krista, co jsi z temnoty světlo rozšířil
Raduj se, slovem i listem jsi v okovech hlásal nespoutané Boží slovo
Raduj se, neproniknutelná hlubino lásky
Raduj se, neboť kvůli svým bratrům jsi upřímně chtěl být zavržen od Krista
Raduj se, nade vše podivuhodný a dobrý bojovníku
Raduj se, běh jsi dokonal a svojí Krví jsi Církev ozdobil
Raduj se, nerozlučný účastníku Boží lásky konající mnoho zázraků
Raduj se, tvoje šátky a zástěry léčily choroby a vyháněli démony
Raduj se, myslící na to, co je nahoře a ne na to, co je na zemi
Raduj se, toužící odpoutat se od těla a být s Kristem
Radujte se, apoštolé Petře a Pavle, rozsévači křesťanské víry a učitelé zbožnosti
Radujte se, apoštolé Petře a Pavle, věrní vůdci do nebeského přístavu
Radujte se, svatí nejvyšší apoštolé Petře a Pavle

Kondak 13
K: Vší chvály hodní hlasatelé dobré zvěsti Petře a Pavle, všimněte si vzdychů našich srdcí a modlete se za nás, neboť mnoho zmůže modlitba spravedlivých před Bohem. I nyní nám naléhavě připomínejte nebeské povolání a křesťanský konec našeho života, přitáhněte nás k slasti pravdy evangelia a spoutejte nás okovy Kristovy lásky, abychom všichni zavrhni bezbožnost a světské touhy, vstoupili do radosti svého Pána a spolu s anděli a sborem svatých mu zpívali : Aleluja
L: Aleluja, aleluja, aleluja!
Tento kondak 3x a znovu ikos 1 a kondak 1

Modlitba: Nade vše slavní apoštolé Petře a Pavle vy jste položili své životy za Krista a svou krví jste zalili jeho pastvinu. Vyslyšte prosby a vzdechy svých dětí, které vám nyní přináší se zkroušeným srdcem. Zatemnili nás nepravosti, a proto jsme jako záplavou obklopeni nebezpečími, zcela jsme ztratili olej dobrého života a nedokážeme vzdorovat dravým vlkům, kteří se opovážlivě snaží roztrhat Boží dědictví. Sneste naše slabosti, silní, nevzdalujte se duchem od nás, abychom úplně nepřišli o Boží lásku, ale chraňte nás svou mocnou přímluvou, aby se Pán pro vaše modlitby nad námi nade všemi smiloval, aby roztrhl soupis našich nesčetných hříchů a se všemi svatými nás uznal za hodné blaženého království a svatební hostiny svého Beránka, kterému patří čest a sláva, díky a klanění na věky věků.
L: Amen

Propuštění:
K: Přesvatá Bohorodičko zachraň nás
L: Čestnější jsi jako cherubíni a neporovnatelně slavnější jako serafíni, bez poskvrny jsi porodila Boha Slovo. Jako opravdovou Bohorodičku tě velebíme.
K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své přečisté Matky i všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.