Jsou začátky, jež nemají nápravu. Patří mezi ně stav, kdy stromy nemají květy. Platné úsloví konec dobrý všechno dobré nemá popírat důležitost začátků. Ranní modlitby starokřesťanů nás vedou k začátku dne i k začátku křesťanství. V apoštolských konstitucích a řecké liturgii jsou tyto modlitby:

Bože, stvořiteli duchů i veškerého těla, jenž všechno převyšuješ a ničeho nepostrádáš! Ty jsi stvořil slunce, aby panovalo dni, měsíc a hvězdy, aby vládly noci. Shlédni milostivým okem na nás, přijmi naše ranní díky a smiluj se nad námi. Jen k tobě vzpínáme své ruce, Bože věčný, nesmrtelný, jenž jsi nám skrze Krista daroval život a blaho. Dopřej nám života věčného skrze téhož Krista, s nímž tobě spolu s Duchem Svatým budiž sláva, čest a klanění na věky. Amen.

Věrný a pravdomluvný Bože, prokazující až do tisícího pokolení milosrdenství těm, kteří tě milují! Tys přítelem slabých a ochráncem chudých. Všecko tvorstvo tě potřebuje, neboť všecko je ti poddáno. Shlédni na nás, kteří se tobě koříme a požehnej nám všelikým duchovním požehnáním. Ostříhej nás jako zřítelnici oka svého, uchovej nás v nábožnosti a spravedlnosti a dopřej nám života věčného v Kristu Ježíši, svém milovaném Synu, s nímž tobě buď sláva, čest a klanění spolu s Duchem Svatým nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

K tobě, Bože náš, procitá z noci náš duch, neboť přikázání tvá jsou světlem světu. Nauč nás konat spravedlnost a svatost se zbožnou bázní, neboť tebe slavíme, pravého Boha našeho. Nakloň sluch svůj a vyslyš nás a rozpomeň se, Pane, na všechny, kdo jsou s námi v modlitbách spojeni, a zachraň nás mocí svou, požehnej lidu svému a posvěť dědictví své, uděl mír světu, křesťanským obcím svým, kněžím, vládcům a všem poddaným. Neboť blahoslavíme a chválíme přeslavné a velebné Jméno tvé, Otce i Syna i Ducha Svatého,nyní i vždycky i na věky věkův. Amen.

Bože, Pane náš svatý a nevystihlý, jenž jsi velel, aby z temnoty vzešlo světlo, a nás občerstvil spánkem a opět vzbudil, abychom velebili a vzývali tvou dobrotu, klaníme se tobě, děkujeme tobě a prosíme tě z hloubi srdce: uděl nám vše, čeho potřebujeme k spasení, učiň nás dětmi světla a dne a dědici věčných tvých statků. Rozpomeň se, Pane, ve své oplývající štědrosti též na všechen lid svůj, na všecky, kdo se s námi v modlitbě spojují a na všecky bratry naše na kterémkoli místě panství svého, kteří potřebují tvé dobroty a pomoci a prokaž všem své veliké milosrdenství, aby bezpečni na duši i na těle, s důvěrou oslavovali podivuhodné a velebené jméno tvé. Neboť ty jsi Bůh milosrdenství, laskavosti a štědrosti, tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu nyní i vždycky i na věky věkův. Amen.

Modlitba k Bohorodičce: Přesvatá Paní má, Bohorodičko, svými svatými a všemocnými přímluvami zapuď ode mne poníženého a ubohého služebníka svého lenost, netečnost, nerozumnost, bezradnost, odvrať i všeliké hříšné, zlé a zvrácené myšlenky od mého ubohého srdce a zatemněného ducha. A uhas žár mých vášní, neboť jsem bídný a ubohý. A zbav mne mnohých nebezpečných vzpomínek a vysvoboď mne ode všech zlých činů. Neboť velebena jsi ode všech pokolení a chvályhodné je přeslavné tvé jméno na věky věků. Amen.

K Andělu Strážci: Anděle Boží, svatý můj strážce, přidělený mi při křtu svatém na ochranu duše i těla, před tebou se v úctě skláním a tebe vzývám. Svou leností a svými zlými návyky jsem urážel tvou přečistou jasnost a zapuzoval tě od sebe všemi hanebnými skutky: lží, pomluvou, závistí, posuzováním, pohrdáním, neposlušností, nenávistí a zlomyslností, lakotou, chlípností, prchlivostí, skoupostí, nestřídmostí, mnohomluvností, zlými a zvrácenými myšlenkami, pyšným jednáním, jsa náchylný ke všem svodům. Ó svatý můj ochránce, kterak můžeš patřiti na mne nebo přibližovati se ke mně bídnému? Jakými očima, Anděle Boží, pohlížíš na mne, když denně přidávám ke svým hříchům nové zpronevěry? Ale prosím tě vroucně, ochránce můj svatý, slituj se nade mnou hříšným a ubohým a buď mi záštitou a pomocníkem proti zlému nepříteli svými svatými přímluvami a přiveď mě k účasti na království Božím se všemi svatými na věky věkův. Amen.