Růženec je modlitba a zároveň označení pro pomůcku k jeho praktikování. Růženec začíná znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tento začátek hlásá důležité pravdy o vykupitelské smrti Pána Ježíše na kříži a tajemství Nejsvětější Trojice.
Nejsvětější Trojice je oslavována rovněž chvalozpěvem „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a navěky věků“ po jednolivých desátcích a začátku. Po znamení kříže následuje vyznání víry buď apoštolské anebo nicejsko-cařihradské. Modlitba růžence nás proto vede ke kořenům víry vyjádřené prvními křesťanskými koncily.
Několikrát se opakuje modlitba Otče náš neboli modlitba Páně darovaná apoštolům Ježíšem Kristem. Nejčastěji se při růženci opakuje modlitba Zdrávas Maria. Za slovy Zdrávas Maria následující slova „milosti plná“ jsou pozdravem anděla Gabriela z bible. Slova o plnosti milosti u Panny Marie doplňuje pozdrav Alžběty „požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého“. Tento pozdrav rovněž najdeme v bibli v 1. kapitole evangelia podle Lukáše. Modlitba růžence je tudíž modlitbou mající biblický základ. Po těchto slovech následuje prosba: „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.“ Mariina svatost je dána tím, že je plná milosti. Oslovení Matko Boží užívá titul daný na Efeském koncilu v roce 431. První zázrak v Káni Galilejské se stal na přímluvu Panny Marie a přesvědčení, že její přímluva vyprošuje potřebnou milost pro přítomnost i hodinu smrti je vyjádřena ve Zdrávas Maria. To, co se v modlitbě růžence modlí a co se věří patří k sobě.

Růženec spojuje věci staré i nové. Starou věcí je evangelium a pravdy víry, které v něm nacházíme v souladu s našimi předky. Přináší i věci nové. Definitivní podobu růžence sestavil papež Pius V. v roce 1569. Vzhledem k historii křesťanstva je to poměrně krátká doba. Vzhledem k lidskému životu je růženec starý čtyři sta let již pamětníkem řady významných událostí. Modlitbě růžence se připisuje například vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta v roce 1571. Od této doby do ní přibylo po zjeveních P. Marie ve Fatimě v roce 1917 zvolání: „Pane Ježíši, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Toto rozšíření ukazuje, jak Panna Maria se nestaví do středu dění, ale přivádí k centru, k svému a Božímu Synu. Při vzývání Matky Boží konaném rozjímavým způsobem v deseti opakovaných „Zdrávas Maria“ se po slovech Ježíš vkládají slova o událostech z Ježíšova života, utrpení a oslavení a po nich následuje opět oslava Nejsvětější Trojice.

Lidem, kteří kladou překážky modlitbě růžence můžeme odpovědět pomocí slov papeže Benedikta XIV.: „Ptáte se, zda sv. Dominik ustanovil růženec. Tvrdíte, že daná věc ve vás budí zmatek a pochybnosti. Jak si však vysvětlíte prohlášení tolika papežů jako Lva X., Pia V., Řehoře XIII., Sixta V., Klementa VIII., Benedikta XIII. a mnoha dalších, kteří připisují zavedení růžence sv. Dominikovi?“ Měsíc říjen je s růžencem více spojen a obnova modlitby růžence je naší nadějí. Lev XIII. vyzval k modlitbě růžence v 12 encyklikách. O růženci napsali encykliky rovněž Pius XI. a Pius XII.

Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni. Odříkám se všech rozptýlení, která by se mohla během tohoto růžence objevit. Chci se jej modlit s pozorností a oddaností, jako by byl poslední v mém životě. Amen.

Do svatého růžence se ještě někdy něco dalšího přidává. Sv. Ludvík z Montfortu to činí takto:

Na úvod: “Obětujeme Ti, Nejsvětější Trojice, toto Vyznání víry na počest všem tajemstvím naší víry, tento Otče náš a tyto tři Zdrávasy na počest jednoty Tvé podstaty a Trojice Tvých osob. Prosíme Tě o živou víru, pevnou naději a vroucí lásku. Amen.”

Apoštolské vyznání víry, Otče náš, tři Zdrávasy, Sláva Otci…

Před a po desátcích růžence je modlitba:
Radostný růženec.
1. Zvěstování
Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento první desátek ke cti Tvého vtělení v lůně Panny Marie a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o hlubokou pokoru. Amen.

Kéž milost tajemství Zvěstování sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Navštívení
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento druhý desátek na počest navštívení Tvé svaté Matky u její sestřenice svaté Alžběty a posvěcení svatého Jana Křtitele a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o lásku k bližnímu. Amen.

Kéž milost tajemství Navštívení sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Narození Páně
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento třetí desátek ke cti Tvého narození v betlémské stáji a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o odpoutání se od věcí světa, pohrdání bohatstvím a lásku k chudobě. Amen.

Kéž milost tajemství Narození Páně sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Obětování v chrámu
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento čtvrtý desátek ke cti Tvého obětování v chrámě a Očišťování Panny Marie a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o čistotu těla i duše. Amen.

Kéž milost tajemství Obětování v chrámě sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Nalezení našeho Pána v chrámě
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento pátý desátek ke cti Tvého nalezení Pannou Marií v chrámě a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o dar pravé moudrosti. Amen.

Kéž milost tajemství nalezení našeho Pána v chrámu sestoupí do našich duší. Amen.

Bolestný růženec.
1. Agónie v zahradě a krvavý pot
Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento šestý desátek ke cti Tvé agónie v Olivové zahradě a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o lítost nad našimi hříchy. Amen.

Kéž milost tajemství agónie v zahradě sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Bičování
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento sedmý desátek ke cti Tvého krvavého bičování a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o milost umrtvování našich smyslů. Amen.

Kéž milost tajemství Bičování sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Korunování trním
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento osmý desátek ke cti Tvého korunování trním a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o pohrdání světem. Amen.

Kéž milost tajemství korunování trním sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Nesení kříže
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento devátý desátek ke cti Tvého nesení kříže a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o trpělivost při nesení našich křížů. Amen.

Kéž milost tajemství nesení kříže sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Ukřižování
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento desátek ke cti Tvého ukřižování a potupné smrti na Kalvárii a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o obrácení hříšníků, vytrvání spravedlivých a úlevu duším v očistci. Amen.

Kéž do našich duší sestoupí milost tajemství Ukřižování. Amen.

Slavný růženec.
1. Zmrtýchvstání
Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento jedenáctý desátek ke cti Tvého slavného zmrtvýchvstání a vyprošujeme si od Tebe skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky lásku k Bohu a horlivost ve službě Tobě. Amen.

Kéž milost tajemství Zmrtvýchvstání sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Nanebevstoupení Páně
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento dvanáctý desátek ke cti Tvého vítězného nanebevstoupení a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o vroucí touhu po nebi, našem pravém domově. Amen.

Kéž milost tajemství Nanebevstoupení sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Seslání Ducha Svatého
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento třináctý desátek ke cti tajemství seslání Ducha Svatého a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o seslání Ducha Svatého do našich duší. Amen.

Kéž milost tajemství Seslání Ducha svatého sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Nanebevzetí Panny Marie
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento čtrnáctý desátek ke cti vítězného nanebevzetí Tvé svaté Matky a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o něžnou úctu k tak dobré Matce. Amen.

Kéž milost tajemství Nanebevzetí sestoupí do našich duší. Amen.

 1. Korunování Panny Marie
  Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento patnáctý desátek ke cti korunovace Tvé svaté Matky a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o vytrvání v milosti a korunu slávy na věčnosti. Amen.

Kéž milost tajemství korunování Panny Marie sestoupí do našich duší. Amen.

Závěrečná modlitba
Zdrávas Maria, milovaná dcero věčného Otce, obdivuhodná Matko Syna, věrná Snoubenko Ducha Svatého, vznešený chráme Nejsvětější Trojice! Buď zdráva, svrchovaná kněžno, před kterou jsou všichni na nebi i na zemi povinni se sklonit! Buď zdráva, jisté útočiště hříšníků, Panno Maria Milosrdenství, která jsi nikdy neodmítla žádnou prosbu. Ačkoli jsem celý hříšný, vrhám se k tvým nohám a prosím tě, abys mi od Ježíše, svého milovaného Syna, vyprosila lítost a odpuštění všech mých hříchů a dar božské moudrosti. Zcela se ti zasvěcuji se vším, co mám. Dnes si tě volím za svou Matku a Paní. Zacházej se mnou tedy jako s nejposlednějším ze svých dětí a nejposlušnějším ze svých služebníků. Naslouchej, má kněžno, naslouchej vzdechům srdce, které tě touží věrně milovat a sloužit ti. Ať se nikdy neříká, že ze všech, kdo se k tobě utíkali, jsem byl první, kdo byl opuštěn. Ó má naděje, ó můj živote, ó má věrná a neposkvrněná Panno Maria, chraň mě, živ mě, vyslyš mě, uč mě a zachraň mě. Amen.