Více se mluví o pastoraci rozvedených než o pastoraci k věrnému plnění křestního slibu v manželství. Věrné plnění křestního slibu ukazují svatí. Mezi svatými zejména mučedníci. V paměti Církve máme manžele mučedníky a mezi nimi: Manželka sv. Petra sv. Perpetua je mučednice za Nerona. Sv. Petr byl ženatý a naplnil smysl celibátu, jímž je dokonalá služba Bohu. Měl svatou dceru Petronillu. V manželství uskutečnili výzvu listu I Petr 1,15 „buďte svatí.“ Pastoraci ke svatosti ukazuje sv. Kandida pokřtěná sv. Petrem. Byla manželkou sv. Asprena, který byl biskupem v Neapoli. Sv. Akvila a Priscilla byli obrácení na víru apoštolem Petrem v Římě. Pomáhali sv. Pavlu. Píší o tom Skutky apoštolů 18,2. Zmiňuje je list Římanům 16,3-4 a II. Tim 4,19. Vital mučedník r. 60 byl manžel sv. Valerie. Synové sv. Gervas a sv. Protas. Těla celé mučenické rodiny spálena a sv. Felicitou pohřbena.

V Kolose za časů apoštolských Filémon, učeník svatého apoštola Pavla, jenž mu poslal z Říma za prvního zajetí list známý z Písem svatých. Filémon byl zámožný, dobročinný a horlivý křesťan. V jeho domě scházívali se křesťané Koloští
ke službám Božím. Dle ústního podání měl Filémon za manželku Apii,o které zmínku činí svatý Pavel v listu k Filémonovi. Archipus pak v listu tom připomínaný byl jejich syn. Později stal se Filémon biskupem v Kolose. Za císaře Nerona sešel on i manželka jeho Apia v Kolose mučenickou smrtí. Ve slavný den bohyně Diany vedrali se pohané do domu Filémonova, který připraven byl bohoslužbu. Křesťané rozutíkali se. Manželé Filémon a Apia byli polapeni a z rozkazu císařského náměstka Artokla bičování a v jámě kamením zaházeníNa hrobě svatých Filémona a Apie stalo se mnoho divů. Důmj ebo ještě za pátého století se ukazoval.

Sv. Eustach byl římský důstojník. Upálen roku 117 i se svou manželkou sv. Theopistou a syny sv. Agapetem a sv. Theopistem.

Mučedníky z roku 130 je sv. Hesper se svou manželkou sv. Zoe a svými syny sv. Cyriakem a sv. Teodolem. Za císaře Diokleciána je boháč Katulus, který je měl za otroky, dal pro křesťanskou víru usmrtit v rozpálené peci. Sv. Valerián a sv. Cecilie jsou mučedníky z třetího století po Kristu. V Římě roku 222 se stali mučeníky sv. Palmácius, konsul, s chotí svou a syny svými. Simplicius, senátor s manželkou a osmi členy rodiny. Felix s manželkou Blandou. Sv. Galation a sv. Epistema jsou mučedníci ze syrského města Emesa z roku 249. Marius byl manžel sv. Marty a otec synů Audifaxe a Abacha. Sťat mečem. Chrysant byl ženat se sv. Darií a jsou společně mučedníky z roku 283. Sv. Klaudius byl vojenský velitel usmrcený utopením v Tibeře r. 284. Jeho syni Jason, Maurus a 70 vojáků bylo sťato a manželka Klaudiuse Hilaria zemřela při modlitbě na hrobě svých synů. Sv. Evilasius soudce v Kyziku na Hellespontě byl umučen za císaře Maximiana se svou manželkou sv. Faustou. Sv. Artemius byl žalařník v Římě. Jeho manželka se jmenovala sv. Kandida. Jejich dcera sv. Pavlína byla posedlá a byla osvobozena sv. Petrem exorcistou. Celá rodina pokřtěna sv. Marcelinem. Za Diokleciána Artemius roku 303 sťat a manželka s dcerou ukamenovány.

Sv. Basilia se obávala zapření víry ze slabosti lidské. Modlila se vroucně, aby ji Bůh raději smrti přirozenou k sobě povolal, a takto z nebezpečenství vysvobodil. Modlitba jeji byla vyslyšena. Basilia zemřela klidnou svatou smrti dříve
ještě nežli pohané víru její krvavé zkoušce podrobili. Manželu Julianovi umírající manželka oznámila, co ho čeká, Ten v Thebaidě podstoupil mučednickou smrt roku 305.
Sv. Hadrián byl pověřen pronásledováním křesťanů za Maximiána v Nikomedii. Hrdinství křesťanských mučedníků jej vedlo ke konverzi. Byli mu zpřeráženy roce a nohy, které držela manželka sv. Natálie. Smrt 310.

Sv. Bonifác a sv. Tekla jsou starokřesťanští manželé v Hadrumetu v severní Africe. Za císaře Diokleciána byli mučeni, ale zemřeli přirozenou smrtí. Měli dvanáct synů, všichni jsou světci a mučedníci. Sv. Timoteus a sv. Maura mučedníci z Perapy v Egyptě roku 303. Martyrologium k 10. květnu uvádí sv. Felixe a sv. Blandu římské mučedníky z roku 286. Sv. Modest a jeho manželka sv. Krescencie, chůva sv. Víta a spolu s ním mučedníci. Sv. Flavián, prefekt města Říma za císaře Juliána apostaty řekl: „Křesťan jsem a křesťanem zůstanu.“ Byl mu zabaven majetek a zemřel ve vyhnanství v bídě a hladu. Manželka Dafrosa byla sťata mečem. Děti sv. mučednice Dementria a Bibiána umučena 362. Svatý Teodot a sv. Rufina, mučedníci za císaře Aureliána měli syna sv. Mamanta, který je rovněž mučedníkem. Sv. Basil a sv. Řehoř Naziánský o nich pochvalně kázali. V Kordobě byli jako křesťané prozrazeni za nadvlády mohamedánů manželé sv. Aurel a sv. Natalie a sv. Felix a sv. Liliosa. Byli popraveni roku 852. Jejich životopis napsal sv. Eulegius, mučedník zvolený za biskupa v Toledě, co nemohl být vysvěcen.