Více se mluví o pastoraci rozvedených než o pastoraci k věrnému plnění křestního slibu v manželství. Věrné plnění křestního slibu ukazují svatí. Mezi svatými zejména mučedníci. V paměti Církve máme manžele mučedníky a mezi nimi: Manželka sv. Petra sv. Perpetua je mučednice za Nerona. Sv. Petr byl ženatý a naplnil smysl celibátu, jímž je dokonalá služba Bohu. Měl svatou dceru Petronillu. V manželství uskutečnili výzvu listu I Petr 1,15 „buďte svatí.“ Pastoraci ke svatosti ukazuje sv. Kandida pokřtěná sv. Petrem. Byla manželkou sv. Asprena, který byl biskupem v Neapoli. Sv. Akvila a Priscilla byli obrácení na víru apoštolem Petrem v Římě. Pomáhali sv. Pavlu. Píší o tom Skutky apoštolů 18,2. Zmiňuje je list Římanům 16,3-4 a II. Tim 4,19. Vital mučedník r. 60 byl manžel sv. Valerie. Synové sv. Gervas a sv. Protas. Těla celé mučenické rodiny spálena a sv. Felicitou pohřbena. Sv. Eustach byl římský důstojník. Upálen roku 117 i se svou manželkou sv. Theopistou a syny sv. Agapetem a sv. Theopistem.

Mučedníky z roku 130 je sv. Hesper se svou manželkou sv. Zoe a svými syny sv. Cyriakem a sv. Teodolem. Za císaře Diokleciána je boháč Katulus, který je měl za otroky, dal pro křesťanskou víru usmrtit v rozpálené peci. Sv. Valerián a sv. Cecilie jsou mučedníky z třetího století po Kristu. Sv. Galation a sv. Epistema jsou mučedníci ze syrského města Emesa z roku 249. Marius byl manžel sv. Marty a otec synů Audifaxe a Abacha. Sťat mečem. Chrysant byl ženat se sv. Darií a jsou společně mučedníky z roku 283. Sv. Klaudius byl vojenský velitel usmrcený utopením v Tibeře r. 284. Jeho syni Jason, Maurus a 70 vojáků bylo sťato a manželka Klaudiuse Hilaria zemřela při modlitbě na hrobě svých synů. Sv. Evilasius soudce v Kyziku na Hellespontě byl umučen za císaře Maximiana se svou manželkou sv. Faustou. Sv. Artemius byl žalařník v Římě. Jeho manželka se jmenovala sv. Kandida. Jejich dcera sv. Pavlína byla posedlá a byla osvobozena sv. Petrem exorcistou. Celá rodina pokřtěna sv. Marcelinem. Za Diokleciána Artemius roku 303 sťat a manželka s dcerou ukamenovány. Sv. Hadrián byl pověřen pronásledováním křesťanů za Maximiána v Nikomedii. Hrdinství křesťanských mučedníků jej vedlo ke konverzi. Byli mu zpřeráženy roce a nohy, které držela manželka sv. Natálie. Smrt 310.

Sv. Bonifác a sv. Tekla jsou starokřesťanští manželé v Hadrumetu v severní Africe. Za císaře Diokleciána byli mučeni, ale zemřeli přirozenou smrtí. Měli dvanáct synů, všichni jsou světci a mučedníci. Sv. Timoteus a sv. Maura mučedníci z Perapy v Egyptě roku 303. Martyrologium k 10. květnu uvádí sv. Felixe a sv. Blandu římské mučedníky z roku 286. Sv. Modest a jeho manželka sv. Krescencie, chůva sv. Víta a spolu s ním mučedníci. Sv. Flavián, prefekt města Říma za císaře Juliána apostaty řekl: „Křesťan jsem a křesťanem zůstanu.“ Byl mu zabaven majetek a zemřel ve vyhnanství v bídě a hladu. Manželka Dafrosa byla sťata mečem. Děti sv. mučednice Dementria a Bibiána umučena 362. Svatý Teodot a sv. Rufina, mučedníci za císaře Aureliána měli syna sv. Mamanta, který je rovněž mučedníkem. Sv. Basil a sv. Řehoř Naziánský o nich pochvalně kázali. V Kordobě byli jako křesťané prozrazeni za nadvlády mohamedánů manželé sv. Aurel a sv. Natalie a sv. Felix a sv. Liliosa. Byli popraveni roku 852. Jejich životopis napsal sv. Eulegius, mučedník zvolený za biskupa v Toledě, co nemohl být vysvěcen.