Současný člověk hledá řešení potíží svého těla a duše často bez Boha. Čtrnáct svatých pomocníků je 14 starověkých světců uctívaných v době jednoty Církve. Uctívaných jak na Západě, tak na Východě. Uctívaných a vzývaných jako pomocníků u Boha v různých trápeních tělesných i duševních. Litanie v závěru tohoto článku jsou konkretizací tohoto vzývání. Při bilancování kolik je rodin, kde je svornost v katolické víře je aktuálnější „Od ohrožení rodiny, vysvoboď nás Pane.“

Je to více nutné za stavu, kdy irské referendum při 60% účasti 62% voliči žádá manželství homosexuálů a kladně to hodnotí i církevní hodnostáři. Moderátor synodu o rodině kardinál Walter Kasper v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera 27. května 2015 hlásá „pokud je svazek mezi dvěma osobami téhož pohlaví stabilní, má v sobě samozřejmě dobré prvky, které musíme uznat.“

Kromě Acháce jsou tito světci v misálu sv. Pia V. a v NOM misále Pavla VI. jsou čtyři.

Sv. Barbora, panna a mučednice. Není znám přesný datum smrti, ale dá se upřesnit faktem, že si dopisovala s Origenem, který zemřel roku 253. Byla sťata svým otcem Dioskurem, který ji udal jako křesťanku. V liturgii 4. prosince. Vzývá se za
se ve všelikých nebezpečenstvích tělesných i duchovních, a za šťastné přijetí velebné Svátosti před smrtí

Sv. Blažej, biskup a mučedník z roku 316. Liturgicky slaven 3. února. Vzývá se zejména za přímluvnou pomoc v nemoci hrdelní.

Sv. Achác, biskup v Antiochii, který při výslechu řekl: „Biskupa můžeš usmrtit, ale Církev nezahubíš.“ Propuštěn císařem Deciem na svobodu. Svátek 30. března. Jako světec uváděn i voják stejného jména. Mocný orodovník v pokušeních proti víře svaté.

Sv. Jiří, mučedník ze 4. století připomínaný v tradiční liturgii 23. dubna touto modlitbou: „Bože, jenž nás obšťastňuješ zásluhami a přímluvou svatého Jiří, Mučedníka svého, uděl milostivě, abychom žádající skrze něho tvá dobrodinní jich dosáhli. Skrze…“ Vzývá se ve válkách.

Sv. Erasmus, biskup a mučedník z roku 303. V liturgii 2.6. se modlí: „Bože, jenž nás obšťasťnuješ výroční slavností svatých Mučedníků svých Marcellina, Petra a Erasma, uděl, prosíme, abychom, z jejichž zásluh se radujeme, příklady byly zapáleni. Skrze…“ Vzývá se v bolestech života vůbec, zvláště roditelek, a v čas nemocí nakažlivých.

Sv. Vít, mučedník kolem roku 305. Je při liturgii 15.6. připomínán v modlitbě se svou chůvou a jejím manželem, mučedníky: „Dej Církvi své prosíme, aby na přímluvu svatých Mučedníků tvých Víta, Modesta a Krescencie pyšně nesmýšlela, nýbrž v milé tobě pokoře prospívala, aby pohrdajíc zlem, cokoli je správné konala se svobodnou láskou. Skrze…“ Vzývá se v čas bouřky
a zemětřesení.

Sv. Markéta, Margareta je česky Perla. Mučednice okolo roku 280. Pocházela z Antiochie a byla dcerou pohanského kněze. Na pozoruhodné uzdravení v žaláři vyznala: „Toho nedokázaly mrtvé vaše modly. To mi učinil Kristus, Syn Boží. On hojí nemoci tělesné a uzdravuje i choré duše, aby potěšil své věrné vyznavače. V liturgii vzpomenuta 20. července. Je patronkou žen čekajících dítě.

Sv. Kryštof, mučedník za císaře Decia. V liturgii je 25.7. Ctí se jako patron proti náhlé a nenadálé smrti.

Sv. Pantaleon (Všeslitovník), lékař a mučedník r. 305. Takto se modlil nad dítětem usmrceným jedovatým hadem: „Ježíši Kriste! Jsi-li opravdu vládcem života a smrti, učiň, aby ožilo toto dítě. Stane-li se tak uvěřím v tebe.“ V liturgii má místo 27.7. Mocný orodovník v každé nemoci.

Sv. Cyriak, mučedník, + 305 (8. 8.). Jáhen. Mučen ohněm a sťat za Diokleciána. V liturgii se připomíná se sv. Largem a Smaragdem modlitbou, abychom v utrpení následovali ctnost. Vzývá se v čas nebezpečného pokušení od zlého ducha.

Sv. Jiljí, opat, + 725. Žil podle příkladu poustevníků a později se stal opatem. Liturgický den sv. Jiljí je 1. září. Vzývá se za přímluvu u Boha v každé nemoci.

Sv. Eustach byl římský důstojník umučený ohněm se svou ženou a syny roku 117. Den liturgického slavení je 20. září. Útočiště pocestných a nespravedlivě sužovaných.

Sv. Dionýsius (Diviš) pařížský, biskup a mučedník kolem roku 286. V liturgie se modlí 9. října: „Bože, jenž jsi dnešního dne svatého Dionýsia, Mučedníka svého a Biskupa, posílil ctností vytrvalosti v mukách a jenž jsi mu ráčil k zvěstování své slávy pohanům přidružit Rustika a Eleuteria, uděl nám, prosíme, abych podle jejich příkladu z lásky k tobě pohrdali štěstím světa a nebáli se žádných příkoří. Skrze…“ Vzývá se za pomoc v bolestech hlavy.

Sv. Kateřina Alexandrijská, Kateřina, panna a mučednice, + 305. V liturgii 25. 11. se modlí: „Bože, jenž jsi dal zákon Mojžíšovi na vrcholu hory Sinaj a na témže místě svatými Anděly svými zázračně umístil tělo svaté Kateřiny, Panny a Mučednice, uděl, abychom pro její zásluhy a na její přímluvu byli schopni dojít k hoře, která je Kristus: jenž…“ Mocná orodovnice u Boha v potřebách duchovních.

Litanie:

Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče s nebes Bože, smiluj se nad námi

Synu, vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi

Duše Svatý Bože, smiluj se nad námi

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi

Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás

Svatá Panno Panen, oroduj za nás

Matko Kristova, útěcho trpících, oroduj za nás

Svatý Michaeli, oroduj za nás

Svatý Gabrieli, oroduj za nás

Svatý Rafaeli, oroduj za nás

Všichni svatí Andělé a Archandělé, orodujte za nás

Všichni svatí blahoslavených Duchů řádové, oroduj za nás

Svatý Josefe, pomocníku ve všech souženích a starostech, oroduj za nás

Svatý Jiří, mučedníku Kristův a záštito němé tváře, oroduj za nás

Svatý Blažeji, biskupe a patrone chudých, oroduj za nás

Svatý Erasme, ochránce utiskovaných a nemocných, oroduj za nás

Svatý Pantaleone, zázračný přímluvce k uzdravení, oroduj za nás

Svatý Víte, ochránce čistoty a zdravé mysli, oroduj za nás

Svatý Kryštofe, na cestách a ve všech nebezpečích, oroduj za nás

Svatý Diviši, zrcadlo víry a naděje, oroduj za nás

Svatý Cyriaku, ve všech pokušeních, oroduj za nás

Svatý Acháci, vojíne víry, oroduj za nás

Svatý Eustachu, v soužení a trápení, oroduj za nás

Svatá Barboro, v horečkách a nemoci, oroduj za nás

Svatý Jiljí, ochránce invalidův a patrone zpovědi svaté, oroduj za nás

Svatá Markéto, ochránkyně rodiček a víry pravé, oroduj za nás

Svatá Kateřino, v hodině smrti, oroduj za nás

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás

Ode všeho zlého, vysvoboď nás Pane

Ode všeho hříchu, vysvoboď nás Pane

Od ďáblových úkladů, vysvoboď nás Pane

Od hněvu, nenávisti a zlé vůle, vysvoboď nás Pane

Od pokušení a nástrah, vysvoboď nás Pane

Ode všech neštěstí a pohrom, vysvoboď nás Pane

Od strachu a úzkosti, vysvoboď nás Pane

Z každého boje a zápasu, vysvoboď nás Pane

Od útoků světa a nepřátel, vysvoboď nás Pane

Ode všech nemocí, vysvoboď nás Pane

Od ohrožení rodiny, vysvoboď nás Pane

Od ztrát majetku, vysvoboď nás Pane

Od škod z vody a ohně, vysvoboď nás Pane

Od ztráty dobré pověsti, vysvoboď nás Pane

Od hladu, nouze a války, vysvoboď nás Pane

Od náhlé smrti, vysvoboď nás Pane

Od smrti věčné, vysvoboď nás Pane

Svým svatým vtělením, vysvoboď nás Pane

Svou smrtí a Vzkříšením, vysvoboď nás Pane

Sesláním Ducha Svatého, vysvoboď nás Pane

V den soudný, my hříšníci, prosíme tě vyslyš nás

Abys nás na svém hrozném soudu ušetřil, prosíme tě vyslyš nás

Abys svatou Církev řídil a zachoval, prosíme tě vyslyš nás

Abys nás ve svaté službě své posilnil a zachoval, prosíme tě vyslyš nás

Abys všem našim dobrodincům věčnými statky odplatil, prosíme tě vyslyš nás

Abys nám naši práci požehnal, její plody rozmnožil a dále uchoval, prosíme tě vyslyš nás

Abys nám na přímluvu Čtrnácti svatých pomocníků uzdravení dal, prosíme tě vyslyš nás

Abys všem našim zemřelým odpočinutí věčné ve Tvé slávě dáti ráčil, prosíme tě vyslyš nás

Ježíši Kriste, Synu Boha živého, prosíme tě vyslyš nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Kriste uslyš nás. Kriste vyslyš nás

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi věnoval mimořádné milosti a dary svým svatým služebníkům Jiřímu, Barboře, Blažeji, Kateřině, Kryštofovi, Cyriaku, Diviši, Erasmu, Eustachovi, Jiljí, Achácovi, Markétě, Vítu a Pantaleonovi, vyslyš milostivě prosby všech, kdo se odvolávají na tvoje nezměrné milosrdenství. Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich odvahu v překonávání všech pokušení a chraň nás na jejich přímluvu ode všech nebezpečí pro duši, mysl i tělo, abychom mohli sloužiti Tobě ve zdraví těla a v čistotě srdce. Skrze Krista našeho Pána. Amen.