Patron kněží sv. Jan Vianney: „Víme, že tam, kde byla Marie odsunutá, kde zůstala nepochopená, tam se též vytrácí úcta nejen k ní, ale k Bohu a následně k lidem.“ Mariánskou úctu a tím i úctu k Bohu a lidem budovali především světci. Dokládají to mariánské modlitby:

Sv. Řehoř Divotvůrce, + 270: „Maria tys odlesk Světla ve výsostné říši Ducha! V tobě je oslaven Otec, který nemá původ a jehož moc tě zastínila. V tobě se klaníme Synu, kterého jsi podle těla nosila v lůně. V tobě je oslavován Duch Svatý, který způsobil v tvém těle narození velikého Krále. Díky tobě, milostiplná, mohla být ve světě poznána svatá a soupodstatná Trojice.“

Sv. Atanáš, + 373: „Nejsvětější Panno, vyslyš naše prosby a rozpomeň se na nás! Obdaruj nás ze svého bohatství, z hojnosti milostí, jimiž oplýváš. Archanděl tě pozdravuje a nazývá tě milostiplnou. Všechna pokolení tě nazývají blahoslavenou. Všechny nebeské kůry ti žehnají. A my pozemšťané také voláme k tobě: Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou! Pros za nás, Matko Boží, Paní naše a Královno naše. Amen.“

Liturgie sv. Jana Zlatoústého: „Vpravdě je vhodné a spravedlivé velebit, Boží rodičko, tebe, vždy slavnou a zcela čistou Matku našeho Boha. Oslavujeme tě, ctihodnější nad cheruby a nesrovnatelně slavnější nad serafy. Neboť tys přinesla na svět Boha-Slovo a neztratila přitom panenství. Tys opravdu Bohorodička, tebe velebíme.“

Sv. Efrém, + 373: „Ó, čistá a neposkvrněná, ó požehnaná Panno, Matko velikého Syna a Pána veškerenstva, vinou nedotčená, neporušená a svatá, naděje zoufalých a provinilých. Tebe oslavujeme, Tobě milostivá, dobrořečíme, která jsi Krista Boha a člověka zrodila. Všichni před Tebou na tvář padáme, všichni Tě vzýváme a pomoci Tvé se dovoláváme: vytrhni nás, ó Panno svatá a neposkvrněná, ze všech pokušení ďábelských a ochraň nás před vší hrozící pohromou. Buď naší prostřednicí a přímluvkyní v hodině smrti a soudu, vysvoboď nás od budoucího a neuhasitelného ohně a od temnoty vnější a učiň nás hodnými slávy Syna Tvého, ó milá a laskavá Panno a Matko. Ty zajisté samojediná jsi naše nejbezpečnější a nejsvětější naděje u Boha, jemuž sláva a čest, chvála a vláda na věčné věky věků. Amen.“

**Sv, Řehoř Naziánský, + 389: “Třikráte blahoslavená Matko, vyslyš a přijmi modlitby moje a budiž mou prostřednicí u Syna. Děkuji tobě, že jsi mně prokázala velikých milosti a vysvobodila mne z nesnází a nebezpečenství.”

Sv. Rabulas, + 435: „Kterak budeme oslavovat tebe, ó nejpokornější a v každém ohledu svatá a čistá? Zde na světě máme všichni v tobě naději spásy, jež všem věřícím skýtáš pomoc a sílu. Posilni nám víru, zjednej všemu světu pokoj, přimlouvej se, ó nejsvětější, u Syna svého za hříšníky, kteří se k tobě utíkají, a spas duše naše přede dnem hněvu a pomsty.“

sv. Theodot z Ankyry, + 446: „Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou! Zdrávas, naše radosti, tolik vytoužená. Zdrávas, jásote Církve. Zdrávas, jméno plné vůně. Zdrávas, tváři ozářená světlem Boha, z níž se line krása. Zdrávas, vztyčený pomníku uctívání. Zdrávas, rouno hojivé a duchovní. Zdrávas, jasná matko rodícího se světla. Zdrávas, bezúhonná matko svatosti. Zdrávas, tryskající prameni živé vody. Zdrávas, matko novosti, ty, která dáváš tvar novému zrození. Zdrávas, matko plná tajemství a nevysvětlitelná. Zdrávas, nádobo z alabastru, plná masti posvěcení. Zdrávas, ty, jež dáváš hodnotu panenství. Zdrávas, malé skromné místo, jež do sebe přijalo Toho, kterého nepojme svět.“

Sv. Sofronius, + 638: „Tvé tajemství, neposkvrněná Maria, je původ a kořen, začátek a základ všeho dobra. Z něho jako ze zdroje nám pramení hojnost všech milostí. V něm má začátek naše spása. Z něho vzešla svoboda. Ono je východiskem Božího milosrdenství k nám. Zde začíná pro člověka druhé stvoření, nestárnoucí a trvalé. Dnes jde o to, aby byl člověk přijat za dítě Boží a přijal účast na božské přirozenosti - nejsme schopni představit si nic vyššího a drahocennějšího. Tyto záměry Nejvyššího došly naplnění jen skrze tebe, Panno. Požehnaná jsi mezi ženami. Právem jsi zvána Bohorodičkou, protože jsi vpravdě zrodila Boha. Nalezla jsi u něho nepomíjející milost, nade vše vznešenou a žádoucí. Jistě i před tebou se mnozí skvěli velikou svatostí, ale nikomu se nedostalo plnosti milostí, nikdo nebyl povznesen k takové výši. Nikoho jako tebe milost nepředešla, nikdo se k Bohu tak nepřiblížil. Ty převyšuješ všechno, co mezi lidmi vyniká, tys překonala vše, čím štědrost Boží kdy koho obdařila. Nikdo nebyl uznán hodným pojmout Boha tak jako ty, do níž se vtělil a zrodil Tvůrce a Pán všech tvorů, aby všechny vysvobodil od věčného zavržení a udělil spásu, jež nemá konce. Proto k tobě s andělem voláme: „Raduj se, milosti plná, Pán s tebou: požehnaná ty mezi ženami.”

Sv. Ildefons, + 667: „Učiň mne hodným chválit tebe! Maria, Královno má a Paní má, Matko mého Pána, služebnice Syna svého, Rodičko Tvůrce vesmíru: tebe žádám, tebe vzývám, vypros mi Ducha Syna svého, Vykupitele mého, abych o tobě důstojně smýšlel a důstojně mluvil. Taková je krása, vznešenost a důstojnost tvá, že kdybych k oslavě tvé jazyky andělskými mluvil a pronikl všechna tajemství Boží a znal veškeré Písma, ještě dříve bych vyčerpal všechnu výmluvnost a dovednost svou, než bych došel k počátku tvé chvály. Tys nesrovnatelně krásnější nad všechno tvorstvo, tys ctností jasnější nad všechno lidstvo, tys důstojností vznešenější samých andělů, ty svatostí a nebeskou slávou převyšuješ legie všech vyvolených a korunována trůníš po pravici milovaného Syna svého. Tam jsou zásluhy tvé důstojně oslavovány, tam se tvé přednosti, jak se sluší velebí, tam jsi po zásluze blahoslavena: a co mohu já, ubohý hříšník přidat k převelebné tvé oslavě? Požehnaná ty mezi ženami…rač přijmout i mou nepatrnou chválu a oslavu.“

Sv. Ondřej z Kréty, + 740: „Neposkvrněná Paní a rodičko Boží, naděje těch, kdo se k tobě utíkají, přístave těch, kdo jsou zmítáni bouří: svou přímluvou nalaď milosrdného Stvořitele a svého Syna, ať je příznivý i mně.“

sv. German, + 733: „Ó Královno míru, oblaž svět pokojem, chraň nás všechny všeho pokušení a nebezpečí, vysvoboď z věčného zavržení, zbav vin a prosbami svými šťastný den odměny připrav. Ke komu jinému bychom šli? Máš slova života věčného, totiž přímluvy za nás, a nikdy neustáváš sesílat milostí na nás ubohé.“

Sv. Jan Damašský, + 750: „Maria, Matko předivná, zázraku Boží všemohoucnosti, nad kterým žasli proroci, jejíž sláva anděly převyšuje: buď milostiva prosbám služebníků svých, kteří tě za pomoc vzývají, přimlouvej se za nás u Syna a Boha svého, aby nám dal šťastně přeplavat moře života tohoto, vlnami zuřící a vichry zmítané, a vysvobodil nás od úkladů nepřátel. Ó, Maria, jejíž přímluvu Syn neodmítne, jejíž prosbu neoslyší, ty, jež jsi Bohu nejbližší, jež Trojici nejsvětější stojíš blíž než zástupy cherubů a sbory serafínů: dokud trváme v tomto hynoucím světě, od tebe doufáme pomoci ke skutkům záslužným a po odchodu ze světa skrze tebe doufáme přijít k Bohu věčnému.“

Sv. Řehoř z Nareku, + 1003: “Napomáhej křídly svých modliteb, vyznávaná jako matka živých, abych, až vyjdu z údolí země, bez soužení kráčel do příbytků Tebou přichystaného života, aby byl ulehčen skon mne ztěžklého nepravostmi. Kéž učiníš svátkem blaha můj den úzkosti, uzdravovatelko porodních bolestí Evy. Přimlouvej se, oroduj, pros, neboť jako v Tvou nevýslovnou čistotu věřím i v přijetí Tvého slova. Slzami pomoz mně ohroženému, Ty, chválená mezi ženami. Skloň koleno pro mé usmíření, ó Rodičko Boží, o mě ubožáka pečuj, oltáři nejvyššího. Podej ruku mně churavému, chráme nebeský. Oslav sebou svého Syna tím, že na mně božsky vykoná zázrak odčinění a milosrdenství, služebnice Boží a matko!”

Sv. Anselm, + 1109: „Ó Paní má, co řeknu a co učiním? V temnotách jsem a světlo nebeské nevidím, protože takový jsem a takový jsem se učinil, nad něhož horšího nemá svět, a proto takovou hledám pomocnici, nad kterou mocnější nelze nalézt. Má svět své pomocníky svaté a mnohé, ty však nade všechny jsi vznešená, protože jsi Matka Spasitele našeho, Královna nebe a země. K tobě tedy spěchám, k tobě se utíkám, tebe vzývám: rač mi pomoci; jestliže ty nepromluvíš, mlčet bude celá nebeská dvorana, nikdo se za bídného nepřimluví, nikdo nepomůže. Ujmi se hříšného, neboť hříšník jsem a na místo hříšníkům připravené odejdu, jestliže ty mi nepřispěješ na pomoc svým milosrdenstvím.“

Sv. Bernard, + 1153: „Pamatuj, láskyhodná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvoji moc, kdo tebe prosil o přímluvu. V této důvěře se k tobě, Panno panen a Matko, utíkám i já. Před tebou stojím, o pomoc tě prosím, já kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.“

Sv. František z Assisi, + 1226: „Svatá Panno Maria, nenarodila se mezi ženami na světě tobě podobná, dcero a služebnice nejvyššího a svrchovaného Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, snoubenko Ducha Svatého: pros za nás se svatým archandělem Michaelem, se všemi nebeskými mocnostmi a se všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, Pána a Mistra. Amen.“

Sv. Dominik, + 1221: Modlitba sv. růžence

Blahosl. Jordán, + 1237: „Jméno tvé svaté nechť se uskuteční na mně: Maria, Paní – vládni mi, potlačuj pokušení a zažeň nepřítele. Maria Osvícená a Osvěcující – osvěť temnoty duše mé. Maria, myrha mořská chraň před hnilobou duši mou. Maria, moře hořkosti – trpkými učiň všechny rozkoše hříšné. Maria, Bohumila – učiň mne milým Pánu a Bohu mému. Maria, hvězdo mořská – sviť mi zmítanému v bouřích tohoto života a přiveď mne do přístavu spásy.“

Sv. Tomáš Akvinský, + 1274: „Nejblahoslavenější a nejsladší Panno Maria, plná milosrdenství, tvé dobrotě obětujeme svou duši, své tělo, své myšlenky, svou práci, svůj život i smrt. Paní má, pomáhej mi a posiluj mne proti nástrahám ďáblovým. Vypros mi opravdovou a dokonalou lásku, abych celým srdcem miloval tvého nejmilejšího Syna a svého Pána, Ježíše Krista, a po něm nade všechno tebe. Královno a Matko má, svou mocnou přímluvou udržuj ve mě až do smrti tuto lásku a po smrti mě uveď do nebeské vlasti. Amen.“

Sv. Bonaventura, + 1274: „Blahoslavená Panno, až duše naše bude na odchodu z tohoto světa, přijď nám naproti a přijmi nás pod svou ochranu. Potěš nás svou milostivou přítomností a buď naší průvodkyní do nebe. Zjednej nám u Boha milost a pokoj věčný. Amen.“

Sv. Gertruda, + 1302: „Ó, Maria, přijmi do ochrany své duši, doporučenou tobě od Syna veškerou silou jeho božské lásky. Provázej mne vždy svou ochranou na mé životní pouti, abys mne jednou vychovaného podle Srdce Kristova mohla odevzdat bez hříchu tomu, který mne na kříži svěřil tvé mateřské záštitě.“

Sv. Brigita, + 1373: „Paní má, Panno Maria, Matko všech živých ať je na věky veleben Bůh Otec spolu se Synem a Duchem Svatým ve své nevystihlé velebnosti pro svatosvatý stánek těla Tvého, ve kterém spočinul a přebýval Boží Syn, kterého veškeré vojsko andělské chválí na nebi a kterému celá Církev se klaní na zemi. Tobě pak, Pane, Králi a Bože můj, buď ustavičná čest a věčná chvála, dík a nekonečná sláva, že jsi onu převznešenou a předůstojnou Pannu stvořil a za Matku sobě zvolil. Dík buď Tobě jménem všech, kteří na zemi nebo na nebi jejím prostřednictvím kdy útěchy došli, jakož i jménem těch, kteří v očistných plamenech skrze ni potěšeni byli nebo její pomoci zakusili. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen.“

Sv. Kateřina Sienská, + 1380: “Maria, pokojné moře, dárkyně pokoje, úrodná země! Ty jsi nová ratolest, na níž se rozvinul voňavý květ, Slovo, které se stalo tělem, jednorozený Syn Boží. Do tebe, Maria, půdo plodná, bylo zaseto Slovo. Maria, ohnivý voze, nosilas Oheň, skrytý a zahalený tvým lidstvím. Maria, ty jsi kniha, v níž je zapsáno pravidlo našeho života, Ježíš. Když na tebe hledím, Maria, vidím ruku Ducha Svatého, který v tobě utvářel vtělené Slovo, jednorozeného Syna Božího. Zde spočívá důstojnost člověka, pro něhož Bůh vykonal tolik velikých věcí. Maria, v tobě se zjevuje síla a svoboda člověka. K tobě byl poslán anděl, aby ti oznámil Boží záměr a žádal tvůj souhlas: Boží Syn sestoupil do tvého lůna až poté, cos jej svobodně přijala. Slovo Otce čekalo u dveří tvé vůle, abys mu otevřela slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého Slova!“ Maria, má nejsladší lásko, v tobě je napsáno Slovo, jež nám dalo učení života. K tobě se utíkám, Maria, s prosbou za snoubenku Ježíšovu a za papeže, jeho náměstka na zemi: Dej mu světlo, aby dokázal uskutečňovat obnovu Církve. Posilni srdce svého lidu v jednotě a přikloň je k srdci sladkého Krista na zemi, aby se proti němu nikdy nevzepřelo. Maria, dnes je den milosti, žádná milost ti nebude odepřena, proto tě dnes, Maria, naléhavě a celým svým srdcem prosím!“

Sv. Kazimír, + 1484: „Dokud žiji, dík Marii vzdej každý den duše má. K její chvále neustále zpívej duše zkroušená. Její ctnosti v zkroušenosti rozjímej a zvelebuj. Matku blahou, Pannu drahou, vděčně zbožně oslavuj. Můj jazyku, vzdávej díky Panně Bohorodici. Jí zrušena je vyřčená kletba prvorodicí. Neustále, nebes Krále Matku slušně zvelebuj, vděčně slavně neúnavně její ctnosti vychvaluj.“

Sv. František Xaverský, + 1552: „Panno mocná, která jsi samojediná zmařila všechny bludy celého světa, osvoboď křesťanský okrsek země od léček satanových, shlédni na duše omámené ďábelskou lstí, aby srdce zbloudilých, po odložení vší zloby, se obrátila a k jednotě katolické víry navrátila. Za to oroduj u Pána našeho, Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž žije a kraluje s Otcem v jednotě Ducha Svatého, Bůh po všechny věky věků. Amen.”

Sv. Ignác z Loyoly, + 1556: „Pane Ježíši Kriste, náš prostředníku u Otce, jenž jsi nejblahoslavenější Pannu Marii, Rodičku svou, také Matkou a Prostřednicí naší u Tebe učinil: uděl nám, aby kdokoli k Tobě přistoupí s prosbou o dobrodiní, všechno skrze Ni ke své radosti obdržel. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen.“

Sv. František Saleský, + 1622: „Rozpomeň se a pamatuj, přesladká Panno, že jsi má Matka a já tvůj syn. Že jsi mocná, a já jen ubohý člověk, nízký a slabý. Snažně tě prosím, přesladká Matko, abys mě vedla a chránila na všech mých cestách a při všech mých činech. Neříkej, milostná Panno, že nemůžeš, vždyť tvůj milovaný Syn ti dal veškerou moc jak na nebi, tak na zemi. Neříkej, že nemusíš, vždyť jsi společnou Matkou všech lidí, i mojí. Kdybys nemohla, omluvil bych tě: „Ano, je matkou a miluje mě jako syna, ale, ubohá, neumí a nemůže pomoci.“ Kdybys nebyla Matkou, trpělivě bych uvažoval: „Ona je dosti bohatá, aby mi pomohla, ale bohužel není mou Matkou, nemiluje mě.“ Protože však, má přesladká Panno, jsi mojí Matkou a jsi mocná, jak bych tě omluvil, kdybys mi neulehčila, nepropůjčila mi svou pomoc a neposloužila mi? Vidíš, má Matko, jsi nucena svolit ke všem mým prosbám. Pro čest a slávu svého Syna mě přijmi za své dítě bez ohledu na mou ubohost a mé hříchy. Zbav mou duši i mé tělo všeho zlého a dej mi všechny své ctnosti, především pokoru. A konečně, dej mi účast na všech darech, dobrech a milostech, které se líbí svaté Trojici, Otci, Synu i Duchu Svatému. Amen.“

Sv. Markéta Marie Alacoque, + 1690: „Naše přesvatá, dobrotivá a přeslavná Panno a Matko, Paní a Přímluvkyně, tobě jsme se zasvětili jako tvé dítky a tvé vlastnictví. Obnovujeme u tvých nohou svou věrnost k tobě a prosíme, abys nás jako své služebníky obětovala nejsvětějšímu Srdci tvého božského Syna se vším, co jsme a máme, se všemi našimi pracemi a kříži bez jakékoli výhrady. Netoužíme po jiné svobodě, než abychom to Srdce milovali, po jiné cti, než abychom v dokonalé oddanosti mu náleželi jako smírné oběti. Nechceme mít jinou vůli a jinou schopnost, než jemu se ve všem líbit i za cenu života. Přesvatá Matko, ty u svého božského Syna všechno můžeš, přimluv se, aby jeho božské Srdce milostivě přijalo naše zasvěcení, vždyť se mu odevzdáváme tvým mocným prostřednictvím. Vypros nám milost a přispěj nám, abychom svému zasvěcení zůstali věrní. Pros jej, aby vládl našim duším a založil v nich království své lásky. On buď naším otcem, snoubencem a ochráncem, naším pokladem, naší rozkoší a láskou, oporou naší křehkosti, posilou naší slabosti, potěchou v každém zármutku. Kéž zničí naši sebelásku a žije v nás sám, aby se mu v nás zalíbilo! Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino, nahraďte milostivě to, čeho se nám nedostává. Kéž naše srdce vzplanou žárem vaší svaté lásky, aby v nich byla strávena všechna vlažnost ve vaší službě! Chceme žít a umřít v oblažující službě nejsvětějšího Srdce a jako šťastné děti jeho přesvaté Matky. Amen.“

Sv. Ludvík Maria Grignon, + 1716: „Dobrý Ježíši, prosím tě pro onu lásku, kterou miluješ svou Matku, uděl mi, abych i já ji opravdově miloval, jako ty sám ji opravdově miluješ.“

Sv. Alfons z Liguori, + 1787: „Milosrdná Panno, potěš mne! Vypros mi lítost nad mými hříchy! Vypros mi sílu, abych se polepšil a věrně sloužil Bohu v životě, jenž mi ještě zbývá. Amen.“

Sv. Kateřina Laburé, + 1876, střelná modlitba podle zjevení v Ru de Bac: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme“

Blahosl. Pius IX., + 1878: “Ctím Tě z celého srdce, ó přesvatá Panno, nad všechny anděly a svaté v nebi jako Dceru věčného Otce. Daruji Ti duši se všemi jejími silami. Zdrávas Maria…Ctím Tě z celého srdce, ó přesvatá Panno, nad všechny anděly a svaté jako Matku jednorozeného Syna. Daruji Ti tělo své se všemi jeho smysly. Zdrávas Maria…Ctím Tě z celého srdce, ó přesvatá Panno, nad všechny anděly a svaté v nebi jako milovanou Nevěstu Ducha Svatého. Daruji a zasvěcuji Ti srdce své se všemi pocity prosíc, abys mi u Nejsvětější Trojice vymohla všechny potřebné prostředky, abych spasení dosáhl. Zdrávas Maria…“

Sv. Bernardeta Soubirousová, + 1879: „Přesvatá Matko mého Ježíše, tys viděla a pociťovala svrchovanou skleslost svého milého Syna. Buď při mně v době mého soužení.“

Sv. Jan Bosko, + 1888: „Maria, Panno mocná, ty veliká a slavná záštito svaté Církve, ty podivuhodná pomocnice křesťanů, ty hrozná jako vojsko seřazené k bitvě, ty, která samojediná jsi potřela všechny bludy po celém světě - ochraň nás před nepřítelem v našich úzkostech, v našich zápasech a v našich tísních, a v hodině smrti přijmi naši duši do ráje. Amen.“

Sv. Pius X., + 1914: „Přesvatá Panno, která jsi se Pánu zalíbila a jeho Matkou se stala, shlédni milostivě na nás ubohé k Tobě volající o Tvou mocnou ochranu. Úskočný had, nad nímž byla vynesena první kletba, bohužel neustává doléhat na nás ubohé děti Eviny a strojit nám úklady. S Tebou, ó požehnaná Máti naše, Královno a Prostřednice naše, která jsi od prvního okamžiku svého početí potřela hlavu ďáblovu, se spojujeme jednou myslí, jedním srdcem a Tebe vroucně prosíme. Přijmi a přednes u trůnu Božího prosby naše a učiň, ať se nikdy nestaneme obětí úkladů nám strojených, abychom tak všichni dospěli přístavu spásy a aby přes tolik nebezpečí Církev a křesťanské národy opět jednou zapěly píseň osvobození, vítězství a pokoje.“

Sv. Karel Foucauld, + 1916: „Matko ustavičné pomoci, odevzdávám se navždy do tvých rukou, abys v životě i ve smrti dělala se mnou stále, co chceš, abys mě v tomto i příštím životě nosila v náručí, jako jsi nosila malého Ježíše, má milovaná Matko.“

Sv. Faustyna Kowalská, + 1938: „Maria, Matko má a Paní má, odevzdávám ti svou duši i tělo, život i smrt, i to, co přijde po ní. Všechno vkládám do tvých rukou, Matko má, přikryj svým panenským pláštěm mou duši a uděl mi milost čistoty srdce, duše i těla, a chraň mě svou mocí před všemi nepřáteli a zvláště před těmi, kteří svou zlobu přikrývají maskou ctnosti. Lilie krásná, jsi mi zrcadlem, Matko má.“

Sv. Maxmilián Maria Kolbe, + 1941: „Maria Neposkvrněná, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za ty, kteří se k tobě neutíkají! Jsem Tvůj, Matko moje Neposkvrněná. Sama víš, jak jsem ubohý. Kráčím po okraji propasti, plný sobectví a pýchy. Když mne nebudeš držet, padnu do velkých hříchů a pak i do zatracení. Jestliže mě však neopustíš a půjdeš se mnou, já jistě, jistě nepadnu, ale stanu se velkým světcem. Všechno mohu v tom, který je mojí silou, skrze Neposkvrněnou!“

Sv. Pio z Pietrelciny, + 1968: „Ó, Maria, nejsladší naše Matko a rodičko vtěleného Slova, klečíme zde před tebou, když svítá nový den, nový velký dar Boží. Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do tvého srdce. Všechno v nás nechť je tvým: rozum i vůle, naše tělo i duše. Svou mateřskou láskou utvářej v nás nový život, život tvého Ježíše. Královno nebes, podporuj i sebemenší naše skutky svým mateřským vnuknutím. Dej, aby se při svaté a neposkvrněné oběti staly čistými a Bohu milými. Ó, dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš a jak o to ustavičně toužebně prosí tvé svaté srdce. Amen.“