Proč lidé při volbě nejhorších nadávek volí své pohlavní orgány? Protože skrze sexualitu lidé páchají nejrůznější špatnosti, hříchy, provinění a zvrácenosti. Jak to napravit?
Špatným činům předchází špatné touhy a myšlenky. Evangelium Matouše má v 5,27-29: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla.“ Vzor tohoto života ukazuje Panna Maria a svatí.

Mravně dobrý u pokřtěných je pouze pohlavní život ve svátostném manželství, ale ne jakýkoli. Sv. Tomáš A. v Doplňku 49 Summy teologické se zabývá úmysly manželů. Píše, že „pouze dvěma způsoby se manželé scházejí bez veškerého hříchu, totiž kvůli plození potomstva a dání povinného: jinak je tam vždy hřích, alespoň všední.“ Dále máme „hledá-li se potěšení mimo počestnost manželství, že totiž někdo v manželce nevidí manželku, nýbrž pouze ženskou, připraven totéž činit s ní, kdyby nebyla manželkou, je smrtelný hřích. A proto takový se nazývá přežhavený milovník manželky, protože totiž ona žhavost jde za dobra manželství.“ Další upřesnění je „tehdy muž hledá u manželky nevěstčí rozkoše, když nic jiného v ní nevidí, než co by viděl v nevěstce.“
Apoštol Pavel reaguje v prvním listu Korinťanům, (kde je velepíseň lásky) na stav, kdy se nejen nedbá na ideál s čistým úmyslem, ale neplní se ani závazný Starý zákon a dokonce je morálka pod úrovní pohanů. Stálá možnost opakování podobné stavu má mít shodný komentář podle I Kor 5,1-2: “Proslýchá se, že je u vás nemravnost, a to taková, jaká se nevyskytuje ani u pohanů, že totiž někdo žije s manželkou vlastního otce. A vy jste přitom ještě nadutí, místo abyste byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil takového činu.“

Kniha Starého zákona Levitikus má v 18. kapitole (5 – 29) tyto požadavky: “Šetřte mých zákonů a přikázání; kdo jich dbá, bude z nich živ. Já Hospodin. Nikdo ať nepřistupuje k své pokrevně spřízněné, by odkryl její klín. Já Hospodin. Neodkryješ klínu otce svého ani klínu matky své; je to tvá matka; neodkryješ jejího klínu. Neodkryješ klínu ženy otce svého; jeť to klín otce tvého. Neodkryješ klínu své sestry z otce nebo z matky, ať se narodila doma nebo mimo dům. Neodkryješ klínu dcery syna svého nebo dcery své dcery; jeť to tvůj klín. Neodkryješ klínu dcery manželky otce svého; jeť jako by ji tvému otci porodila a jako by byla tvou sestrou. Neodkryješ klínu sestry otce svého; jeť to tělo otce tvého. Neodkryješ klínu sestry své matky; jeť to tělo tvé mateře. Neodkryješ klínu otcova bratra a nepřistoupíš k jeho manželce; jeť s tebou spojena švagrovstvím. Neodkryješ klínu své snachy; jeť manželkou tvého syna, neodkryješ tedy jejího lůna. Neodkryješ klínu bratrovy manželky; jeť to “klín tvého bratra. Neodkryješ klínu své ženy a její dcery. Nepojmeš dcery jejího syna, ani dcery její dcery, abys odkryl její klín; jsouť její tělo a takové obcování jest krvesmilstvo. Nepojmeš za ženinu manželčiny sestry a neodkryješ jejího klínu za života manželčina. Nepřistoupíš k ženě, která trpí měsíčky, a neodkryješ jejího klínu. Nebudeš souložiti se ženou svého bližního a nebudeš se poskvrňovati pohlavně s ní obcuje. Svých dětí v obět modle Molochu nepodáš, abys tak neposkvrnil jméno Boha svého. Já Hospodin. Nesměšuj se s mužským, jako se obcuje se ženou, protože je to ohavnost. Nespoj se s nižádným zvířetem, aby ses tak neposkvrnil. Žena nepodloží se zvířeti a nebude s ním smilniti; jeť to hanebnost. Nepotřísňujte se žádnou z těch všech věcí; jsouť jimi poskvrněni všichni národové, které já před vámi vypudím; jeť jimi poskvrněna země, jejíž nešlechetnosti já navštívím, a tak vyvrhne své obyvatelstvo. Šetřte mých ustanovení a nařízení a nečiňte žádné ze jmenovaných ohavností, ani domorodí, ani cizinci, kteří jsou u vás hostmi. Neboť všecky tyto mrzkosti činili obyvatelé země té, kteří (tu) byli před vámi a poskvrnili ji. Chraňte se tedy, aby vás podobna nevyvrhla, kdybyste takové věci činili, jako vyvrhla lid, který tu byl před vámi. Kdo se dopustí některé ze jmenovaných ohavností, budiž vyhuben ze svého lidu.“

Mezi různá provinění patří:
Chlípnost je nezřízená touha a vyžívání se ve smyslné rozkoši.
Sebeukájení (onanie, masturbace) je úmyslné vydráždění pohlavních orgánů s cílem zakoušet pohlavní rozkoš.
Smilstvo je pohlavní spojení svobodného muže se svobodnou ženou, kteří neuzavřeli manželství.
Cizoložství je při pohlavním spojení, kdy jedna osoba je v manželství.
Pornografie ukazuje pohlavní úkony veřejně třetím osobám.
Prostituce je prodávání pohlavního spojení a rozkoše za peníze, případně jiné věci.
Znásilnění je při násilném vynucení pohlavního styku.
Homosexualita je praktikování sexu mezi osobami stejného pohlaví.
Promiskuita je sexuální nestálost s častým střídáním osob.
Pedofilie je sexualita prožívaná s dětmi.
Nekromanie je sexualita orientovaná na mrtvoly.
Incest neboli krvesmilstvo, je při sexuální aktivitě mezi blízkými příbuznými.
Zoofilie je při sexualitě se zvířaty
Apoštol Pavel v I Kor 6,9 uvádí cizoložství a smilstvo a Gal 5,19 smilstvo, cizoložství a chlípnost jako věci vylučující z Božího království. Těžší provinění (homosexualita je hřích do nebe volající) z Božího království vylučují tím spíše. Nápravou je dobrá svatá zpověď. Nebezpečné je vzdalovat se od svátostí anebo je přijímat svatokrádežně. Často je třeba prosit o opak. Např. slovy: Ó, Maria bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás kteří se k tobě utíkáme!