Slyšíme všeobecné řeči (často fráze a kecy), o (evropských) hodnotách. Co těmi hodnotami konkrétně je?

Pro antikoncepční průmysl prostředky, které dodává. Dodává je těm, pro něž je hodnotou neotěhotnět. Pokud se přesto otěhotní, tak dítě často není hodnotou, a proto je zabito umělým potratem. Když se dlouhodobým užíváním umělé antikoncepce nebo potraty zničí plodnost, tak se hledá jako hodnota její obnovení nebo nahrazení. Nelze otěhotnět? Tak „hodnotu“ - dítě připravíme ze zkumavky. Jsou tragédie k nimž došlo, když někdo neznající své biologické rodiče je v dospělosti vypátral. K podobným a horším tragédiím, včetně sebevražd, povede zjištění svého původu ze zkumavky.

Pro kliniky umělé reprodukce je hodnotou oplodněné vajíčko, jehož hodnotu antikoncepční průmysl popírá. Ať si každý vybere své hodnoty a klidně je protikladně mění?! Vedlejší účinky poskytovatelé antikoncepce i umělá reprodukce jako antihodnotu neuvádí. Bible nám předkládá hodnoty platící před Bohem. Co tam najdeme k neplodnosti? Jak praotec věřících Abrahám se modlí Gn 20,17: „I modlil se Abrahám k Bohu a Bůh uzdravil abímelka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodily.“ Podobhně se modlí jeho syn Izák Gn 25,21: „Poněvadž byla manželka jeho neplodná, modlil se za ni Isák k Hospodinu; ten ho vyslyšel a učinil, že Rebeka počala.“

První kniha Samuelova ze Starého zákona má tento chvalozpěv neplodné Anny, která byla vyslyšena při pouti do svatyně v Šilo: „Mé srdce jásá v Pánu, můj Bůh mě vysoko povýšil. Směle otvírám ústa na své nepřátele, neboť se smím radovat z jeho pomoci. Nikdo není tak svatý jako Pán, a mimo něj není jiný, a není mocný, jako je náš Bůh. Jen pořád pyšně nehovořte, nemluvte opovážlivě! Bůh je Pán hlubokého poznání, on váží lidské skutky. Luky silákům se lámou, ale slabí se opásají silou. Kdo byl dřív sytý, hledá teď práci jen za chléb, kdo hladověl, ten má teď hojnost. Neplodná porodí mnoho synů, matka četných dětí vadne. Pán posílá smrt i život dává, přivádí do říše mrtvých a opět vrací. Pán dává bohatství i chudobu, on ponižuje i povyšuje. Chudáka pozvedá z prachu, z bláta povyšuje nuzného, aby ho posadil mezi knížata a vykázal mu čestné místo. Vždyť od Pána jsou základy země, její okrsek postavil na nich. Chrání kroky svých zbožných, bezbožní v temnotách hynou, člověk jen svojí silou nezmůže nic. Pána se děsí jeho protivníci, z nebe na ně burácí hromem. Pán bude soudit končiny země a svému králi udělí vládu, vysoko pozvedne svého Pomazaného.“

Neplodnost Anny jí dává lépe hodnotit dar dítěte. Vděčně odevzdává svého syna do služby Bohu a z jejího syna se stává prorok Samuel. Neplodná Sára, manželka Abraháma porodila ve stáří Izáka. První kniha Starého zákona, Geneze 18,9-15 píše, jak Sáře pro vysoký věk její otěhotnění připadá směšné. V Novém zákoně anděl Gabriel v Lukášově evangeliu 1,36 poukazuje na početí ve stáří neplodnou svatou Alžbětou. Jde o významnou osobu dějin spásy sv. Jana Křtitele.

Nestačí přivést děti na svět. K tomu má kniha Sirachovec 16,1-3: „Netěš se z dětí bezbožných. Množí-li se, neraduj se z nich, není-li v nich bázně Boží. Nespoléhej se na život jejich a nedbej na práce jejich. Neboť lepší je jeden bohabojný nežli tisíc bezbožných a lépe je umřít bez dětí nežli zanechat děti bezbožné.“

Děti je možné si vyprosit u Boha. V případě nevyslyšení je možné zvolit cestu adopce či pěstounské péče. Dostatek dětí by se zvýšil, pokud by ženy místo zabíjení umělým potratem je porodili a druhým, např. neplodným ženám přenechali. V případě neplodnosti je možné i přijetí bezdětnosti a volba života více naplněného modlitbou jako v klášteře anebo angažovaností ve prospěch potřebných lidí.

Neplodnost není jen fyzická, ale je i neplodnost duchovní. Svatí, zvláště Panna Maria jsou duchovně plodní. Dávají příklad pro všechny lidské a křesťanské hodnoty. Panna Maria jako Panna nejmoudřejší nás učí na nějakou hodnotu nezapomínat. Na nějakou hodnotu se může zapomenout při výlučném upínání se pouze k jedné hodnotě. Například při upínání se na dítě se může zapomínat na Boha. Při upínání k lásce se může zapomínat na hodnotu pravdy. A naopak pro hodnotu pravdy se může zapomínat na hodnotu lásky. Pro hodnotu svobody se může zapomínat na hodnotu plnění povinností z Desatera.

Chvalozpěv Panny Marie při návštěvě sv. Alžběty v Lukášově evangeliu 1,46-55 má podobné myšlenky jako chvalozpěv Anny v knize Samuelově. Mimo jiné připomíná podmínku účinnosti Božího milosrdenství: „jeho milosrdenství od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí” (Lk 1,50). Pro Pannu Marii je zásadní hodnotou víra v Boha. Věří v Boha Ducha Svatého Pána a Dárce života. Pracné manipulování s životem umělou reprodukcí a jeho snadné maření eutanázií je rozporuplné a v rozporu s právy Ducha Svatého.