List Judův má jen jednu kapitolu a její obsah má zásadní shody s druhým listem papeže sv. Petra v 2. kapitole. Nejde o pěkné, neslané, nemastné povídání, ale o zásadní výzvy, jak usměrnit život:

„Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou Bohem Otcem milováni a pro Krista Ježíše zachováni: Kéž se vám dostane milosrdenství pokoje a lásky v hojné míře! Miláčkové, poněvadž mi velice leží na srdci, abych vám napsal o naší společné spáse, pokládám za nutné vás písemně napomenouti, abyste bojovali za víru, která je věřícím jednou (provždy) podána! Vloudili se totiž mezi vás jacísi lidé, kteří dávno jsou napřed označeni k tomu odsouzení. Jsou to bezbožníci, kteří zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost a popírají jediného Vládce a Pána našeho, Ježíše Krista.

Chci vám připomenout - i když to už dávno víte - že když Pán zachránil svůj lid z Egypta, uvedl potom zkázu na nevěřící. A co se týká andělů, kteří si neuchovali svoje důstojenství, ale vzdali se svého příbytku: drží je pro soud v onen velký den ve věčných poutech v pekelných temnotách. Právě tak obyvatelé Sodomy a Gomory a okolních měst, kteří se oddávali protipřirozenému smilnění, jsou trestáni věčným ohněm na výstražný příklad. Podobně zajisté i tito blouznivci poskvrňuji tělo, pohrdají Pánem a mocnosti tupí. A (přece) archanděl Michael, když se ve sporu s ďáblem přel s ním o mrtvolu Mojžíšovu, neosmělil se vynésti potupný soud, nýbrž řekl: „Ať tě pokárá Bůh!“

Tito však tupí, co neznají, a co znají podobně jako nerozumná zvířata přirozeným způsobem, v tom nalézají svou zkázu. Běda jim, že se dali na cestu Kainovu a že se pro zisk vrhli do bludu Balaamova a zahynuli v (své) vzpurnosti jako Kore! To jsou skvrny o vašich hodech lásky, poněvadž oni spolu (s vámi) hodují bez studu a sami sebe přitom pasou. Jsou to mraky bez vody, jež větry sem a tam honí, stromy na podzim bez plodů, dvakrát odumřelé a z kořene vyvrácené. Jsou jako bouřlivé vlny mořské, které s pěnou vynášejí své hanebnosti; jako bludné hvězdy, jimž mrákota temnoty jest údělem na věky.

O nich však předpověděl také sedmý (patriarcha) od Adama, Henoch, toto: „Hle, Pán přichází se svými tisíci svatými, aby vykonal soud nade všemi a potrestal všechny bezbožníky za všechny jejich skutky, které páchali bezbožně, i za všechny tvrdé řeči, které mluvili proti němu bezbožní hříšníci.“ Reptají a naříkají si, třebas žijí podle svých žádostí, a jejich ústa mluví pyšné řeči, ač do očí lichotí, přináší-li to zisk.

Vy však, miláčkové, pamatujte na slova, jež předpověděli apoštolé Pána našeho, Ježíše Krista, že vám řekli: „V poslední době vystoupí posměvači, kteří budou žíti podle svých hříšných žádostí v bezbožném životě.“ Jsou to ti, kteří působí roztržky, (lidé) smyslní, nemající Ducha. Vy však, miláčkové, budujte svůj život na přesvaté své víře, modlete se v Duchu Svatém, zachovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství Pána našeho, Ježíše Krista, k životu věčnému! A jedny přesvědčujte, když pochybují, jiné zachraňujte tím, že je vytrhnete z ohně, nad jinými v bázni mějte slitování, majíce v ošklivosti i šat tělem poskvrněný!

Tomu, jenž má moc zachovati vás bez hříchu a postaviti před svou velebnost bez poskvrny a s radostí [při příchodu Pána našeho, Ježíše Krista], jedinému Bohu, Spasiteli našemu, (budiž) skrze Ježíše Krista, Pána našeho, sláva, velebnost, vláda a moc, jak jest od věčnosti, tak i nyní i na všechny věky! Amen.“

Biskup jako nástupce apoštolů zde má dobrou předlohu proč, o čem a jak napsat pastýřský list.