Byzantský hymnus Akathistos, slovansky Akafist, někdy se užívá i označení Akatist, pochází ze 6. století a je vyznáním lásky k Bohu skrze Pannu Marii. Je pro nás jednou z cest k oživení a prohloubení modlitby a duchovního života. Slavnostně se zpívá ve stoje:

Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
L: (3x) Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno. Pane, smiluj se. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1
K: Tobě, Bohorodičko, mocná vládkyně, zpíváme vítěznou píseň. Vysvobodila jsi nás od zlého, proto ti vroucně děkujeme, i když jsme jen nehodní služebníci. Ty jsi nepřemožitelná, zbav nás všech běd, abychom ti mohli zpívat: Raduj se, panenská Nevěsto!
L: Raduj se, panenská Nevěsto!

Ikos 1
K: Z nebe byl poslaný archanděl, aby Matce Boží zvěstoval: Raduj se! A když viděl, že ty Pane, po jeho slovech bereš na sebe lidské tělo, v údivu stál a takto ji pozdravil: Raduj se(= řecky Chaire, česky též „Zdrávas“, “Buď pozdravena”)
Raduj se, neboť skrze tebe k nám radost přichází!
Raduj se, skrze tebe pomine prokletí!
Raduj se, pozdvihla jsi padlého Adama!
Raduj se, neboť jsi setřela slzy Eviny!
Raduj se, lidskému rozumu nepochopitelná výšino!
Raduj se, hlubino, kterou neproniknou ani oči andělské!
Raduj se, nádherný trůne královský!
Raduj se, neboť jsi v životě nosila Stvořitele vesmíru!
Raduj se, jitřenko zvěstující nám východ Slunce!
Raduj se, lůno, v kterém sám Bůh přebýval!
Raduj se, skrze tebe se obnovuje všechno stvoření!
Raduj se, skrze tebe se Stvořiteli klaníme
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 2
K: Nejsvětější Panna, jistá si svým panenstvím, směle odpověděla Gabrielovi: Záhadné jsou tvoje slova a duši mé těžko pochopitelné, neboť mi oznamuješ, že počnu bez muže a budu matkou a přitom voláš: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 2
K: Panna si toužebně přála pochopit toto tajemství, proto řekla Božímu poslu: Pověz mi, jak se může v panenském lůně počít a narodit z něho syn? A on ji s bázní a úctou pozdravil:
Raduj se, zasvěcená do úradku Trojjediného Boha!
Raduj se, mlčenlivá víro prosících!
Raduj se, počátku Kristových zázraků!
Raduj se, důkaze všech jeho pravd!
Raduj se, nebeský žebři, po kterém sestoupil sám Bůh z nebe!
Raduj se, pozemský moste, jenž vedeš lidi k nebesům!
Raduj se, zázraku, při kterém nenacházejí slova ani andělé!
Raduj se, neboť jsi přinutila démony naříkat!
Raduj se, porodila jsi světlo zázračné!
Raduj se, zachovala jsi v srdci tajemství!
Raduj se, převyšuješ všechny mudrce!
Raduj se, záříš v duších věřících!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 3
K: Moc Nejvyššího zastínila Pannu, co muže nepoznala, její neposkvrněné lůno se stalo úrodnou půdou pro všechny, co touží po spáse a takto jí zpívají: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 3
K: Panna, která v životě Boha nosila, spěchala k Alžbětě. Dítě v Alžbětině lůně hned rozpoznalo Mariin pozdrav, zaplesalo a pohyby místo zpěvu odpovědělo Matce Boží:
Raduj se, nevadnoucí ratolesti stromu života!
Raduj se, životní sílo nesmrtelného ovoce!
Raduj se, ty sama vytváříš Božího Stvořitele!
Raduj se, ty sama dáš život Původci života!
Raduj se, úrodná vinice rodící bohatství milosti!
Raduj se, jsi stůl, jenž překypuje dary!
Raduj se, ráji vykvétající do bohaté úrody!
Raduj se, v tobě najdou přístav duše věřících!
Raduj se, líbezné kadidlo modliteb!
Raduj se, smíření světa celého!
Raduj se, zprostředkuješ Boží milosrdenství hříšníkům!
Raduj se, skrze tebe mají lidé v Boha důvěru!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 4
K: Panický Josef se soužil pochybnostmi, chvěl se a trápil se, díval se na tebe, Neposkvrněná, a spřádal plán, že tě tajně propustí, ale poučený Svatým Duchem o tvém početí zvolal: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 4
K: Když pastýři slyšeli zpěv andělů o Kristově narození, spěchali k němu. Našli ho jako neposkvrněného beránka v bezpečném Mariině lůně, a proto jí zpívali hymnus:
Raduj se, Matko Beránka a Pastýře!
Raduj se, ohrado rozumných ovec!
Raduj se, postrachu neviditelných nepřátel!
Raduj se, brány ráje otvíráš!
Raduj se, neboť nebe se zemí se raduje!
Raduj se, pozemšťané s nebešťany plesají!
Raduj se, podobná ústům apoštolů, co neúnavně hlásají!
Raduj se, mučedníků neporazitelná důvěro!
Raduj se, naší víry pevná oporo!
Raduj se, jasné poznaní milosti!
Raduj se, neboť jsi pokořila podsvětí!
Raduj se, skrze tebe jsme se oblekli v milost!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 5
K: Tři mudrci uviděli jasnou hvězdu a následovali ji, svítila jim na cestu a zastavila se nad místem, kde našli mocného krále. A když se přibližovali k Nepřístupnému, klaněli se mu a volali: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 5
K: Když chaldejští synové uviděli, že ten, který stvořil lidi a přijal na sebe podobu služebníka, spočívá v panenském náručí, ochotně mu odevzdali svoje dary a Blahoslavené volali:
Raduj se, Matko hvězdy, která nehasne!
Raduj se, záře dne tajemného a věčného!
Raduj se, oheň pokušení jsi zhasila!
Raduj se, osvěcuješ ctitele Nejsvětější Trojice!
Raduj se, tyrana jsi svrhla z trůnu!
Raduj se, Krista milujícího lidi jsi zrodila!
Raduj se, vysvobodila jsi nás z otroctví pohanství!
Raduj se, snímáš z nás bláto neřestí!
Raduj se, učinila jsi konec modlářství!
Raduj se, tys zhasla plameny vášní ničivých!
Raduj se, vůdkyně po cestách panenství!
Raduj se, radosti lidského pokolení!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 6
K: Když se tři mudrci vrátili do Babylonu, ohlašovali lidem, že se splnilo proroctví o příchodu Krista Vykupitele, ale Heroda obešli, neboť ti nechtěl zpívat: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 6
K: Spasiteli ty jsi světlem své pravdy ozářil Egypt a odehnal jsi pryč temnoty bludu. Jeho modly nemohli odolat tvé moudrosti, a proto padli. A ti, kdo se vysvobodili z jejich zajetí, volali Bohorodičce:
Raduj se, ty vedeš lidi cestou proti zlu!
Raduj se, vítězství nad démony!
Raduj se, pošlapala jsi klam a blud!
Raduj se, odhalila jsi marnost modlářství!
Raduj se, moře pohlcující pyšného faraóna!
Raduj se, skálo, z které pijí ti, co touží po životě!
Raduj se, ohnivý sloupe vedoucí v temnotách!
Raduj se, ochranný plášti světa širší než oblaka!
Raduj se, přinášíš chléb nad manu cennější!
Raduj se, dáváš svaté opojení!
Raduj se, země zaslíbená!
Raduj se, medem a mlékem oplýváš!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 7
K: Když se Simeon chystal opustit tento svět a zatoužil po věčném životě, položili tě na jeho ruce jako dítě, ale on v tobě poznal skutečného Boha. Plný údivu nad tvou nevýslovnou moudrostí volal: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 7
K: Svoji moc zjevil Stvořitel, nové stvoření nám ukázal a my skrze něho jsme. On z neposkvrněného lůna vyklíčil, ale ho neporušil, a my, když jsme tento zázrak poznali, oslavujeme ho a voláme:
Raduj se, nikdy nevadnoucí květe!
Raduj se, koruno čisté zdrženlivosti!
Raduj se, jasný vzore našeho vzkříšení!
Raduj se, odhaluješ život andělů!
Raduj se, vzácný plode živící věřící!
Raduj se, košatý strome se stínem oddechu!
Raduj se, v životě nesoucí vykupitele zajatých!
Raduj se, porodila jsi Vůdce zbloudilých!
Raduj se, orodovnice u spravedlivého Soudce!
Raduj se, vyprošuješ odpuštění mnohým hříšníkům!
Raduj se, laskavé zahalení naší nahoty!
Raduj se, lásko převyšující všechno poznání!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 8
K: Na neobyčejné stvoření jsme hleděli. Zapomeňme i my na tento svět a naši mysl obraťme k nebi. Nejvyšší Bůh proto přišel v pokoře na svět jako člověk, aby přivedl k sobě všechny, co k němu volají: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 8
K: Ó, nepopsatelné Slovo, ty celé v nebi i na zemi přebýváš, svým příchodem na zemi jsi nezměnilo svou božskou podstatu, narodilo si se z bohumilé Panny, která slyší naše hlasy:
Raduj se, nekonečný Boží příbytku!
Raduj se, bráno přesvatého tajemství!
Raduj se, ustavičné volaní nevěrných k obrácení!
Raduj se, nekonečná chválo věřících!
Raduj se, přesvatý trůne cherubínů!
Raduj se, překrásný stolci serafínů!
Raduj se, nepřátel smíření!
Raduj se, v tobě se spojilo panenství s mateřstvím!
Raduj se, prostřednice odpuštění hříchů!
Raduj se, skrze tebe se ráj otvírá!
Raduj se, klíči od Kristova království!
Raduj se, naděje věčných radostí!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 9
K: Všechny andělské sbory žasli nad velkým tajemstvím vtělení. Viděli, nepřístupný Bože, jak jsi se stal pro všechny přístupným člověkem. Mezi námi přebýváš a slyšíš naše volaní: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 9
K: Před tebou, Bohorodičko, slavní řečníci zmlkli jako němé ryby. Nedokázali pochopit, že jsi po porodu zůstala pannou, ale my obdivujeme toto tajemství a s vírou voláme:
Raduj se, příbytku Boží moudrosti!
Raduj se, poklade Boží prozřetelnosti!
Raduj se, moudrost světa je v tobě pošetilou!
Raduj se, před tebou i slavní řečníci zmlkli!
Raduj se, před tebou jsou neznalí i mudrci!
Raduj se, před tebou zhasla sláva básníků!
Raduj se, odhalila jsi všechny výmysly!
Raduj se, neboť jsi naplnila sítě rybářů!
Raduj se, pozvedla jsi nás z propasti nicoty!
Raduj se, obohacuješ mnohé poznáním!
Raduj se, archo pro ty, co touží po spáse!
Raduj se, přístave na cestě k Životu!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 10
K: Obětoval sebe samého, aby spasil svět. Proto přišel jako pastýř a jako Bůh v lidské podobě. Všechny nás volá k sobě a slyší naše volání Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 10
K: Panenská Bohorodičko, jsi vzorem panen a všech, co tě vzývají a utíkají se k tobě. Stvořitel nebe a země tě ozdobil, Neposkvrněná, a přebývajíc v tvém lůně, naučil všechny vzdávat ti slávu:
Raduj se, pilíři panenství!
Raduj se, bráno spasení!
Raduj se, začátku duchovní obrody!
Raduj se, prostřednice Boží milosti
Raduj se, obnovuješ počaté v hříchu!
Raduj se, navracíš moudrost rozumu zbaveným!
Raduj se, zaháníš svůdce duší!
Raduj se, porodila jsi rozsévače čistoty!
Raduj se, vznešená živitelko panen!
Raduj se, posiluješ duše věrné Pánu!
Raduj se, ochránkyně panen laskavá!
Raduj se, duše svatých strojíš v nevěsty!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 11
K: Přesvatý Bože, ani nejlepší píseň nemůže vyzpívat velikost tvého smilování. I kdybychom ti věnovali tolik písní jako písku, nikdy neoceníme to, co nám dáváš, proto ti zpíváme: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 11
K: Nejsvětější Panno, zjevuješ se nám v temnotách jako světelná pochodeň. Zapaluješ duchovní světlo a všechny vedeš k poznaní Boha. Svým leskem osvěcuješ naše duše, proto tě ctíme a voláme:
Raduj se, paprsku božího Slunce!
Raduj se, záře věčného Světla!
Raduj se, blesku ozařující duše!
Raduj se, hrome děsící nepřátele!
Raduj se, prameni svatých tajemství!
Raduj se, prameni řeky mohutné !
Raduj se, životodárná křestní vodo!
Raduj se, skvrny hříchů umýváš!
Raduj se, prameni očišťující svědomí!
Raduj se, číše naplněná radostí!
Raduj se, vůně Kristova pomazání!
Raduj se, živote plný svaté radosti!
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 12
K: Pán milosrdenství se rozhodl odpustit lidem všechny tresty. Sám sestoupil k těm, co pohrdli jeho láskou, otevřel nám brány nebe, proto slyší ze všech úst: Aleluja!
L: 3x Aleluja!

Ikos 12
K: Velebíme tvého Syna i tebe, Bohorodičko, Vykupitel přebýval v tvém lůně, posvětil ho, oslavil tě a všechny nás naučil zpívat:
Raduj se, chráme Božího slova
Raduj se, svatyně přesvatá!
Raduj se, archo pozlacená Svatým Duchem!
Raduj se, nevyčerpatelná pokladnice věčného života!
Raduj se, spravedlivých králů věnci nádhery!
Raduj se, zbožných kněží vítězná odměno!
Raduj se, nedobytná věži Boží Církve!
Raduj se, bezpečná hradbo Božího království!
Raduj se, skrze Tebe se dosahuje vítězství!
Raduj se, skrze Tebe srazíme nepřátele!
Raduj se, uzdravení mého těla!
Raduj se, spáso duše mé !
Raduj se, panenská Nevěsto!

Kondak 13
K: Nekonečně velebená Bohorodičko a Matko nejsvětějšího Slova, přijmi jako dar tuto naši oslavu, chraň nás od všech pokušení a vysvoboď nás od věčných muk, abychom ti vždy zpívali: Aleluja
L: 3x Aleluja!
Tento kondak 3x a znovu ikos 1 a kondak 1

Modlitba: Přijmi, nejblaženější, přečistá Paní a Vládkyně, Bohorodičko, tyto vznešené dary, které patří jedině tobě, od nás, tvých nehodných služebníků. Ty jsi vyvolená ze všech pokolení, svojí vznešeností převyšuješ všechno nebeské a pozemské tvorstvo, vždyť skrze tebe k nám sestoupil Pán zástupů. Tvým prostřednictvím jsme poznali Božího Syna a mohli jsme přijmout jeho přesvaté tělo a přečistou krev. Proto jsi blažená z pokolení do pokolení, od Boha požehnaná. Jasnější jsi jako cherubíni a vznešenější než serafíni. A nyní, přesvatá starostlivá Bohorodičko, nepřestaň za nás ustavičně orodovat i když jsme jen tvými nehodnými služebníky, abychom byli zbaveni zla a soužení a ochraňuj nás slabé od všech jedovatých mámení démonů. Pomoz nám vytrvat v dobrém až do konce, aby jsme byli spaseni s tvojí pomocí a abychom oslavovali, chválili, velebili, dobrořečili a klaněli se v Trojici jedinému Bohu a Stvořiteli všeho nyní i vždycky i navěky věků.
L: Amen.
D: Nejvyšší moudrost!
L: Čestnější jsi jako cherubíni a neporovnatelně slavnější jako serafíni, bez poskvrny jsi porodila Boha Slovo. Jako opravdovou Bohorodičku tě velebíme.
K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své přečisté Matky i všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.


Akatist k presvätej Bohorodičke - mp3