Člověk musí. Člověk musí jíst, pít a spát. Člověk musí chodit do školy a do práce, ale ne každý. Každý člověk musí zemřít. Každý kdo nechce být zavržen musí zemřít buď jako světec nebo jako kajícník, aby přišel do očistce. K tomu pomáhají modlitby za umírající, jež ke škodě věci nejsou přítomné v novém vydání kancionálu. Modlitby za umírající nás poučují, jak chápat umírání. Modlitby za umírající podle Cyrilometodějského kancionálu (1967):

Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, - oroduj za něho (ni, tvar pro ženu se užívá u všech modliteb).

Všichni svatí andělé i archandělé, - orodujte za něho.

Svatý Abeli, - oroduj za něho.

Všechny sbory spravedlivých, - orodujte za něho.

Svatý Abrahame, - oroduj za něho.

Svatý Jene Křtiteli, - oroduj za něho.

Svatý Josefe, oroduj za něho.

Všichni svatí patriarchové a proroci, - orodujte za něho.

Svatý Petře, - oroduj za něho.

Svatý Pavle, - oroduj za něho.

Svatý Ondřeji, - oroduj za něho.

Svatý Jene, - oroduj za něho.

Všichni svatí apoštolové a evangelisté, - orodujte za něho.

Všichni svatí učedníci Páně, - orodujte za něho.

Všechna svatá neviňátka, - orodujte za něho.

Svatý Štěpáne, - oroduj za něho.

Svatý Vavřinče, - oroduj za něho.

Všichni svatí mučednící, - orodujte za něho.

Svatý Silvestře, - oroduj za něho.

Svatý Řehoři, - oroduj za něho.

Svatý Augustine, - oroduj za něho.

Všichni svatí biskupové a vyznavači, - orodujte za něho.

Svatý Benedikte, - oroduj za něho.

Svatý Františku, - oroduj za něho.

Svatý Kamile, - oroduj za něho.

Svatý Jene z Boha, - oroduj za něho.

Všichni svatí mniši a poustevníci, - orodujte za něho.

Svatá Maří Magdaleno, - oroduj za něho.

Svatá Lucie, - oroduj za něho.

Všechny svaté panny a vdovy, - orodujte za něho.

Všichni svatí a světice Boží, - přimlouvejte se za něho.

Milostiv mu buď, - odpusť mu , Pane.

Milostiv mu buď, - vysvoboď ho , Pane.

Od svého hněvu, - vysvoboď ho, Pane.

Z nebezpečí smrti, - vysvoboď ho, Pane.

Od zlé smrti, - vysvoboď ho, Pane.

Od trestů pekelných, - vysvoboď ho, Pane.

Ode všeho zlého, - vysvoboď ho, Pane.

Od moci ďáblovy, - vysvoboď ho, Pane.

Skrze své narození, - vysvoboď ho, Pane.

Skrze svůj kříž a své utrpení, - vysvoboď ho, Pane.

Skrze svou smrt a svůj pohřeb, - vysvoboď ho, Pane.

Skrze své svaté vzkříšení, - vysvoboď ho, Pane.

Skrze své podivné nanebevstoupení, - vysvoboď ho, Pane.

Skrze milost Ducha Svatého Utěšitele, - vysvoboď ho, Pane.

V den soudný, - vysvoboď ho, Pane.

My hříšníci - prosíme Tě, uslyš nás.

Abys mu odpustit ráčil,

Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

Ubírej se, duše křesťanská, s tohoto světa ve jménu Boha, Otce všemohoucího, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha živého, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha Svatého, jenž byl na tebe vylit, ve jménu slavné a svaté Bohorodičky Panny Marie, ve jménu svatého Josefa, jejího vznešeného snoubence, ve jménu andělů a archandělů, Trůnů a Panstev, ve jménu Knížat a Mocností, ve jménu Sil, cherubínů a serafínů, ve jménu patriarchů a proroků, ve jménu svatých apoštolů a evangelistů, ve jménu svatých mučedníků a vyznavačů, ve jménu svatých mnichů a poustevníků, ve jménu svatých panen a všech svatých a světic Božích. Dnes budiž v pokoji tvé místo a tvé přebývání na svatém Sionu. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Bože milosrdný, Bože laskavý, Bože, jenž podle množství svých slitování odpouštíš hříchy kajícníkům a zahlazuješ odpuštěním vinu minulých hříchů: shlédni milostivě na tohoto svého služebníka, nechej se uprositi a vyslyš ho, když Tě celým srdcem a s lítostí žádá o odpuštění všech svých hříchů. Nejlaskavější Otče, obnov v něm co lidskou křehkostí bylo pokaženo nebo záludností ďáblovou znesvěceno, a spoj ho jako vykoupený úd ve svaté společenství s tělem Církve. Slituj se, Pane, nad jeho vzdechy, slituj se nad jeho slzami, a ježto nemůže v nic jiného důvěřovati, leč v Tvé milosrdenství, dej mu přijíti k tajemství svého smíření. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Poroučím Tě, milý bratře Bohu všemohoucímu a odevzdávám tě tomu, jenž tě stvořil. Až splatíš smrtí daň lidské přirozenosti, navrať se k svému Tvůrci, jenž Tě stvořil z prachu země. A když se nyní tvá duše loučí s tělem, nechť ti vyjdou vstříc jasné sbory andělů; nechť tě doprovodí sbor apoštolů, kteří jednou budou soudit svět; nechť ti vyjde vstříc světlem oděný vítězný zástup mučedníků; ať tě obklopí zástupy vyznavačů v liliové záři čistoty, sbor panen s jásavými písněmi nechť tě přivítá, nechť tě v objetí pevně připoutá blažený pokoj v lůně patriarchů. Svatý Josef, nejsladší ochránce umírajících, povzbudiž tě k pevné důvěře. A svatá Boží Rodička, Panna Maria, obrať k tobě dobrotivě své oči; nechť se ti zjeví dobrotivá a slavná tvář Ježíše Krista a On ať ti přisoudí, abys byl věčně v jeho svatém zástupu.

Nechť nepoznáš strach věčných temnot a pekelných muk. Ať ustoupí před tebou hrozný satan se svými pomocníky. Ať se zachvěje, když budeš přicházet v doprovodu andělů, a ať prchne do hrozného zmatku věčné noci. Povstaniž Bůh a nechť jsou rozprášeni hříšníci, ať prchnou před jeho obličejem všichni nespravedliví. Jako se rozplývá dým, tak nechť zmizí, jako se vosk rozpouští v ohni, tak nechť zahynou hříšníci před tváří Boží. Spravedliví však nechť se radují a zajásají před obličejem Božím.

Nechť jsou potřeny a zahanbeny pluky pekelné a sluhové satanovi ať se neodváží překážet ti v cestě. Od věčné muky vysvoboď tě Kristus, jenž byl pro tebe umučen. Od věčné smrti vysvoboď tě Kristus, Jenž pro tebe umřít ráčil. Do věčně krásných luhů rajských nechť tě uvede Kristus, Syn Boha živého, a pravý Pastýř ať pozná v tobě jednu ze svých oveček. Nechť tě rozhřeší ze všech tvých hříchů a postaví tě po své pravici v údělu svých vyvolených. Ať můžeš patřiti tváří v tvář na svého Vykupitele, věčně prodlévati v jeho blízkosti a blaženýma očima patřiti na nezastřenou Pravdu. Přijat do zástupů blažených, prožívej rozkoše patření na Boha po všechny věky. Amen.

Přijmi, Pane, služebníka svého v sídlo spásy, kterouž s důvěrou očekává od Tvého milosrdenství. Amen.

Prosíme Tě, ó Pane, nevzpomínej nikdy toho, čím pochybil ve dnech své mladosti a nerozvážnosti, ale ve svém velikém milosrdenství rozpomeň se na něho ve světle své slávy. Otevři se mu nebe a radujte se s ním andělé. Přijmi, Pane, služebníka svého do svého království. Amen.

Při skonávání. Rozsvítí se hromnička, jejíž svit znamená světlo života věčného, do něhož se umírající ubírá, přítomní se modlí růženec a vzbuzují tři božské ctnosti (str. 11 Vzbuzení tří božských ctností: víry, naděje a lásky:

Věřím a vyznávám všechno, - cos Ty, Bože pravdomluvný, zjevil – a skrze Církev neomylnou mně k věření předkládáš. - V této víře chci žíti a zemříti. - Ó Bože, rozmnož víru mou.

Doufám v Tebe, Bože můj, - že mi hříchy odpustíš, - svou milost mi udělíš a na věky mě spasíš, - protože jsi všemohoucí a dobrotivý, - milosrdný a věrný. - V této naději chci žít a zemřít. - Ó Bože, posilni naději mou.

Bože můj, - od Tebe mám všechno dobré. - Tys mě stvořil, vykoupil a posvětil. - Ty o mne ustavičně otcovsky pečuješ. - Miluji Tě nade všechno. - Tobě chci věrně sloužiti a raději se všeho vzdáti, - než hříchem Tě ztratit. V této lásce chci žít a zemřít. - Ó Bože, rozněcuj lásku mou.)

vyslovují jméno Ježíš a předříkávají umírajícímu střelné modlitby:

Pane, v ruce Tvé poroučím ducha svého.

Pane Ježíši Kriste, přijmi duši mou.

Svatá Maria, oroduj za mne.

Maria, Matko milosti, Matko milosrdenství, ochraňuj mě před zlým nepřítelem a přijmi mě v hodině smrti.

Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Svatý Josefe, oroduj za mne.

Svatý Josefe se svou blahoslavenou panenskou snoubenkou, otevři mi klín Božího milosrdenství.

Ježíši, Maria, Josefe, vám daruji své srdce a svou duši.

Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v boji posledním.

Ježíši, Maria, Josefe, s vámi ať odejde v pokoji duše má.

Můj Ježíši, milosrdenství.

Nejsladší Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem.

Ježíši, smiluj se nade mnou.

Ježíši, slituj se nade mnou.

Ježíši, odpusť mi mé hříchy.

Ježíši, v Tebe věřím. Ježíši, v Tebe doufám. Ježíši, Tebe nade všechno miluji.

Ježíši, Tobě žiji. Ježíši, Tobě umírám. Ježíši, Tvůj jsem živ i mrtev. - Amen.