Při smrti Ježíše Krista na kříži byli dva lotři, jeden po pravici a jeden po levici. Evangelium Lukáše 23,38-43 vypovídá: „Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Pravice, lotr na pravici pokorně uznal své provinění, měl zájem o Boží království a upřímně a naléhavě se modlil. Toto je uznání vlády Krista Krále. Pravicový lotr v prostředí Ježíši Kristu nepřátelském dělal to, co odpovídá pravicové politice. Neříká, že pro špatný příklad a špatné zákony nemůže jednat jak jedná. Levice toto odmítla. Sv. Augustin napsal k Janovu evangeliu.: „Všimni si, že sám kříž je stolcem. Jeden, který uvěřil byl osvobozen, druhý, který útočil byl odsouzen. Již naznačoval, co učiní živým i mrtvým, jedny postaví na pravici a druhé po levici.“ Levice, lotr po levici je charakteristický tím, že pohrdá Bohem, rouhá se a neposlechne Boží zákon.
Kromě příkazu milovat Boha je příkaz milovat bližního jako sebe. Evangelista Matouš 25,31-46 píše: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

Kniha Přísloví má v 4,27: “Zná Pán cesty, které napravo jdou, a které nalevo jdou, jsou převrácené.”
Sv. Řehoř Veliký poučuje v homilii 30: “Proto je dobře řečeno skrze Mojžíše:V pravici jeho ohnivý zákon. (V. Mojž. 33; 2.) Levicí totiž jsou zváni zavržení, kteří budou postaveni na levici. Pravicí pak jsou nazýváni vyvolení Boží. V pravici Boží je tedy zákon ohnivý, neboť vyvolení neslyší nebeské příkazy s chladným srdcem, nýbrž jsou pro ně zaněcováni pochodněmi nejhlubší lásky. Slovo proniká k uchu a jejich mysl, roznícena sama proti sobě, je spalována plamenem vnitřní sladkosti.”

Důležité je pomáhat lidem. Ne k čemukoli, ale s vyloučením hříchu. Tím je dáno, že vězni a nikomu nedáváme drogy nebo nepomůžeme ženě k zabití dítěte potratem atd. Nedostatečná pomoc pro chudé, dělníky a sociálně slabé ze strany boháčů, co obsazovali první místa v kostelních lavicích byla vodou na mlýn levicové politiky, který se rozhodla při pomoci lidem zavrhovat vztah k Bohu. K tomu, aby politika vedla k tomu, aby lidé skončili na pravici píše apoštol Pavel I Tim 2,1-4: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“
Za Lenina byl v Sovětském svazu zaveden levicový zákon o zabíjení dětí umělým potratem. Tento zákon zavedli na Západě za vlád s názvem “křesťanské” a v ČR za vlád pravicových nebyl zrušen. Katolík Rocco Buttiglione se nestal v roce 2004 eurokomisařem při většině “pravicových” stran v Evropském parlamentu. Označoval praktikování homosexuality jako hřích. Kandidáti z postkomunistických zemí s levicovou minulostí a názory se eurokomisaři stali.

Antoninus Pius (zbožný), císař Římský, panoval od roku 138 do roku 161. Nebyl pokřtěný, ale měl úctu k Bohu, moudrost a spravedlnost, a upřímnou snahou o obecné blaho. Řídil se výrokem: „Raději volím jednoho občana zachovat, než tisíc nepřátel zabít.“ Za jeho vlády nejvíce v pokoji žila říše římská, a tudíž i křesťanům lépe dařilo se nežli za jeho předchůdců.

Za každý stát je třeba se modlit a čím horší stát, tím více je třeba se modlit. A pracovat pro Krista, aby zákony byli podle Božího zákona! Místo prázdných řečí a nadávání je lepší pomodlit se růženec nebo jít na mši svatou za každou špatnost.