Modlitby za přechod na věčnost jsou v tradičním předkoncilním breviáři.

Modleme se.

Přijmi, Pane, duši svého služebníka (své služebnice, jde-li o ženu) a do místa spásy, neboť doufal ve tvé milosrdenství. Amen

Pane, vysvoboď duši svého služebníka od všech pekelných trestů, ze všech úzkostí a trápení. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Henocha a Eliáše od smrti, která je společná všem lidem. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Noema z potopy. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Abraháma z Uru od Chaldejců. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Joba z jeho trápení. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Izáka od obětování rukou jeho otce Abraháma. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Lota ze Sodomy a plamenů ohně. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraona, egyptského krále. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Daniela ze lví jámy. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil tři mládence z ohnivé pece. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Zuzanu z falešného obvinění. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Davida z rukou krále Saula a z ruky Goliáše. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka, jako jsi vysvobodil Petra a Pavla ze žaláře. Amen.

Pane, jako jsi vysvobodil blaženou Teklu, pannu a mučednici, ze strašných muk, tak vysvoboď duši svého služebníka a dopřej jí, aby se radovala s Tebou v nebeské blaženosti. Amen.

Modleme se.

Odevzdáváme ti, Pane, duši tvého služebníka a prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, abys umístil do lůna patriarchů duši, pro kterou jsi milosrdně sestoupil na tuto zem. Rozpomeň se, Pane, že tuto duši nestvořili jiní bozi, ale jen ty sám, živý a pravý Bůh. Neboť není jiného boha mimo Tebe, není nikoho, kdo by mohl konat tvá díla. Potěš, Pane, tuto duši svou přítomností, nepřipomínej si její minulé nepravosti a vášně, které vyvolala zlá žádostivost. I když hřešila, nezapřela Otce, Syna a Ducha Svatého, ale věřila, byla horlivá a klaněla se nekonečnému Bohu, který stvořil všechny věci.

Nevzpomínej, Pane, na hříchy a chyby jeho mládí, ale rozpomeň se na ni podle svého velkého milosrdenství ve své slávě a jasu. Kéž se mu otevře brána nebes, ať se z něho radují andělé. Přijmi, Pane, svého služebníka do svého království. Ať se ho ujme svatý Michael, Archanděl Boží, který si zasloužil být vůdcem nebeského vojska. Svatí Andělé nechť mu vyjdou vstříc a dovedou ho do nebeského města Jeruzaléma. Ať ho přijme blažený apoštol Petr, jemuž dal Bůh klíče od nebeského království. Kéž mu pomáhá svatý apoštol Pavel, který byl hoden stát se vyvolenou nádobou. Ať se za něho přimlouvá sv. Jan, vyvolený apoštol Boží, jemuž byla zjevena nebeská tajemství. Ať za něho prosí všichni svatí apoštolové, kterým dal Pán moc na zemi svazovat a rozvazovat. Kéž se za něho přimlouvají všichni svatí vyvolení Boží, kteří na tomto světě snášeli muka pro jméno Ježíše Krista, aby vysvobozen od pout těla došel do slávy nebeského království s pomocí Pána našeho Ježíše Krista, který s Otcem a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

Modleme se.

Nejmilosrdnější Panno a Matko Boží, dobrotivá útěcho zarmoucených, doporuč svému Synu duši tohoto služebníka N., aby se pro tuto tvou mateřskou přímluvu neobával hrůzy smrti, ale v radosti z tvé společnosti dospěl k vytoužené nebeské vlasti. Amen.

K tobě se utíkám, svatý Josefe, patrone umírajících, jehož blažené smrti byli přítomni Ježíš a Maria, pro tuto dvojí záruku ti doporučuji duši tohoto služebníka N., aby byla skrze tvou ochranu vysvobozena od úkladů ďábla a smrti věčné a zasloužila si dojít do nebeské slávy. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

Jestliže se agonie prodlužuje, je možno číst umučení Pána Ježíše Krista podle Jana a další modlitby a žalmy. Čas od času může kněz nebo někdo z přítomných říkat tichým hlasem do ucha umírajícího některé z těchto invokací: Ježíši, miluji tě. Ježíši, miluji tě. (A další, které jsou podobné střelným modlitbám z Cyrilometodějského kancionálu.)