„Běda vám, stavíte náhrobky prorokům a vaši předkové je zabíjeli“ (Lk 11,47). Těmito slovy Ježíš Kristus odmítá okázalou úctu osob při chování shodném s těmi, kdo je zavrhli. Náprava špatné úcty nenastává nulovou úctou. Pravou úctou ctili svaté svatí. Společnou slavností Všech svatých je úcta prokazována i těm, kdo jsou zapomenuti. Patří mezi ně i svatí připomínaní do vydáním misálu Pavla VI. Jde často o mučedníky. Věrohodné mučednictví je bezpečný důkaz svatosti:
Abach , mučedník, + 270 (19. 1., v závorkách uváděn den slavení v tradiční liturgii). Umučen v Římě.
Abdon, mučedník, + 250 (30. 7.). Se Sennem pohřbíval umučené křesťany a oba byli sťati za Decia.
Adaukt (30. 8.). Zvolal, když viděl Felixe vedeného na popravu: „I já jsem křesťan.“ Ihned byl popraven s ním roku 305. Nezná se jeho jméno, Adaukt je „Připojený“ – myslí se k Felixi.
Agapit, mučedník, + 257 (18. 8.). Sťat v patnácti letech.

Agrikola (4. 11.) mučedník za Diokleciána r. 304. Byl ukřižován. Měl otroka mučedníka Vitalise.
Alexandr (3. 5.), papež a mučedník, + 115. Nařídil uchovávat svěcenou vodu v chrámech i soukromých domech.
Alžběta (portugalská) (8. 7.), + 1336. Královna: „Nikde není sebezapírání tolik potřeba, jako na trůnu, kde nejvíc náruživost se rodí.“
Anaklet, papež a mučedník, + 91 (13. 7.). Podle Ireneova seznamu římských biskupů, je Anaklet totožný s Kletem.
Anastasius, mučedník, + 628 (22. 1.). Peršan a syn kněze boha Slunce. Konvertoval jako voják v Jeruzalémě a vstoupil do kláštera. Spolu s jinými 70 křesťany popraven v Persii.

Anastasie (25. 12.). Žákyně sv. Chrysogona. Upálena roku 304.
Anastasius (22. 1.) Peršan a vojín, co vstoupil do kláštera. Umučen roku 628 v Palestině.
Anicet, papež a mučedník, + 165 (17. 4.).
Antonín, biskup (10. 5.), + 1459. Dominikánský kajícník na stolci arcibiskupa ve Florencii. Při umírání opakoval: „Bohu sloužit je kralovat.“

Antonín Maria Zaccaria, vyznavač, + 1539 (5. 7.). Horlil pro úctu utrpení a smrti Páně a pro časté svaté přijímání. Šířil 40 hodinovou adoraci.
Apolinář, biskup a mučedník, + 75 (23. 7.). Ustanovený apoštolem Petrem za biskupa v Ravenně.
Apolonie (9. 2.). Mučednice z Alexandrie za císaře Decia v pronásledování 249-251. Před zapálenou hranicí byla žádána rouhat se Kristu a po modlitbě se vrhla sama do plamenů.

Apuleus (7. 10.). Služebník sv. Marcella s nímž je mučedníkem v Kapua.
Audifax (19. 1.). Peršan umučený roku 270 v Římě. Syn sv. Mariuse a Marty. Bratr sv. Abach.
Bakchus (7. 10.) Starokřesťanský mučedník z východu za císaře Maximiána.
Barbora (4. 12.). Dopisovala si s Origenem. Byla sťata svým otcem Dioskurem, který ji udal jako křesťanku.
Basilides (12. 6.). Vojín v Římě. Mučedník za Diokleciána.

Beatrice (29. 7.). Pohřbila za Diokleciána své bratry mučedníky Faustina a Simplicia a za to byla uvězněna a ve vězení uškrcena.
Bibiána (2. 12.). Mučednice za Juliána Odpadlíka. Byla ubičována k smrti. Její rodiče a sestra Demetria byli rovněž mučedníci.
Bonifác (14. 5.). Sťat roku 307 v Tarsu. S ním jako blahoslavená uctívána Aglaje, bohatá Římanka s níž měl jako správce jejího majetku hříšný poměr. Aglaje vedla sebe i jej k myšlence na Boží soud.
Celestin Petr (19. 5.). Poustevník zvolený jednomyslně papežem 5. 7. 1294. 29. srpna korunován na papeže. K přijetí volby jej na kolenou prosil král neapolský a uherský. Dobrovolně se zřekl papežství 17. prosince 1294.

Celsus, mučedník, + 68 (28. 7.) Otec sv. Nazaria. Spolu s ním sťat mečem za Nerona
Cyprián, mučedník, + 304 (16. 9.). Umučen v Antiochii za Diokleciána. Císařovna Eudoxie o něm složila epos.
Cyriak, mučedník, + 305 (8. 8.). Jáhen. Mučen ohněm a sťat za Diokleciána.
Cyrin (12. 6) starokřesťanský biskup v Siscii.
Čtyřicet mučedníků, + 320 (10. 3.). Mučedníci ze Sebastie v Pontu na hranicích Arménie. Náměstek císaře Agrikola tyto vojáky, co nechtěli modloslužebně obětovat odsoudil k smrti mrazem.

Čtyř sv. korunovaných (8. 11.). Pro neznámá jména tímto titulem jsou ctěni z nařízení papeže Melchiadese. Mučedníci k smrti ubičovaní roku 304: sv. Severus, Severian, Karpofor a Viktorin.
Daria, mučednice, + 283 (25. 10.), manžel sv. Chrysanth.
Didak, vyznavač, + 1463 (13. 11.). Didak (Diego – Jakub). Františkán velké lásky k trpícím, co konal zázraky.
Domitila (12. 5.). Neteř císaře Domiciána. Upálena ve vězení roku 98.

Donat (7. 8.). Biskup a mučedník sťatý za Juliána Odpadlíka 363.
Dorota (6. 2.). Mučednice v Caesarei Kappadocké roku 303.
Dvanácti bratří (1. 9.). Starokřesťanští mučedníci. Ostatky uloženy v Benevetu, proto též název „benevetští mučedníci“: Felix, Arontius, Sabian a Honorát, Septimus, Januarius a Felix, Vitalis, Sator, Repositus, Felix a Donatus.
Eduard, král a vyznavač, + 1066 (13. 10.). Vnuk mučedníka sv. Eduarda II. Podle křesťanských zásad vydal zemský zákoník.

Eleuter (9. 10.) jáhen sv. Dionýsia, sťat 286.
Eleuterius, papež a mučedník, + 189 (26. 5.).
Emerenciána (23. 1.). Jako katechumenka ukamenována 304 při modlitbě na hrobě sv. Anežky římské.
Epimach (10. 5.). Pocházel z Alexandrie, byl umučen se sv. Gordiánem v nehašeném vápně r. 304.
Eufemie (16. 9.). Proslavená východní mučednice. Ve svatyni nad jejím hrobem se konal r. 451 chalcedonský koncil.

Erasmus (2. 6.), biskup a mučedník. Krutě mučen a zemřel přirozenou smrtí roku 303.
Eusebius, vyznač (14. 8.). Kněz a mučedník v Římě. Na pozemcích svého domu postavil kostel. Za ariánského císaře Konstantina II. byl ve svém domě odsouzen k domácímu vězení a po sedmi měsících zavražděn.
Eustach a druhové (20. 9.), mučedníci roku 117. Eustach byl římský důstojník umučený ohněm se svou ženou a syny.
Evarist, papež a mučedník, + 105 (26. 10.).

Evencius (3. 5.). Mučedník. Sťat roku 115.
Faustin, mučedník, + 120 v Brescii. Kněz. Bratr jáhen Jovita (15.2.).
Faustin (29. 7.). Hozen do Tibery společně s bratrem sv. Simpliciem za pronásledování Diokleciána. Pohřben sestrou sv. Beatricií.
Felician, mučedník, + 303 (9. 6.) „Jsem stařec (80 roků) a po 30 let znám pravdu Kristovu. Zůstanu jí věren až do smrti.” Sťat.
Felicita (23. 11.). Mluví o ní sv. Řehoř V. – homilie 3 in evangelia: „Milé děti, pohleďte vzhůru k nebesům, tam vás očekává Kristus, aby vám dal korunu slávy. Nedbejte muk, ale myslete na radost, kterou vám Bůh slíbil.“ Byla sťata a různým způsobem bylo umučeno jejích sedm synů: Januar, Felix, Filip, Silvan, Alexander, Vitalis a Maricalis.

Felix (14. 1.). Byl mučen a mučení přežil a dožil se vysokého věku, + 260 v Nole. Je označován za mučedníka. K jeho oslavě složil biskup Paulín z Noly 14 hymnů.
Felix (12. 7.). Římský voják, umučen společně se sv. Naborem v Lodi u Milána roku 303.
Felix, + 305 (30. 8.). Kněz. Sťat za Diokleciána.
Felix z Valois, vyznavač, + 1212 (20. 11.). Po vysvěcení na kněze žil poustevnickým životem a v 70. letech s Janem z Mathy založil řád trinitářů na vykupování křesťanských zajatců.

Felix I., papež a mučedník, + 274 (30. 5.).
Felix II., papež, mučedník, (29. 7.).
Filip Benický vyznavač, + 1285 (23. 8.). Obrátil se a vstoupil hned do kláštera, když při mši svaté slyšel o jáhnu Filipovi ze Skutků apoštolů. Ukrýval se, aby nemusel být papežem.
František Borgiáš, vyznavač, + 1572 (10. 10.). Byl místokrálem Španělska, ženat a měl 5 synů a 3 dcery. Po smrti manželky vstoupil k jezuitům a byl třetím generálním představeným.

František Caracciolo, + 1608 (4. 6.). Vyznač a zakladatel řádu, který kromě tří obvyklých má čtvrtý: netoužit po poctách a hodnostech.
Gabriel od Sedmibolestné P. Marie, + 1862 (28. 2.). Pokřtěn z téže křtitelnice jako sv. František v Assisi jeho jménem. Od dětství ctil bolestnou P. Marii a říkal: „Mým nebem jsou bolesti mé Matky.“ Denně se modlil Stabat Mater. Zemřel ve 24 letech.
Geminián (16. 9.). Starokřesťanský mučedník z okolí Říma.
Gervas (19. 6.), bratr sv. Protas. Rodiče sv. Vital a sv. Viktorie. Utlučen. Sv. Ambrože nalezl jejich ostatky a vedle nich chtěl pochovat.
Gordian (10. 5). Mučedník za Juliána Odpadlíka 362.

Gorgonius, starokřesťanský mučedník římský (9. 9.).
Hadrián (8. 9). Pověřen pronásledováním křesťanů za Maximiána v Nikomedii. Hrdinství křesťanských mučedníků jej vedlo ke konverzi. Byli mu zpřeráženy roce a nohy, které držela manželka sv. Natálie. Smrt 310.
Hermenegild, mučedník, + 584 (13. 4.). Syn ariánského krále Visigotů ve Španělsku Leovigilda, který jej pro věrnost katolické víře odsoudil k smrti. Ariánskému biskupu řekl: „Ztráta království pozemského se snadno oželí, když máme naději na království věčné.“
Hermet (28. 8.). Římský prefekt, mučedník roku 116. Popraven s papežem Alexandrem I.
Hilarion, opat, + 372 (21. 10.). Žák sv. Antonína poustevníka a budovatel mnišství v Sýrii a Palestině. Jedl jednou za den večer a někdy až za čtyři nebo pět dnů. Dožil se 83 roků. Jeho životopis napsal sv. Jeroným.

Hippolyt (22. 8.) Umučen za císaře Alexandra.
Hyacint, mučedník, + 250 (11. 9.). Sťat s bratrem Protem v Římě.
Hygin (11. 1.). Papež a mučedník, + 140.
Chrysant, mučedník, + 283 (25. 10.), manželka sv. Daria.
Chrysogon (24. 11.). Po dvou letech věznění byl popraven 24. 11. 304.

Inocenc I., papež a vyznavač, + 417 (28. 7.).
Jan (26. 6.). Mučedník za Juliána Odpadlíka s bratrem Pavlem roku 362.
Jan Gualbert, opat a zakladatel řádu, + 1073 (12. 7.). Před svou smrtí napsal dopis a v něm: „Láska je ctnost, která pohnula Tvůrce všech věcí, že se stal tvorem. Lásku schvaluje Spasitel jako souhrn všech povinností.“
Jan z Fakunda (12. 6.), vyznavač, + 1479. Vévodovi, který mu hrozil kvůli kázání řekl: „Nechodím na kazatelnu, abych lidem lichotil a pochleboval, ale abych jim mluvil pravdu.“ Téměř denně se zpovídal: „Zpovídám se často, protože často hřeším.“

Jan z Mathy, vyznavač, + 1213 (8. 2.). První tři léta kněžství poustevničil po příkladu sv. Pavla. Na vykupování křesťanských otroků u mohamedánů založil řád trinitářů.
Jiljí, opat, + 725 (1. 9.) Žil podle příkladu poustevníků a později se stal opatem.
Josef Kupertinský, vyznavač, + 1663 (18. 9.). Světec s mystickými milostmi a levitací.
Jovita, mučedník, + 120 v Brescii. Jáhen. Bratr sv. Faustin. (15. 2). Sťat mečem.
Juliana Falkoniere, panna, + 1341 (19. 6.) První představená ženské větve servitů. Před smrtí nemohla přijmout svátost oltářní a prosila, aby jí kněz položil sv. Hostii aspoň na srdce. Sv. Hostie náhle zmizela a sv. panna v blaženým úsměvem vydechla. Na těle nad srdcem byla nalezena podoba sv. Hostie s obrazem Ukřižovaného.

Justina, panna a mučednice, + 304 (26. 9.). Sťata za Diokleciána společně s Cypriánem a Theokistem v Antiochii.
Juvenal (3. 5). Biskup v Narni, Itálie, + 376.
Kajus, papež a mučedník, + 296 (22. 4.).
Kanut (19. 1.). Dánský král. Proboden v roce 1086 před oltářem v chrámu sv. Albána v Odensee. Umíraje zvolal: „Bože můj, rád ti obětuji svůj život. Umírám ke cti a slávě tvé a pro ochranu tvé Církve.“
Kassian, mučedník, + 304 (13. 8.). Biskup v Akvileji. Zřídil školu a byl umučen svými žáky poštvanými rodiči.

Kateřina, panna a mučednice, + 305 (25. 11.). Mučednice z Alexandrie za císaře Maximina.
Kletus, papež a mučedník, + 91 (26. 4.).
Krescencie, mučednice, + 305 (15. 6.). Chůva a pěstounka sv. Víta.
Kristina (24. 7.) Umučena vlastním otcem, soudcem r. 303. Podala mu kus masa ze svého zmučeného těla: „Hle vlku, nasyť se masem, jež jsi zplodil.“
Krištof (25. 7.). Mučedník za císaře Decia.

Largus, + 305 (8. 8.). Sťat za Diokleciána.
Lev II., papež a vyznavač, + 683 (3. 7.).
Libor (23. 7.) Biskup. Zemřel v roce 397 v náručí důvěrného svého přítele sv. Martina z Tours.
Linus, papež a mučedník, + 79 (23. 9.).
Lucius, papež a mučedník, + 254 (13. 12.).

Lucie (16. 9.). Starokřesťanská mučednice z okolí Říma.
Makabejští mučedníci (1. 8.). Mučedníci, o nichž je ve dvou knihách Starého zákona. Při obnově oltáře u sv. Petra v okovech r. 1876 nalezeny jejich ostatky. Jako o vzorech o nich mluví sv. Řehoř Naziánský v Oratio 20: „Jsou toho hodni, aby byli ode všech ctěni, protože se osvědčili hrdinnými a vytrvalými bojovníky za otcovské zákony a předpisy.“
Marcel I., papež a mučedník, + 309 (16. 1.). Papež Damas dal na jeho hrob: „Protože žádal po odpadlých vážné pokání, stal se pravdymilovný papež trpkým nepřítelem všech bídáků. Odtud zlost a po nenávisti rozepře. Hádky, vzbouření, vraždy trhají zákony pokoje. Pro zločin jiného, který za dob pokoje Krista zapřel, byl Marcel ukrutností tyranovou vyhnán za hranice vlasti.“

Marcell (7. 10.). Starokřesťanský mučedník z Kapuy.
Marcelián (18. 7.), mučedník. Bratr Marek, oba jáhni.
Marcelin, papež a mučedník, + 304 (26. 4.).
Marek (18. 7.), mučedník. Bratr Marcelián.
Marek, papež, + 336 (7. 10.).

Marius, mučedník, + 270 (19. 1.). Manžel sv. Marty a otec synů Audifaxe a Abacha. Sťat mečem. Těla celé mučenické rodiny spálena a sv. Felicitou pohřbena.
Markéta, Margareta je česky Perla. Mučednice okolo roku 280.
Martinian (2. 7.), strážce apoštola Petra a Pavla s Procesem. Sťat r. 67. V mukách volá: „Budiž jméno Boží velebeno.“
Martina, panna a mučednice, + 226 (30. 1.) Při mučení vyznávala: „Kristus je mou silou a útěchou.“ Byla sťata.
Marta, mučednice + 270 (19. 1.). Sťata mečem v Římě jako první z rodiny.
Maurus (15. 1.). Významný žák sv. Benedikta a opat. Podle jeho života se modlí v liturgii: „Bože, jenž jsi dal sv. Mauru, opatu, kráčet suchou nohou po vodě…“

Maricius a druhové (22. 9.). Mořic a druhové. Legie tvořená převážně křesťany odepřela účast na pohanské oběti. Zdecimována a postřílena okolo roku 300. Velitelem této „thébské legie“ byl sv. Mořic.
Maxim (14. 4.). Mučedník + 230. Sluha sudího, který odsoudil sv. Cecilii na smrt.
Melchiades, papež a mučedník, + 314 (10. 12.).
Menna (11. 11.). Mučedník z Egypta za Diokleciána.
.
Mikuláše z Tolentina, vyznavač, + 1306 (10. 9.). Svému příbuznému a převoru kláštera řekl: „Nevstoupil jsem do řádu, abych hověl pohodlí.“ Zemřel se slovy: „Do tvých rukou poroučím svého ducha.“
Modest, mučedník, + 305 (15. 6.). Manžel sv. Krescencie, která byla chůva sv. Víta.
Nabor (12. 6.). Vojín v Miláně. Mučedník za Diokleciána.
Nabor (12. 7.) Římský voják, umučen společně se sv. Felixem v Lodi u Milána roku 303.
Nazarius (12. 6.) Vojín v Miláně. Mučedník za Diokleciána.

Nazarius, mučedník, + 68 (28. 7.). Sťat mečem za Nerona.
Nikomed (15.9.). Kněz, který byl za Domiciána zajat, že pochoval tělo panny a mučednice Felikuly. Pro odepření obětování státnímu božstvu byl ubičován.
Nymfa (10. 11.). Ctěna s Repiciem a Tryfonem. Starokřesťanská mučednice ze 4. století z Palerma.
Ondřej Avellin, vyznavač, + 1608 (10. 11.) Jako kněz se ve funkci obhájce při církevním soudu dopustil menší lži a týž den četl z Písma: „Ústa, která lžou zabíjejí duši“ (Moudr. 1,11). To jej vedlo k opuštění úřadu soudce a výhradní službě spáse bližních.
Ondřej Korsini vyznavač, + 1373 (4. 2.). Po bouřlivém mládí vstoupil v 17. letech ke karmelitánům. I jako biskup žil přísným řeholním životem.

Pantaleon, mučedník. + 305 (27. 7.) (Všeslitovník). Takto se modlil nad dítětem usmrceným jedovatým hadem: „Ježíši Kriste! Jsi-li opravdu vládcem života a smrti, učiň, aby ožilo toto dítě. Stane-li se tak uvěřím v tebe.“ Sťat.
Paškal Baylon (17. 5.) Prostý pasáček a později františkánský bratr. Lev XIII. jej ustanovil patronem eucharistických spolků a bratrstev. Jako pasáček nemohl být přítomen na bohoslužbě tělem a bedlivě dával pozor na zvonění kostelů, aby se mohl duchovně účastnit mše sv. Rád honil stáda kolem chrámů, aby se mohl klanět Nejsvětější svátosti oltářní. Zemřel při pozdvihování r. 1592.

Pavel, mučedník (26. 7.) za Juliána Odpadlíka společně s bratrem Janem. Sťat 362.
Pavel, poustevník, + 341, (15. 1.). Patriarcha starokřesťanských poustevníků. Za pronásledování Decia uprchl na poušť a tam žil 90 roků.
Petr Alexandrijský (26. 11.) Patriarcha Alexandrie. Zemřel mučednickou smrtí roku 311 za Diokleciána.
Petr Veronský, mučedník (29. 4.). Mučedník r. 1253 skrze bludaře, kteří si najali jeho vrahy.
Petr Nolask, vyznavač, + 1256 (28. 1.) Založil řád Matky Boží na vykupování zajatců jako pomoc pro křesťany v otroctví mohamedánů. Zemřel se slovy: „Vykoupení poslal lidu svému.“

Petr z Alkantary, vyznavač, + 1562 (19. 10.). Mimořádný kajícník. Jedl jednou za tři dny kus chleba a trochu zeleniny. Spával 1,5 hodiny denně a chodil i v zimě bos. Sv. Terezie z Avily jej měla jako duchovního vůdce a po smrti se jí zjevil a řekl: „Ó, blažené pokání, které mi získalo takovou slávu.“
Petronila (31. 5.) dcera sv. apoštola Petra. Sv. Petr ji nechtěl uzdravit: „Tato nemoc je mé dceři k blahu, je výborným lékem pro její duši.“ Zemřela v den plánované svatby.
Pius I., papež a mučedník, + 155 (11. 7.). Jeho bratr byl autor díla Pastýř, vydaného pod jménem Hermas, které horlí pro obnovu křesťanského života pokáním.
Placid a druhové, mučedníci, + 539 (5. 10.). Žák sv. Benedikta ustanovený opatem kláštera u Messiny na Sicílii. Tam byl při noční modlitbě přepaden námořními lupiči maurskými a s 30 druhy mučen a potom sťat.

Praxeda, panna, + okolo 160 (21. 7.). Sestra sv. Pudentiány. V pronásledování prokazovala lásku k mučedníkům.
Primus, mučedník, + 303 (9. 6.). Bratr sv. Feliciana. Spolu s ním mučen a sťat roku 303. První mučedníci, jejichž ostatky byly do Říma přeneseny.
Priska (18. 1.). Uctívána jako první mučednice na západě. Sťata ve 13 letech okolo roku 50. Odmítla modloslužbu: “Jen Bůh, jemuž se klanějí křesťané, je pravý Bůh a jen ten je hoden obětí! Úctu náležející jen Bohu, Stvořiteli nebe a země, nebudu prokazovat ani tvorům, natož kamenům.“
Proces (2. 7.) strážce apoštola Petra a Pavla. Sťat r. 67.
Proto, mučedník, + 250 (11. 9.) Sťat v Římě s bratrem Hyacintem.

Protas (19. 6.). Mučedník, sťat mečem. Bratr Gervas.
Pudentiána (19. 5.). Sestra sv. Praxedy.
Rajmund Nonnat, vyznavač, + 1240 (31. 8.). Operativně byl vyňat z těla matky zemřelé před porodem. Mučen a vězněn mohamedány z jejichž otroctví vykupoval křesťany. Zemřel v 36 letech.
Remigius, biskup a vyznavač, + 535 (1. 10.). Roku 496 pokřtil krále Chlodovíka a řekl mu: „Skloň hlavu, hrdý Sigambře, a spal to, čemu jsi se dosud klaněl a klaň se tomu, co jsi dosud hubil.“ Tak začala éra katolické Francie.

Respicius (10. 11.). Sťat roku 250 v Nicei.
Roman (9. 8.). Vojín hlídající sv. Vavřince a od něho pokřtěný a den před jeho smrtí roku 258 za přijatý křest usmrcený.
Rufina, panna a mučednice, + 257 (10. 7). Sťata.
Rustik (9. 10.) jáhen sv. Dionýsia, sťat 286.
Řehoř Divotvůrce, biskup a vyznavač, + 270 (17. 11.). Na smrtelném lůžku mu zvěstovali, že je jen 17 pohanů v Nové Ceasareji. Odpověděl: „Bohu díky, když jsem nastoupil úřad biskupský, bylo tu 17 křesťanů.“ Sv. Basil o sv. Řehoři: „Duch Boží působil skrze něho způsobem mimořádným věci tak veliké, že i Židé, nepřátelé pravdy křesťanské, nazývali ho druhým Mojžíšem.“

Sába, opat, + 532 (5. 12.). Než byl opatem byl mnichem a poustevníkem. Zemřel ve věku 99 let. Na východě je nazýván „Patriarchou mnichů.“
Sabina (29. 8.). Mučednice roku 126. Uvězněna a popravena pro uctivé pohřbení své služebné sv. Serapie, která ji přivedla ke křesťanské víře.
Saturnin (29. 11.). Biskup v Tolose. Usmýkán býkem okolo roku 250.
Sedmi bratři, mučedníci, + 162 (10. 7.) v Římě, synové sv. Felicity: Januar, Felix, Filip, Silvan, Alexander, Vitalis a Maricalis.
Sekunda, panna a mučednice, + 257 (10. 7.). Sťata.

Sennen, mučedník, + 250 (30 .7.) společně s Abdonem.
Sergius (7. 10.). Starokřesťanský mučedník od horního Eufratu.
Silverius, papež a mučedník, + 540 (20. 6.). První papež z benediktinského řádu ještě za života sv. Benedikta.
Silvestr, opat, + 1267 (26. 11.). Obnovitel benediktinské řehole.
Simeon, biskup a mučedník, + 107 (18. 2.) Bratr apoštolů sv. Judy a Jakuba. Po smrti sv. Jakuba Mladšího od r. 63 jeruzalémský biskup. Zemřel přibit na kříž ve věku 120 let.

Smaragd, mučedník, + 305 (8. 8.). Sťat za Diokleciána.
Simplicius, mučedník. Za Diokleciána hozen do Tibery.
Soter, papež a mučedník, + 174 (22. 4.).
Symforian (22. 8.) Na výzvu uposlechnou císařův rozkaz k modloslužbě řekl: „Neučiním toho. Bůh je bohatý v odplatě, ale také hrozný v trestání. Zůstanu pevný ve víře, abych byl spasen.“ „Symfronian je vinen rouháním a buřičstvím proti císaři, proto budiž mečem popraven.“ Zemřel v mladistvém věku za císaře Aureliána (270-275)

Symforosa a 7 synů (18. 7). Mučedníci r. 120. Symforosa r. 138 utopena v řece Ania v Tivoli. Den na to zemřelo jejích sedm synů mučednickou smrtí.
Štěpán I., papež a mučedník, + 257 (2.8.).
Tekla (23. 9.) Učednice sv. Pavla. sv. Ambrož, De virg. II.,3: „Když Thekla byla ze šatů svlečena, klopila zraky své, polita ruměncem studu, cudně k zemi, aby se její zrak nesetkal se zrakem žádného muže. Cudnost její působila, že diváci, kteří přišli na divadlo se zraky nestoudnými, vrátili se se zraky cudnými.“
Telesfor, papež a mučedník, + 136 (5. 1.).
Teodul (3. 5.). Mučedník. Sťat roku 115.

Teodor (9. 11.) Upálen po krutém mučení roku 306. Jako voják zapálil chrám necudné pohanské bohyně Kybely v Amasii.
Tiburcius (14. 4.). Rodný bratr sv. Cecílie. Mučedník r. 230.
Tiburc (11. 8.). Udán Torkvatem, křesťanem jemuž vytýkal nevázaný život. Sťat za Diokleciána.
Timoteus (22. 8.) Sťat roku 311 v Římě.
Tomáš z Villanovy, biskup a vyznavač, + 1555 (22. 9.). Současník a protiváha odpadlíka řádu augustiniánů Luthera a člen téhož řádu.

Tryfon (10. 11.) Sťat roku 250 v Nicei.
Ubald (16. 5.). Biskup, zemřel roku 1160. Jeho tělo je dosud neporušeno. Vzýván proti útokům ďábelským.
Urban I. (25. 5.). Papež mučedník roku 230.
Valentin, kněz a mučedník, + 269 (14. 2.). Sťat mečem. Podle Akt mučedníků se modlil při vstupu do domu svého věznitele: „Bože, původce všech věcí viditelných a neviditelných, jenž jsi světlo pravé osvěcující každého člověka, vyveď obyvatele tohoto domu ze tmy a propůjč jim světla svého, aby poznali Tebe.“
Valerián (14. 4.). Ženich sv. Cecilie. Mučedník 230.

Vavřinec Justiniani, biskup a vyznavač, + 1455 (5. 9.). Na domluvy, že nežije podle biskupské důstojnosti odpověděl: „Pravou ozdobou církevního hodnostáře je pouze ctnost a biskup nemá mít jiné družiny než chudinu diecéze.“
Venancius (18. 5.). Sťat za Decia v patnácti letech.
Viktor, papež a mučedník, + 198 (28. 7.).
Viktorin, biskup a mučedník, + 100 (5. 9.).

Vilém, opat, + 1142 (25. 6.). Po pouti do Compostelle k hrobu sv. Jakuba se oddal přísnému poustevnickému životu a založil poustevnickou kongregaci benediktinskou.
Vital (28. 4.). Mučedník z Ravenny okolo r. 70. K vytrvalosti vzpružil lékaře Ursicia: „Lékaři Ursicine, ty jsi jiné léčil, hleď tedy, ať sám vlastní duši smrtelně nezraníš.“
Vital (4. 11.) mučedník za Diokleciána roku 304. Otrok sv. Agrikoly.

Vital (28. 4.) mučedník r. 60. Manžel sv. Valerie.
Voršila a družky (21. 10.). Mučednice z roku 751 v Kolíně nad Rýnem.
Zefyrin, papež a mučedník, + 217 (26. 8.).
Zuzana (11. 8.) Dioklecián ji chtěl dát za ženu Galeriovi Maximinovi. Odmítla: „Nikdy se nespojím s pohanem.“ Sťata ve vlastním domě.