Je vícero skutků milosrdenství. Milosrdenství tělesného a duchovního. Mezi skutky milosrdenství duchovního patří modlit se za zemřelé. Sv. Jan Vianney poučoval v kázání: „Nejdůležitější pobožnost je za zemřelé duše.“ Modlit se za zemřelé nedokáže pohan. Pohan je schopen pečovat o bezdomovce a konat jiné skutky milosrdenství tělesného. Vzor kněží sv. Jan Vianney vedl křesťany k tomu, kde jsou nenahraditelní. Na dotaz blahoslavené Evženie Smetové odpověděl: „Řekněte jí, že má založit řeholi pro duše v očistci, kdy chce, protože tato řehole je dílo, které si Bůh přeje ode dávna. Je uskutečněním myšlenky lásky Ježíšova Srdce.“

Klíčem k chápání modliteb za zemřelé je víra v Boží soud a věčný život. V prefaci mše svaté je vyjádřena takto:

„Tvým věrným, Pane, život se mění, nikoliv odnímá; a když se rozpadne dům tohoto pozemského přebývání, věčný příbytek v nebesích připraven bývá…“

Modlitbu za zemřelé více připomínají hřbitovy kolem kostela. V každé mši kněz při obětování výslovně zmiňuje zemřelé (neplatí v NOM liturgii). Každá mše svatá má vzpomínku na zemřelé. To nejcennější pro zemřelého je zádušní mše svatá, mše za nesmrtelnou duši zemřelého. Koná se v den úmrtí, pohřbu, výročí smrti i jindy. Čím větší hříšník, tím více modliteb potřebuje, a proto se konají i gregoriánské mše sv., třicet mší sv. Horlivosti v modlení za zemřelé snížili pokoncilní úpravy redukující tento druh modliteb. Ze vzpomínky na zemřelé. 2. listopadu a při pohřbu je vypuštěna sekvence Dies irae – Den hněvu. NOM nemá antifony k obětování. Za zemřelé je tato:

„Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvoboď duše všech věřících zemřelých od útrap pekla a od hluboké propasti; vysvoboď je z tlamy lví, aby jich nepohltila pekelná hlubina, aby neupadly do temnosti, nýbrž ať korouhevník, svatý Michael, uvede je do svatého světla, které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi a jeho semeni. Oběti modlitby chvály ti, Pane, přinášíme; ty je přijmi za ony duše, jejichž památku dnes konáme. Dej jim, Pane, přejíti ze smrti do života, který jsi kdysi přislíbil Abrahamovi a jeho semeni…“

V pokoncilním breviáři chybí:

Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Amen.
Duše věrných zemřelých skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.

Další vynechávka v breviáři: Když umírající skoná, modlíme se:

Přijďte na pomoc, svatí Boží, přispěchejte andělé Páně, přijměte jeho (její) duši a představte ji před tváří Nejvyššího. Kéž tě přijme Kristus, který tě povolal, a andělé tě uvedou do lůna Abrahámova. Přijměte jeho (její) duši a představte ji před tváří Nejvyššího.

V: Odpočinutí věčné dej mu (jí), Pane.
R: A světlo věčné ať mu (jí) svítí.

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče náš.

V. Odpočinutí věčné dej mu (jí), Pane.
R. A světlo věčné ať mu (jí) svítí.

V. Od bran pekelných.
R. Vysvoboď, Pane jeho (její) duši.
V. Ať odpočívá v pokoji.
R. Amen.
V. Pane, vyslyš mou modlitbu.
R. A volání mé k tobě přijď.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

Modleme se.
Pane, odevzdáváme ti duši tvého služebníka (tvé služebnice), aby mrtvý (mrtvá) pro svět žil(a) u tebe. A ty pro své velké milosrdenství smaž hříchy, kterých se dopustil(a) pro slabost lidské přirozenosti. Skrze Krista našeho Pána.

R. Amen.

Podle Cyrilometodějského kancionálu (1967):

Po skonání - Přispěchejte, svatí Boží, vstříc pospěšte, andělové Páně, vezměte s sebou jeho (její) duši a doprovoďtež ji před božský trůn Nejvyššího. Nechť přijme Tebe Kristus, jenž tě zavolal, a do nebeských sídel provoďtež tě andělé. Vezměte s sebou jeho (její) duši a doprovoďtež ji před božský trůn nejvyššího. Odpočinutí věčné dej mu (jí), ó Pane, a světlo věčné ať mu (jí) svítí. Ať odpočívá v pokoji.Modleme se. Tobě, Pane, poroučíme duši Tvého služebníka (Tvé služebnice)…., aby, odumřev (odumřivši) světu, žil (žila) Tobě; a hříchy, jichž se dopustil (dopustila) z lidské křehkosti, nejlaskavějším slitováním shlaď. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Odpočinutí věčné dej mu (jí), ó Pane, a světlo věčné ať mu (jí) svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.

Zemřelému dáváme do rukou křížek nebo růženec; do rakve obrázky svatých s přáním, aby jeho duše byla přijata do jejich společnosti. U mrtvého zůstane až do pohřbu svěcená voda, kříž a hořící svíce.“

Z litanií ke všem svatým:

Modleme se za zemřelé věřící. Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.

V den úmrtí nebo pohřbu zesnulého je při tradiční mši svaté tato vstupní modlitba:

„Bože, jemuž je vlastní se stále se smilovávat a odpouštět, snažně tě prosíme za duši tvého služebníka N., které jsi poručil dnes z tohoto světa odejít, abys ji nepředal do rukou nepřítele, ani na ni navždycky nezapomněl, ale nařiď, aby ji svatí Andělé přivítali a doprovodili do domova ráje, aby, jelikož v tebe doufala a věřila, nemusila snášet tresty pekelné, nýbrž požívala věčných radostí. Skrze…“

Při kropení rakve svěcenou vodou a okuřování kadidlem se modlí:

„Rosou nebeskou občerstvi duši tvou Bůh Otec + i Syn + i Duch Svatý +. Amen. Vůní nebeskou nasyť duši tvou Bůh Otec + i Syn + i Duch Svatý +. Amen.“ Dále se modlí žalm 129 a 50.

Jménem zemřelého koná kněz za zemřelého absoluci prosebnou modlitbou:

Vysvoboď mne, ó Pane, od záhuby věčné v onen den tak hrůzný, strašný, v němžto nebe třásti se má i země. Až přijdeš, abys soudil veškeren svět ohněm. A já hrůzou se chvěji a děsím se, až rozsudek přijde a s ním budoucí hněv tvůj. V němžto nebe třásti se má i země. Toť den onen, toť den hněvu, všeho soužení a bědování, toť den velký, nad jiné tak hořký. + Až přijdeš, abys soudil veškeren svět ohněm. Odpočinutí věčné zemřelým dej, ó Pane, a světlo věčné nechať jim svítí.

Opakuje Vysvoboď mne až po A já hrůzou

Pane smiluj se nad námi. Kriste smiluj se nad námi. Pane smiluj se nad námi.
Po modlitbě Otče náš: Od bran pekelných. Vysvoboď, Pane, duši jeho. Ať odpočívá v pokoji. Amen.

Pane vyslyš mou modlitbu.
A volání mé k Tobě přijď.

Pán s vámi.
I duchem tvým.

Modleme se!
Prosíme, Pane, vysvoboď duši služebníka (nebo ženský rod nebo množné číslo) svého ode všech pout hříchu, aby se radovala ve slávě vzkříšení mezi svatými a vyvolenými tvými. Skrze …

Odpočinutí věčné, dej mu, ó Pane. A světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.
Duše jeho a duše všech zemřelých pro milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji. Amen.

U rakve po mši svaté se ze zemřelým loučíme těmito modlitbami:

„Nevcházej v soud se služebníkem svým, Pane, neboť žádný člověk nebude ospravedlněn před tebou, nedáš-li mu odpuštění všech hříchů. Nechť tedy netíží rozsudek tvůj toho, jehož ti doporoučí opravdová prosba křesťanské víry, nýbrž ať s milostí tvou zaslouží ujíti soudu odvety, když za života označen byl znamením svaté Trojice. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věků. Amen.“

„Prokaž, prosíme, Hospodine, tomuto zemřelému služebníku svému milosrdenství, aby nedošel za skutky své trestů, a poněvadž si přál konati tvou vůli, aby milosrdenství tvé jej přidružilo ke sborům andělským, jakož pravá víra pojila jej se zástupy věřících. Skrze Krista Pána našeho. Amen.“

K Panně Marii je tato modlitba:

„Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě, aby za nás u tvého milosrdenství nyní i v hodině smrti naší orodovala nejblahoslavenější Panna Maria, jejíž přesvatou duši v hodině smrti tvého požehnaného utrpení pronikl meč bolesti. Jenž jsi živ…“

Litanie za zemřelé:

Pane smiluj se nad nimi. Kriste, smiluj se nad nimi. Pane smiluj se nad nimi.

Otče z nebes Bože, smiluj se nad nimi.

Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad nimi.

Duše Svatý, Bože, smiluj se nad nimi.

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad nimi.

Svatá Maria, oroduj za ně.

Svatá Boží Rodičko, oroduj za ně.

Svatá Panno panen, oroduj za ně.

Všichni svatí andělé a archandělé, orodujte za ně.

Všechny svaté sbory duchů nebeských, orodujte za ně.

Všichni svatí patriarchové a proroci, orodujte za ně.

Všichni svatí apoštolové a evangelisté, orodujte za ně.

Všichni svatí mučedníci, orodujte za ně.

Všichni svatí biskupové a vyznavači, orodujte za ně.

Všichni svatí učitelé církevní, orodujte za ně.

Všichni svatí kněží a jáhnové, orodujte za ně.

Všichni svatí mniši a poustevníci, orodujte za ně.

Všechny svaté panny a vdovy, orodujte za ně.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za ně.

Milostiv jim buď, odpusť jim, Pane.

Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane.

Od své přísné spravedlnosti, vysvoboď je, Pane.

Od mučivých výčitek svědomí, vysvoboď je, Pane.

Od těžkého zármutku a opuštěnosti, vysvoboď je, Pane.

Od bolestného toužení po Tobě, vysvoboď je, Pane.

Od útrap plamenů, vysvoboď je, Pane.

Skrze tajemství svého svatého vtělení, vysvoboď je, Pane.

Skrze své narození, vysvoboď je, Pane.

Skrze své svaté jméno, vysvoboď je, Pane.

Skrze svůj křest a svatý půst, vysvoboď je, Pane.

Skrze svou dokonalou poslušnost, vysvoboď je, Pane.

Skrze svou nekonečnou lásku, vysvoboď je, Pane.

Skrze svou smrtelnou úzkost a své utrpení, vysvoboď je, Pane.

Skrze svůj krvavý pot, vysvoboď je, Pane.

Skrze své bolestné bičování, vysvoboď je, Pane.

Skrze své potupné trním korunování, vysvoboď je, Pane.

Skrze svůj těžký kříž, vysvoboď je, Pane.

Skrze své hrozné ukřižování, vysvoboď je, Pane.

Skrze svou bolestnou opuštěnost, vysvoboď je, Pane.

Skrze svou přehořkou smrt, vysvoboď je, Pane.

Skrze své svaté rány, vysvoboď je, Pane.

Skrze své svaté zmrtvýchvstání, vysvoboď je, Pane.

Skrze své podivuhodné nanebevstoupení, vysvoboď je, Pane.

Skrze příští Utěšitele Ducha Svatého, vysvoboď je, Pane.

Skrze bolesti své nejsvětější Matky, vysvoboď je, Pane.

Skrze přímluvy všech svatých, vysvoboď je, Pane.

V den soudný, vysvoboď je, Pane.

My hříšníci, prosíme Tě uslyš nás.

Abys duším v očistci milostiv býti ráčil, prosíme Tě uslyš nás.

Abys je skrze svou drahou krev z těžkého žaláře vysvoboditi ráčil, prosíme Tě uslyš nás.

Aby je svatý archanděl Michael brzy uvedl do vlasti nebeské, prosíme Tě uslyš nás.

Abys zemřelé naší farnosti, zvláště naše zesnulé kněze, do své slávy přijmouti ráčil, prosíme Tě uslyš nás.

Abys naše zemřelé rodiče a příbuzné, přátele a dobrodince z trestů očistcových vysvoboditi ráčil, prosíme Tě uslyš nás.

Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné dáti ráčil, prosíme Tě uslyš nás.

Ježíši, Synu Boží a králi slávy, prosíme Tě uslyš nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.

Kriste uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

K. Otče náš (potichu) A neuveď nás v pokušení.
V. Ale zbav nás od zlého.

K. Z ohně očistcového.
V. Vysvoboď, Pane, jejich duše.

K. Pane, vyslyš modlitbu mou.
V. A volání mé k Tobě přijď.

Modleme se. Bože, všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli, uděl duším svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, aby prominutí, kterého si vždycky žádali, pokornými prosbami dosáhli; jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

K. Odpočinutí věčné, dej jim, ó Pane.
V. A světlo věčné ať jim svítí.
K. Ať odpočívají v pokoji.
V. Amen