Modlitba růžence má různé varianty. U klasického růžence se např. po jednotlivých Zdrávas Maria vkládají biblické myšlenky a tento růženec se pak nazývá biblický. Domluví-li se pět nebo více pětic osob na modlitbě růžence tak, že se modlí každý jeden desátek a tak se společně vykoná modlitba růžence s radostnými nebo jinými tajemstvími růžence anebo s tajemstvími všemi, tak se pro zapojení více osob nazývá tato forma „živý růženec.“

Při živém růženci se ten, kdo se modlí první desátek modlí i úvod se znamením kříže a slovy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a dále Věřím v Boha a… Kdo se modlí poslední desátek modlí se i závěr růžence se Zdrávas Královno a…

Růženec s desátky jako pomůcku při počítání modliteb užívá řada další modliteb, z nichž některé uvádím:

Růženec ke krvavým slzám Panny Marie. Úvod:

“Ukřižovaný Ježíši! Padáme k tvým nohám a obětujeme ti krvavé slzy té, která tě na tvé bolestné cestě provázela s vnitřní účastnou láskou. Dej, ó dobrý Mistře, abychom byli pamětlivi naučení, která nám dávají krvavé slzy tvé Nejsvětější Matky, a abychom plnili tvou svatou vůli na zemi a stali se tak hodnými tě chválit a velebit po celou věčnost. Amen.”

Místo Otče náš: “Ó Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi.”

Místo Zdrávas Maria: „Ó Ježíši, vyslyš naše prosby pro hořké slzy své Nejsvětější Matky.”

Závěr: „Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosíme tě, sjednoť své prosby s našimi, aby Ježíš, tvůj Božský Syn, na kterého se obracíme prostřednictvím tvých krvavých mateřských slz, vyslyšel naši úpěnlivou prosbu a milostmi, které vyprošujeme, nám zajistil korunu věčného života. Amen. Tvé krvavé slzy, ó, bolestná Matko, zničí vládu pekla! Svou božskou mírností, ó, spoutaný Ježíši, uchovej svět před poblouzněním, které mu hrozí.”

Korunka K Božímu milosrdenství. Na začátku:

Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…

Na zrnkách pro Otče náš: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejších Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách pro Zdrávas Maria: Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Závěr (3x): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

Růženec ke svatým ranám. Začátek: Ó Ježíši, božský Vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a smiluj se nad námi! Amen.

Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem. Amen.

Můj Ježíši, voláme k tobě o milost a slitování v nebezpečenstvích naší doby. Přikryj nás svou předrahou krví. Amen.

Věčný Otče, zapřísaháme tě pro krev Ježíše Krista, tvého přemilého Syna, abys nám prokázal své milosrdenství. Amen, amen, amen.

Místo Otče náš: Věčný Otče, obětuji Ti rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší.

Místo Zdrávas Maria: Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých svatých ran!

Nakonec 3x : Věčný Otče, obětuji…

Fatimský růženec: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Misto Otče náš: “Nejsvětější Trojice, Otče, Synu, Duchu Svatý, v hluboké úctě se ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, duši a božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho ve všech svatostáncích přítomného Pána Ježíše Krista na smír za potupy, svatokrádeže a lhostejnosti, jimiž je urážen a prosím Tě pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina za obrácení ubohých hříšníků.”
Misto Zdrávas Maria: “Ó můj Bože, věřím v tebe, doufám v tebe, klaním se ti, miluji tě, klaním se ti i za ty, kteří v tebe nevěří, v tebe nedoufají, tebe nemilují.”
Závěr (3x): “Pane Ježíši uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.”

Sedmibolestný růženec. Modlitba sedmibolestného růžence se modlí na růženci se sedmi velkými zrnky a mezi nimi sedmi malými zrnky. Začátek je s modlitbou Věřím v Boha, Otče náš a 3x modlitba Zdrávas Maria.

Velká zrnka: 1x Otče náš …

Malá zrnka: 7 x Zdrávas Maria s jednotlivými tajemstvími:

  1. Ježíš, kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované
  2. Ježíš, s kterým jsi do Egypta utíkala
  3. Ježíš, kterého jsi s bolestí hledala
  4. Ježíš, který se s tebou setkal na křížové cestě
  5. Ježíš, kterého jsi viděla umírat na kříži
  6. Ježíš, jehož mrtvé tělo jsi držela v náručí
  7. Ježíš, kterého jsi s bolestí do hrobu položila

Po sedmi Zdrávas Maria: Sláva Otci …

Závěr: Zdrávas Královno…