Církev na zemi je bojující. Proč? V Apokalypse 12,7-9 máme: „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak - starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země - byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ Pán Ježíš do pokračování tohoto boje vstupuje.

Evangelista Marek zaznamenává 1, 23-27: „V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“

Apoštolské konstituce obsahují v VIII. knize mešní formulář ze III. století. Každý účastník starokřesťanské bohoslužby věděl, že se při liturgii koná exorcismus:

Modlitba za posedlé (energumeny): A biskup ať se modlí takto: “Ty jenž jsi silného spoutal a všechnu jeho zbroj jsi mu odňal, který jsi nám dal moc šlapat po hadech a štírech a po vší nepřítelově moci, který jsi hada, vraha lidí, svázaného nám vydal jako vrabce chlapcům. Ty, jehož se děsí všechno a třese se před obličejem moci jeho, jsi jím mrštil jako bleskem z nebe na zem, ne nárazem v prostoru, nýbrž ze cti do bezecti pro dobrovolnou zlobu. Ty, jehož pohled vysušuje propasti a hrozba taví hory. Ty, jehož pravda trvá na věky, kterého chválí pacholátka a velebí nemluvňátka, jemuž chválu pějí a koří se andělé. Ty, jenž hledíš na zemi a působíš, že se chvěje. Ty, jenž se dotýkáš hor a dým z nich vystupuje. Ty, jenž hrozíš moři a je vysušuješ i všechny řeky vysušuješ, jehož prachem z nohou jsou oblaka, jenž kráčíš po moři jako po souši: jednorozený Bože, Synu velikého Otce, ztrestej zlé duchy a osvoboď díla svých rukou od vlivu nepřátelského ducha. Neboť Tobě sláva, čest a vzývání, a skrze Tebe Otci a Duchu Svatému. Amen. A diakon hned řekne: Vykročte posedlí.”

Boj proti ďáblu koná kněz při křtu exorcismem takto: „Zapřísahám tě, duchu nečistý, ve jménu Boha + Otce všemohoucího a ve jménu Ježíše + Krista, Syna jeho, našeho Pána a Soudce, a v síle Ducha + Svatého, opusť tohoto tvora Božího, neboť Pán náš jej milostivě povolal do své svatyně, aby se stal chrámem Boha živého a Duch Svatý aby přebýval v něm. Skrze téhož Krista, Pána našeho, který přijde soudit živé i mrtvé a svět ohněm. V. Amen.“

Krátká modlitba z medailky sv. Benedikta:

Latinsky: „Vade retro Satana, nun suade mihi vana, Sunt Mala quæ Libas, Ipse Venena bibas.

Česky: Odejdi pryč satane, nesváděj mě k marnostem, to, co mi nabízíš je zlé, sám si vypij svůj jed.“

Liturgická kniha exorcismů má několik modliteb pro soukromou potřebu. Patří mezi ně modlitba k sv. Michaeli po mši svaté:

Latinsky: „Sancte Michael Archángele, defénde nos in proélio; contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur. Tuque, Prínceps militiae caeléstis, Sátanam aliósque spiritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.“

Česky: „Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikaž jemu Bůh, pokorně prosíme: A ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí božskou mocí do propasti pekelné. Amen.“

Autoexorcismy, modlitby konané nad sebou samým za osvobození od ďábla a jeho útoků:

Latinsky: „Deus, omnium misericordiárum et totíus bonitátis áuctor, qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum subíre voluísti, ut inimíci a nobis expélleres potestátem, humilitátem meam ac dolórem propítius intuére, ac praesta, quaeso, ut, quem in fonte Baptísmatis innovásti, Malígni incúrsu devícto, grátia tuae benedictiónis ímpleas. Per Christum Dominum nostrum. Amen.“

Česky: „Bože, původce všeho dobra a veškerého milosrdenství, tvůj Syn za nás trpěl na dřevě kříže, abys od nás zapudil moc nepřítele. Pohlédni milostivě na mou pokoru a na mou bolest a když jsi ze mne při křtu učinil nového člověka, také nyní mne, prosím, naplň milostí svého požehnání a přemož útoky Zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Latinsky: „Deus, humáni géneris cónditor et defénsor, qui hóminem ad ímáginem tuam formásti et Baptísmatis grátia mirabílius recreásti, réspice super mé, fámulum tuum, et supplicatiónibus meis propitiáre. Oriátur, quseso, in corde meo splendor glóriae tuae, ut omni terróre, metu ac timóre subláto, mente et ánimo serénus una cum frátribus in Ecclésia tua té collaudáre váleam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.“

Česky: „Bože, ty jsi stvořil lidský rod a neustále jej chráníš, tys utvořil člověka ke svému obrazu a milostí křtu jsi ho obdivuhodně obnovil. Pohlédni na mne, tvého služebníka a smiluj se nad mými prosbami. Vlož do mého srdce odlesk tvé slávy, abych byl zbaven veškeré hrůzy, úzkosti a strachu, aby se má mysl a duše uklidnily a já tě mohl v jednotě se svými bratry a sestrami chválit ve tvé Církvi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Modlitba s konkretizací oblasti sužování s prosbou za osvobození:

“Pane Ježíši, ve tvém Jménu, skrze tvou předrahou Krev, skrze lásku Otce ke mně, mocí Ducha Svatého, na přímluvu Panny Marie, mého křestního a biřmovacího patrona a (jméno dalšího světce nebo světců) v jednotě s Církví se opravdu zříkám jakéhokoli zlého ducha, zvláště (nyní v srdci pojmenuj toho ducha, který na tebe útočí, např. ducha smilného) a všeho, co působí a čím se pyšní a všech hříchů. Zříkám se jakéhokoli pouta k okultismu, satanismu a spiritismu. Zříkám se podle Boží vůle jakéhokoli pouta k magii, věštcům a čarodějům. Opravdu se zříkám bludů New Age a prosím za ochranu před prokletím a negativitou ve mně nebo proti mně na mé cestě k Ježíši Kristu a mému zdraví, manželství, rodině, majetku, obydlí a budoucnosti. Volám Tebe, Ježíši Kriste, aby sis v mém srdci učinil trůn, volám Tebe, Ježíši Kriste, abys byl středem mého života. Přijď Pane Ježíši, abys Ty byl mým jediným Pánem, mým jediným Spasitelem a mým jediným Vykupitelem. Amen.”

Raul Salvucci v knize Zkušenosti exorcisty kladně odpovídá na otázku, zda věřící může dosáhnout osvobození od satana i bez exorcisty: “Mezi exorcismem a touto modlitbou je podstatný rozdíl. V prvním případě kněz přímo čelí démonovi a nařizuje mu jménem Církve, aby odešel pryč: “Jdi pryč satane…” V druhém případě věřící prosí Pána, aby osvobodil od zlého ducha trpícího bratra.”

Elias Vella v knize O satanovi má kapitolu Panna Maria jde ďáblovi na nervy. Tam píše: „Známý exorcista mi kdysi říkal, že někdy ďábla více rozčílí a rozzlobí, když někdo vysloví jméno Panny Marie, než když zvolá jméno samotného Ježíše Krista. Tehdy jsem to nechápal. Dnes, když mám sám letitou zkušenost s exorcismy, to mohou potvrdit. Panna Maria jde ďáblovi velice na nervy!…K modlitbám, které ďábel nemůže vystát, patří nepochybně růženec. Jeho modlitbu Maria často doporučuje během svých zjevení. Zrnka růžence ďábla tak děsí, že při svých útocích skrze posedlé lidi mnohdy roztrhá růženec na kusy.“

Nejmocnější prosebnou modlitbou je mše svatá. Každou modlitbu je třeba ovšem konat správně. Patří k ní pokora, poslušnost vůči Bohu a Církvi, vděčnost Bohu a chválení Boha.

Tradici prosebného exorcismu z doby cyrilometodějské, pravděpodobně od nespravedlivě vězněného sv. Metoděje máme v této modlitbě:

Já N., bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony. Ujměte se mě hříšného a zbavte mě mého nepřítele, děsícího mou duši a trýznícího mé tělo. A vůbec všechny a všechno zachraňte a od něho vysvoboďte, neboť vy můžete skrze milost a pomoc svatého Ducha, jenž se ve vás ubytoval skrze vaše posvěcení.

Henochu, služebníku Boží, ty žiješ od tehdy až dodnes a budeš zachován k odsouzení ďábla v posledních dnech, odsuď ho i nyní a zapuď ho ode mne.

Pomoz mně bídnému, dobrodinče Noe, muži spravedlivý, spolu se svými syny Boží hlasateli dobrých zpráv, zachraň mě svou spravedlností, zažeň ode mne velký hřích a potop jej potopou jako onen dávný hřích, ochraň mě jako jsi uchránil pokolení těch dávných.

Abrahame, nazvaný otcem národů, opravdový příteli Boží, jako jsi vyprosil u Hospodina záchranu mnoha národů nikoli pro množství, ale pro hrstku spravedlivých, vypros u něho spásu také pro mne a přijmi mě do svého lůna.

Izáku, šiřiteli radosti, jelikož jsi předobrazem Kristovým, označ mě Kristovým znamením, ať pryč ode mne prchnou moji nepřátelé.

Jákobe, milovaný od samého matčina lůna, Izraeli, čistý rozume vidoucí Boha, odstrč ode mne svou patou zlého draka a označ mě znamením kříže, jako jsi požehnal a tímto znamením označil své vnuky, a osvěť mě a drakovi přikaž, ať se ke mně se svou zlobou nepřibližuje.

Jóbe, ty sis zamiloval ve své zbožnosti Hospodina, svého Boha, a proto jsi byl nazván Hospodinovou láskou: modli se za mne i za mé přátele, aby mě skrze tebe vysvobodil od draka z hlubin, jenž mě chce pohltit, jako i tebe vysvobodil od všech tvých pokušení dorážejících na tebe jako četné a velké vlny na kamennou stěnu.

Mojžíši, veliký a tichý, jako jsi svou holí naznačující znamení kříže vysvobodil izraelský lid od zlého Satana usazeného v Egyptě, ponoř ho do hlubiny mořské jako tehdy v Rudém moři faraona s temnými Egypťany a jako jsi porazil v poušti zpupného Amáleka.

Silou kříže mě opevni, Jozue, spásonosný vojevůdce, a jako jsi vítězil nad cizáckými národy, pomoz k záchraně i mně, pobíjeje svým mečem Hospodinovy nepřátele. Před mou tváří, tváří Kristova služebníka N., přemoz toho, jenž bojuje proti mně, a převeď mě suchou nohou přes řeku Jordán s novým Izraelem do země Bohem zaslíbené.

Samueli, jenž jsi vzýval Hospodina k všeliké pomoci a on tě ve své lásce slyšel, když ho vzýváš, přivolej ho i na mne, poníženého Božího služebníka N., požehnej mě a pomaž olejem svatého Ducha, jako jsi pomazal i pastýře Davida a poslal ho na zlé duchy, aby je zahnal svými písněmi žalmů.

Dvanáctero svatých proroků, Ozeáši, Ámosi, Micheáši, Joeli, Jonáši, Abdiáši, Nahume, Abakuku, Sofoniáši, Haggee, Zachariáši a Malachiáši, a další čtvero velkých, kteří jste sloupové a předobraz čtyř evangelistů: Izaiáši, Jeremiáši, Ezechieli a Danieli, vy všichni pospolu za mne proste Pána, jehož jste hlásali a předpovídali, vysvoboďte mne od mých nepřátel viditelných i neviditelných, kteří na mne útočí všelikými úklady, a místo zlých myšlenek i slov i skutků a nečistých duchů naplňte celou mou bytost nejčistším Duchem přebývajícím ve vás, neboť když jste se jím naplnili, prorokovali jste, hlásajíce věci minulé i nejsoucí i budoucí, a předvídajíce věci vzdálené jako blízké, o prvním příchodu našeho Pána Ježíše Krista Emanuela, o jeho druhém a zářivém zjevení při příchodu z nebes, až přijde znovu, a o všech velkolepých dílech jeho božství a o posledním konci, až přijde svrhnout do nekonečného trápení pyšný rozum a zlobu a ďábla se všemi odpadlými a ďábelskými duchy do věčných muk.

Eliáši, proroku a svatý služebníku Boží, jako jsi horlivostí pro Hospodina zapudil od Izraele mrzké ďáblovy služebníky a zahubil je se všemi jejich činy a jsi proto až doposud uveden do ráje a budeš až do posledních dní uchováván k usvědčení jeho zloby, stejně i nyní ho zapuď ode mne do záhuby věčné. Svatý Elizee, proroku a mnohonásobný divotvůrce, zbav mě zlé choroby a uzdrav mě, jako jsi uzdravil vody stižené neplodností, abych i já vydával ovoce Boží spravedlnosti uzdraven.

Svatí učedníci Páně, dvanáctero Kristových apoštolů, jejichž jména jsou zapsána na nebesích a kteří máte v soudný den usednout po obou stranách Krista a soudit všechny národy: Petře, Pavle, Jakube, Jane, Ondřeji, Filipe, Tomáši, Bartoloměji, Matouši, Jakube Alfeův, Šimone Horlivče, Judo Jakubův, když jste dostali od předvěkého Syna Božího moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele a uzdravovat veškerý neduh a všelikou nemoc v lidu a ve všech krajinách, jimiž jste procházeli, vyžeňte ze mne a zapuďte ode mne zlou ďábelskou sílu a všechny ďáblovy nástrahy a svým léčením mě uzdravte a svými modlitbami mě naplňte svatým Duchem pro tělo i duši.

Svatí mučedníci Kristovi, kteří jste vesměs dosvědčili Kristovo božství: Štěpáne, první mučedníku a první jáhne, mučedníku Jiří, Teodóre, Démetrie, Nestore, Merkurie, Samone a Abibe, čtyřicet svatých mučedníků, božský Víte, Vavřinče, Floriáne, Chrysogone a Zoile, Bonifáci, také svatá mláďátka vyvražděná pro Krista a všichni další a jiní nespočetní mučedníci, kteří jste svými mukami vyhnali ďábla z celého světa, vykořenili blud modloslužby a očistili zemi umytím vlastní krví, očistěte i mne, který jsem v zajetí vlastních hříchů, a ze zajetí temnot mě vysvoboďte svým mučednickým utrpením a svatými mukami.

Svatí lékaři Páně a Boží divotvůrci Kosmo a Damiáne, Hermolae a Panteleóne i Abakyre a Jane, kteří jste milostí Páně obdrželi dar uzdravování a zdarma uzdravujete nejen lidi, ale i dobytek, uzdravte mi tělo i duši ode všech mých zlých nebezpečí.

Svatí vyznavači a všichni hierarchové, kteří jste se v pokušeních nespustili Boha, nýbrž jste s důvěrou vyznali našeho Pána Ježíše Krista a vyznali jeho víru před mnoha mučiteli a zhoubci, vysvoboďte mě ode všeho mého zla, svatý Klimente, svatý Dionýsie Areopagito, svatý Řehoři Divotvůrce, Silvestře, Ambroži, Jeronýme, Martine, Irenei, Cypriáne, Basile, Mikuláši, Jane Zlatoústý a všichni další svatí, kterých je bezpočet.

Svaté mučednice, které jste ve své slabosti silným utrpením přemohly pyšného draka mnohohlavého a mnohoocasého, jenž se domníval, že ve vás a ve všech hlavách a ocasech má svou sílu, ale vy jste je svými modlitbami uťali, zachraňte od něho také mě, vytrhněte mě, svatá prvomučednice Teklo, svatá Anastázie, ochránkyně před jedy a vysvoboditelko z pout, svaté Eufémie, Evženie, Barboro, Juliáno, Febronie, Agáto, Lucie, Cecílie, Felicito, Valburgo, Marino, Markéto a všechny ostatní svaté mučednice.

Naši svatí Otcové, kteří jste svými neustálými modlitbami, zpěvem žalmů a postem přemohli naše nepřátele, viditelné i neviditelné, a odhalivše jejich chabou sílu jste je zašlapali v prach a připočetli mezi nicotnosti, svými modlitbami vysvoboďte mou nemocnou duši od mých nepřátel a uchraňte mne ode všech, svatý Antoníne, první poustevníku, svatý Pavle Eremito, svatý Eufémie, Sávo Osvícený, otče Hilarione a Theodosie daný Bohem, Symeóne Sloupovníku, Benedikte Požehnaný, Efréme slavný, se všemi svatými a ctihodnými otci a všemi dalšími, kterých je bezpočet.

Svatý Jane Předchůdce a Křtiteli, dvojnásobný proroku, ty jsi největší ze všech, kdo se narodili z ženy, tobě byla Bohem dána milost přimlouvat se za všechny, přimluv se také za mne, ubohého a hříšného Božího služebníka N. a uchraň mne od všeho mého zla.

Všechny svaté nebeské netělesné síly, svatí andělé a archandělé, knížectva, mocnosti, síly a panstva, serafové i cherubové i trůnové, všude mne zastřete svými svatými plamennými křídly a ochraňte od Satana a Belzebuba, který byl pro svou pýchu od vás svržen, ať se ke mně nepřiblíží po všechny dny mého života.

Svatá Maria, Bohorodičko a Paní, z tebe se pro naše vykoupení ráčil svým tělem narodit mezi lidi Ježíš Kristus, syn Boha živého, vysvoboď mne z této mé bídy, poníženého a zdeptaného mými hříchy, a ochraň mne zemdleného mnoha pokušeními před mými nepřáteli, svým ochranným štítem a svou přímluvou u tvého Syna Ježíše Krista, našeho Boha, jehož poslouchají a před nímž se třesou všichni viditelní i neviditelní a před něhož předstupují jak ti, kdo se mu protiví, tak ti, kdo se mu neprotiví. Neboť jemu patří sláva i chvála s Otcem i svatým Duchem, vždycky, i nyní i ustavičně na věky. Amen.

Modlitba s rozkazovací formou: Ve jménu Ježíšově a jménu Panny Marie rozkazuji vám pekelní duchové, vzdalte se od nás a z tohoto místa a neodvažujte se vrátit a nám škodit a nás pokoušet. Ježíši, Maria, Josefe! Ježíši, Maria, Josefe! Ježíši, Maria, Josefe! Svatý Michaeli bojuj za nás, svatí andělé strážní zachraňte nás od úkladů zlého ducha. Požehnání Otce +, láska Syna +, síla Ducha Svatého +, mateřská přímluva Královny nebes, pomoc všech andělů a přímluva všech svatých ať je s námi na všech místech a každé době. Amen.

Duchové zla, polévám vás krví Ježíšovou, krví nevinného Beránka Vykupitele, nejčistší krví nejsvětější Panny Marie. Polévám vás krví Ježíšovou, jež vytekla při jeho umučení, krví Ježíšovou, již prolil při svém bičování, krví Ježíšovou, již prolil pod trnovou korunou… touto krví jste přemoženi…“; a také: „Duchové zla, odejděte. Přikazuje vám to nejsvětější Panna Maria… a její Neposkvrněné Početí, její Neposkvrněná čistota, její ustavičné Panenství atd. (Jeans Regis Fropo, 90 otázek pro exorcistu)

Sv. Alfons z Liguori v Theologia moralis III má: “Soukromý exorcismus je dovolen všem křesťanům.” Současné římskokatolické pojetí umožňuje konání slavného exorcismu jen osobě (knězi) pověřené ordinářem (biskupem).

Exorcismus papeže Lva XIII.: “Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, archanděle, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům v ovzduší (Ef 6,12). Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze Satanova otroctví. Tebe ctí svatá Církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí Satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit Církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy (Zjev. 20).

Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, a na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého Michaela archanděla, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábelských úkladů. Žalm 67,2-3: Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, prchají před ním, kdo ho nenávidí. Jako se rozplývá dým a jako taje vosk před ohněm, tak se rozptylují a hynou hříšníci.

V: Hle, kříž Páně, prchejte nepřátelské mocnosti!

R. Zvítězil Lev z kmene Judova, kořen Davidův.

V. Tvé milosrdenství buď nad námi, Pane!

R. Jako jsme doufali v Tebe.

Vymítáme tě, každý nečistý duchu, každá moci satanova, každý nápore pekelného protivníka, každá legie, každé ďábelské sdružení a sekto! Ve jménu a mocí našeho Pána Ježíše Krista + budiž vykořeněn a vypuzen z Boží církve, + z duší stvořených k obrazu Božímu + a vykoupených drahocennou Krví Božího Beránka! +

Neodvažuj se už, vychytralý hade, klamat lidské pokolení, + pronásledovat Boží církev, + ani vyvolené Boží prosívat a tříbit jako pšenici (Lk 22,31). Rozkazuje ti to Nejvyšší Bůh, + kterému se ve své velké pýše dosud odvažuješ připodobňovat, který chce, aby všichni lidé došli spásy a dospěli k poznání pravdy (I Tim 2,4).

Rozkazuje ti to Bůh Otec! + Rozkazuje ti to Bůh Syn! + Rozkazuje ti to Bůh Duch Svatý! +

Rozkazuje ti to Majestát Kristův, + věčné Slovo Boží, které se vtělilo, + které se ponížilo pro spásu našeho pokolení, ztraceného tvou závistí, a stalo se poslušným až k smrti; které zbudovalo svou Církev na pevné skále a prohlásilo, že pekelné brány ji nikdy nepřemohou a že s ní zůstane po všechny dny až do skonání světa (Mat. 28,20)!

Rozkazuje ti to svaté znamení Kříže + a síla všech tajemství křesťanské víry! + Rozkazuje ti to mocná Boží Rodička Panna Maria, + která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí potřela ve své pokoře tvou pyšnou hlavu! Rozkazuje ti to víra svatých apoštolů Petra a Pavla + a ostatních apoštolů! Rozkazuje ti to krev mučedníků + a zbožná přímluva všech světců a světic!

Nuže, prokletý draku a celý ďábelský pluku, zaklínáme tě skrze Boha živého, + skrze Boha pravého, + skrze Boha svatého, + skrze Boha, jenž tak miloval svět, že svého jednorozeného Syna vydal, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)! Přestaň klamat lidské tvory a podávat jim jedovatý nápoj věčného zavržení!

Přestaň škodit Církvi a spoutávat její svobodu! Odejdi, satane, původce a učiteli každého klamu, nepříteli lidské spásy! Uvolni místo Kristu, na němž jsi nenašel nic ze svého díla! Uvolni místo Církvi, jediné, svaté, katolické a apoštolské, kterou si Kristus sám získal cenou své Krve (Ef. 1,7)! Pokoř se pod mocnou rukou Boží! Chvěj se a uteč před naším vzýváním hrozného a svatého Jména Ježíš, před nímž se třese peklo a jemuž jsou poddány nebeské Síly, Mocnosti a Panstva, kterého chválí Cherubové a Serafové a bez ustání volají: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!

V. Pane, vyslyš modlitbu mou.

R. A volání mé k Tobě přijď.

V. Pán s vámi.

R. I s duchem tvým.

Modleme se: Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože patriarchů, Bože proroků, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože panen, Bože, jenž máš moc dávat život po smrti a pokoj po práci, neboť není Boha kromě Tebe, a nemůže být jiný, leč Ty, Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož Království nebude mít konce. Pokorně prosíme Tvou mocnou velebnost, abys nás vysvobodil od každé moci, léčky, klamu a nepravosti pekelných duchů a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Od ďáblových nástrah vysvoboď nás, Pane. (3x)

Abychom v bezpečné svobodě sloužili Tvé Církvi, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys ponížil nepřátele svaté Církve, prosíme Tě, vyslyš nás.