Při tradiční mši svaté má kněz určeny modlitby k oblékání přede mší svatou:

Humerál: „Vlož, Pane, na mou hlavu helmu spásy, abych překonal všechna ďábelská pokušení.“

Alba: “Očisti mě, Pane, a očisti mé srdce, abych vyprán do běla v Beránkově krvi mohl požívat věčné radosti.“

Cingulum: “Opásej mě, Pane, pásem čistoty a zbav má bedra svodů žádostivosti, aby ve mně zůstala ctnost zdrženlivosti a čistoty.”

Manipul: “Kéž jsem, Pane, hoden nosit manipul pláče a bolesti, abych v jásotu přijal odměnu za práci na vinici Páně.”

Štóla: “Pane,vrať mi oděv nesmrtelnosti, kterou jsem ztratil hříchem praotce, a ačkoliv nejsem hoden přiblížit se k tvým tajemstvím, chtěl bych si nicméně zasloužit věčnou radost.”

Mešní roucho: “Pane, ty jsi řekl: „mé jho je sladké a mé břemeno je lehké“, uschopni mě nést toto jho a toto břemeno, abych dosáhl tvé milosti. Amen.”

Modlitba svatého Ambrože přede mší svatou: Pane Ježíši Kriste, s úctou a bázní přistupuji k oltáři tvé svaté hostiny jako hříšný člověk, který nespoléhá na své zásluhy, ale důvěřuje ve tvé milosrdenství. Vždyť mé srdce i tělo je poskvrněno mnoha hříchy, nebyl jsem náležitě opatrný ve svých myšlenkách a slovech. Proto mě, milosrdný Bože a vznešený Majestáte jímá úzkost a utíkám se k Tobě jako zdroji milosrdenství, spěchám pod tvou ochranu, abych byl uzdraven a vzývám jako Spasitele Toho, před kterým jako Soudcem neobstojím a ukazuji se studem své rány. Bojím se pro množství a tíži svých hříchů, ale důvěřuji ve tvé milosrdenství, které je bez mezí. Shlédni na mě ve svém milosrdenství, Pane Ježíši Kriste, věčný Králi, který jsi byl jako Bůh a člověk za člověka ukřižován. Vyslyš mě, který v Tebe skládám svou důvěru, smiluj se nade mnou, plným hříchů a bídy, neboť jsi nevyčerpatelným pramenem smilování. Buď pozdravena, vznešená oběti, přinesená na dřevu kříže za mne a za celý lidský rod. Buď pozdravena, vznešená a nejdražší Krvi, která prýští z ran ukřižovaného Ježíše Krista a smývá hříchy celého světa. Rozpomeň se na svého tvora, kterého jsi vykoupil svou Krví. Lituji svých hříchů a chci napravit, co jsem spáchal. Vzdal ode mne, nejdobrotivější Otče, všechny mé nepravosti a hříchy, abych očištěn na duši i na těle byl hoden zakusit Svaté svatých. A dopřej mi, aby toto svaté požívání tvého Těla a Krve, ke kterému chci přistoupit, i když toho nejsem hoden, bylo pro mě odpuštěním mých hříchů, dokonalým očištěním vin, obnovením dobrých tužeb, podporou spásných skutků, ve kterých máš zalíbení, a bezpečnou ochranou duše i těla proti úkladům mých nepřátel. Amen

Modlitba svatého Tomáše Akvinského přede mší svatou: Všemohoucí věčný Bože, přistupuji k svátosti tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista: přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý ke zdroji milosrdenství, jako slepý k světlu věčné jasnosti, jako ubožák a chudák k Pánu nebe a země. Prosím přemíru tvé nesmírné štědrosti, abys uzdravil mou chorobu, smyl mou ošklivost, osvítil mou slepotu, obdaroval mou chudobu a oděl mou nahotu, abych Chléb andělů, Krále králů, Pána pánů přijímal s takovou úctou a pokorou, s takovou zkroušeností a zbožností, s takovou čistotou a vírou, s takovým předsevzetím a úmyslem, jak se sluší k tvé slávě a k spáse mé duše. Dej, ať svátost těla a krve tvého Syna nejen slavím jako obřad, ale skutečně přijmu se všemi jejími účinky. Nejdobrotivější Bože, dej, abych Tělo tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, počaté v Marii Panně, přijal tak, abych zasloužil být přivtělen k jeho mystickému Tělu a započten mezi jeho údy. Nejmilovanější Otče, dopřej mi, abych tvého milovaného Syna, kterého chci nyní zahaleného přijmout jako posilu na cestě, mohl jednou věčně nazírat tváří v tvář. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen

Modlitba k Panně Marii: Svatá Panno Maria, láskyplná a milosrdná Matko, já, nehodný a ubohý hříšník, obracím se k tobě celým svým srdcem a celou svou myslí a prosím tě: jako jsi stála pod křížem svého milovaného Syna, tak stůj milostivě i při mně a při všech kněžích, když slavíme nejsvětější oběť. Ať provázeni tvou přízní konáme tuto službu tak, aby byla důstojná trojjedinného Boha a hodná jeho zalíbení. Amen

Vzbuzení úmyslu:

Chci slavit mši svatou: vykonat, co je podle obřadu svaté římské Církve třeba k zpřítomnění kalvárské oběti našeho Pána Ježíše Krista. Chci tuto oběť slavit k chvále a slávě všemohoucího Boha a ve společenství všech svatých, abych z toho měl užitek já a všechen Boží lid. Chci ji přinést za všechny obecně nebo zvlášť svěřené do mých modliteb a za blaho celé Církve. Amen

Ať nás všemohoucí a milosrdný Bůh naplní radostí a pokojem, ať nám dá milost k nápravě života a dopřeje nám čas k pravému pokání, ať nám poskytne útěchu Ducha Svatého a pomáhá nám vytrvat v dobrém. Amen.