Modliteb sv. Brigity je více. Často se zabývají utrpením Pána Ježíše Krista. Některé verze ve variantě s 15. tajemstvími v úvodní modlitbě jmenují světce, kteří v době sv. Brigity nežili jako P. Pio nebo Jan Pavel II. Těžko věřit, že je takto sestavila sv. Brigita. Podobně v závěrečné modlitbě mají např. myšlenku o vítězství Neposkvrněného Srdce Panna Marie, což je odkaz Fatimy 1917.

Modlitby uvádí schválení od různých papežů jako Klement XII. a Pius IX. Je varianta s modlením na rok a 12 roků a mají velká zaslíbení. Nejsou obdařeny odpustky jako modlitba svatého růžence a křížové cesty.

Modlitba Revelatio S. Birgitae libri 2:

Buď veleb, můj Pane Ježíši Kriste: Tys předpověděl svou smrt a při Poslední večeři podivuhodně proměnil chléb ve své drahocenné tělo a dal jsi ho z lásky apoštolům na památku svého svatého umučení; a tím, že jsi jim svýma drahýma rukama umyl nohy, dal jsi jim příklad pokory a ukázal svou velkou poníženost.

Čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tvé nevinné tělo prolévalo v úzkosti před utrpením a smrtí krvavý pot, a přece jsi dokonal naše vykoupení, jak sis to vzal za úkol, a tím jsi jasně ukázal svou lásku k lidskému pokolení.

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys byl veden ke Kaifášovi, a ačkoliv jsi soudce všech, ponížil ses a dal ses předvést před Pilátův soud.

Sláva tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys strpěl posměch, když jsi byl oděn purpurem a korunován ostrým trním, a snášel jsi s velkou trpělivostí, když plivali do tvé slavné tváře, zavázali ti oči, a když nečisté ruce ničemů surově tloukly tvůj obličej a hlavu.

Chvála tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys dopustil s takovou trpělivostí, aby tě přivázali ke sloupu, hrozně zbičovali a celého zbroceného krví tě odvedli před Pilátův soud jako nevinného Beránka.

Čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Celé tvé slavné tělo bylo zkrvavené a tys byl odsouzen k smrti na kříži; s bolestí jsi nesl kříž na svých ramenou, a když tě zběsilci přivedli na místo umučení a vzali ti šat, přibili tě na kříž, a tys to tak chtěl.

Neustále čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys ve své velké tísni láskyplně a odevzdaně pohlédl na svou vznešenou Matku, která nikdy nezhřešila a nikdy nesouhlasila ani s nejmenším hříchem, a tys ji těšil a svěřil učedníkovi, aby ji věrně opatroval.

Věčně buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys ve svém smrtelném zápasu milosrdně slíbil zločinci, který se na tebe obrátil, nebeskou slávu, a tím jsi dal všem hříšníkům naději na odpuštění.

Věčná chvála tobě, můj Pane Ježíši Kriste, za každou hodinu, kterou jsi v největší hořkosti a úzkosti protrpěl na kříži pro nás, hříšníky; tehdy palčivá bolest z tvých ran pronikala tvou duši a krutě probodávala tvé nejsvětější srdce až do chvíle, kdy se zastavilo, tys šťastně vydechl naposled a nakloniv hlavu odevzdal ses pokorně do rukou Boha, svého Otce, a pak tvé mrtvé tělo vychladlo.

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Ty jsi svou drahocennou krví a nejsvětější smrtí vykoupil duše a milosrdně je přivedl z vyhnanství zpět k věčnému životu.

Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys dopustil, aby ti byl pro naši spásu kopím probodnut bok a srdce, a proudem jsi vylil ze svého boku drahocennou krev a vodu, abys nás vykoupil.

Sláva Tobě, Tys chtěl, aby tvoji přátelé sňali tvé požehnané tělo z kříže a aby spočinulo na rukou tvé Matky, plné bolesti; tys dovolil, aby tvé tělo zavinula do pláten, aby bylo pochováno v hrobě a aby ho tam hlídali vojáci.

Věčná čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys třetího dne vstal z mrtvých a ukázal ses živý svým vyvoleným svědkům, a po čtyřiceti dnech jsi vystoupil před očima mnohých na nebesa a uvedl tam na čestné místo své přátele, které jsi vysvobodil z říše zemřelých.

Jásot a věčná sláva tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys poslal Ducha Svatého do srdcí svých učedníků a roznítil v nich nesmírnou božskou lásku.

Buď veleben a chválen a oslavován na věky, můj Pane Ježíši Kriste: Ty ve svém nebeském království sedíš na trůně ve slávě svého božství a žiješ přitom jako člověk se všemi nejsvětějšími údy, které jsi přijal z těla Panny Marie, a tak přijdeš v soudný den, abys soudil duše všech živých i mrtvých. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. Amen.

Další modlitba: „Můj ukřižovaný Ježíši, když padnu, Ty mě pozvedneš, když pláči, Ty mě těšíš, když trpím, Ty mě léčíš. Když volám, Ty mi odpovídáš, když se třesu, Ty mě podporuješ.

Můj ukřižovaný Ježíši, Tys světlo, které mě osvěcuje, Tys slunce, které mne zahřívá, Tys pokrm, který mne obživí, Tys zřídlo, které mne napájí, Tys sladkost, která mne opájí.

Tys balzám, který mne vyléčí, Tys krása, která mne uchvacuje. Můj ukřižovaný Spasiteli, Tys pevnost, v níž se uzavírám, Tys samota, v níž odpočívám, Tys výheň, v níž se stravuji, Tys hlubina, v níž se ztrácím. Můj ukřižovaný Spasiteli, jiného si nepřeji, jenom Tebe, jiného nehledám, jenom Tebe. Jiného nežádám, jenom Tebe, jiného nemiluji, jenom Tebe. Jiného si nepodržím, jenom Tebe. Ochraňuj mne po celý život můj, upokoj mne v posledním boji mém. Buď v mém srdci v poslední mé hodince.“

Modlitba s 15 tajemstvími:
> 1. Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním:

Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující jakoukoli radost a žádost, spáso a Milovníku hříšníků: Ty jsi dosvědčil, že Tvou rozkoší je být se syny lidskými, protože ses pro člověka učinil člověkem při naplnění času.

Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. Vzpomeň na smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly tvou duši, když jsi při poslední večeři myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, laskavě je těšil a předpověděl jim své bolestné umučení.

Vzpomeň na svůj strach a úzkost i bolest, jež jsi ve svém božském Těle vytrpěl před mukami kříže, když jsi po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě souzen, ve vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, ze svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích a na tváři zahalen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíslnými potupami drásán.

Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně prosíme, před naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, dostatečné zadostiučinění a všech našich hříchů odpuštění. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který byl zbičován a odsouzen)

2. Kristovo zesměšnění:

Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako nejdravější lvi Tě obstoupili, políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili. Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni Tvoji nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, viditelných i neviditelných, a dej nám ve stínu Tvých křídel dospět k dokonalosti a věčné spáse. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria…(Ježíš, který byl posmíván)

3. Kristovo přibití na kříž:

Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět, vzpomeň na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se vymkly klouby Tvých údů. Pro památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň nás bázní a dej nám svou lásku. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který byl krutě přibíjen na kříž)

4. Kristova modlitba za jeho katy:

Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při vztyčení kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není bolesti, jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla nohou až k temeni hlavy nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses za své nepřátele k svému Otci: “Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla nám k odpuštění všech našich hříchů. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který nás učí milovat nepřátele)

5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům:

Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti jak předurčení vyvolených, kteří zásluhami tvého umučení budou spaseni, tak i zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zavrženi. Pro hlubinu své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: “Ještě dnes budeš se mnou v ráji!,” prosíme Tě, milovaný Ježíši, uděl nám své milosrdenství v hodině naší smrti. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který je plný slitování a milosrdenství)

6. Kristův odkaz na kříži:

Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou Matku, která v nesmírné bolesti své duše při Tobě stála nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: “Hle, Matka Tvá!” Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad námi ve všech našich souženích a trápeních tělesných i duševních a dej nám útěchu v čase soužení a útrap, zvláště v hodinu naší smrti. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který Tě ustanovil naší Matkou)

7. Kristova žízeň:

Ó Ježíši, nevyvážná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: “Žízním!” po spasení lidského pokolení. Prosíme, rozněť žádost našich srdcí po všem, co je dokonalé, a uhas v nás úplně žízeň hříšné tělesné žádostivosti a žár zálib světských. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který touží po naší spáse)

8. Kristův nápoj:

Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil pro nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti hodně přijali Tvé Tělo a Tvou Krev pro útěchu a uzdravení svých duší. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který octem a žlučí byl napojen)

9. Kristův výkřik úzkosti na kříži:

Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi vytrpěl, když z hořkosti smrti za posměšného spílání Židů jsi zvolal velikým hlasem: “Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!” Pro tuto úzkost žádáme snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který v opuštěnosti trpěl za nás)

10. Kristovy četné rány:

Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpení. Pro šíři i délku svých ran, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plnit v celé šíři a s pravou láskou Tvá přikázání. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který se stal mužem bolesti)

11. Kristovy hluboké rány:

Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, jež pronikly až do dřeni Tvých kostí a útrob, abys nás, tonoucí příliš v hříších, vynesl a ukryl v skrýši svých ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, v jehož hlubokých ranách je naše spása)

12. Kristovy krvácející rány:

Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných svých ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi? Prosíme Tě, vpiš své rány svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich četli Tvou bolest a Tvou smrt, abychom stále, až do konce života, trvali v díkůčinění. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který nepřestává být zraňován)

13. Kristova poslední úzkost:

Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu jsi řekl: “Dokonáno jest!” Pro tuto úzkost a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu, když duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který na kříži dokonal naše vykoupení)

14. Kristova smrt:

Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, pomni oné naprosté oddanosti, v níž jsi svému Otci odevzdal svého ducha slovy: “Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha!” A s tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši. Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu, abychom světu odumřeli, Tobě živi byli a v poslední hodině našeho skonání přijmi ducha každého z nás jako poutníka k Tobě se vracejícího. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, který byl poslušný až k smrti)

15. Kristovo poslední a úplné vylití krve:

Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodeného vycedil jsi nám Krev a Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako kytička myrhy visel jsi na kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí zvadla. Pro toto přehořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý Ježíši, přijmi duši každého z nás v zápase smrti. Amen.

Otče náš…Zdrávas Maria…(Ježíš, z jehož probodeného srdce vytryskly prameny milosrdenství)

Závěrečná modlitba: Prosím Tě, nejmilejší Ježíši, svým bolestným utrpením a prolitou drahocennou krví zraň moje srdce, abych se k Tobě úplně obrátil. Moje srdce ať je Ti věčným příbytkem, moje slova ať se Ti líbí a konec mého života ať je plný zásluh, abych dosáhl věčnou slávu. Se všemi svatými nebe po celou věčnost budu Tě chválit a velebit. Amen.

Modlitba se sedmi tajemstvími:

Můj Ježíši, chci se nyní modlit 7x Otče náš a Zdrávas Maria ve spojení s onou láskou, v níž jsi tuto pobožnost ve svém srdci oslavil a posvětil. Přijmi ji z mých úst do svého Božského srdce, zlepši a zdokonal ji tak, aby připravila Nejsvětější Trojici tolik cti a radosti, kolik jsi jí připravil Ty zde na zemi. Ať se přeleje na Tvé nejsvětější člověčenství, k oslavě Tvých svatých ran a drahocenné Krve, kterou jsi pro nás vylil.

I. Obětování. Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské Srdce Ježíšovo, Ti obětuji: První rány, první bolesti a první prolitou krev Ježíšovu za hříchy mého mládí, mých drahých příbuzných, blízkých přátel a všech lidí k usmíření a odvrácení prvních smrtelných hříchů a zachování nevinnosti, zvláště v našem příbuzenstvu.

II. Krvavý pot. Otče náš… Zdrávas Maria…
Strašlivé úzkosti Ježíšova Srdce na hoře Olivové v zahradě Getsemanské a každou krůpěj Jeho krve, kterou se potil, když předvídal ve vidění svá Velkopáteční muka a zápasil se satanem, k usmíření za hříchy moje a všech lidí, jenž byly spáchány v srdci, k odvrácení těchto hříchů a rozmnožení lásky k Bohu a bližnímu.

III. Bičování. Otče náš… Zdrávas Maria …
Ty stovky ran úděsné bolesti a drahocennou krev Ježíšovu, prolitou při nelidském bičování za všechny hříchy moje, všech lidí, spáchané tělem, k uchránění podobných hříchů a zachování nevinnosti, zvláště v našem příbuzenstvu.

IV. Korunování trním. Otče náš… Zdrávas Maria…
Ponížení, rány bolesti a drahocennou krev Ježíšovu, kterou proléval při posměšném, potupném a bolestném korunování své hlavy trním. Na usmíření za všechny hříchy mé a všech lidí, jenž byly spáchány v duchu, na uvarování se těchto hříchů a rozšíření Kristova království na zemi.

V. Křížová cesta. Otče náš… Zdrávas Maria…
Ježíšovo smrtelné vyčerpání, rány na jeho svatých ramenech a drahocennou krev, která se z nich vylévala pod těžkým břemenem při Jeho cestě ulicemi Jeruzalémskými až na Kalvárii.
Na usmíření všech hříchů mých, všech lidí za to, že se tak často vzpouzíme vzít svůj kříž, který máme nést, že reptáme na tvá přikázání, i na odpuštění jiných hříchů spáchaných jazykem, abychom se jich vystříhali a měli pravou lásku ke kříži.

VI. Ukřižování. Otče náš… Zdrávas Maria …
Tvého Božského Syna na kříži, jeho přibití, jeho vztyčení, jeho rány na rukou i nohou. Proudy jeho Svaté Krve, která z nich byla pro nás prolita. Nejkrásnější ubohost jeho, dokonalou poslušnost, jeho smrt, všechna jeho tělesná i duševní muka. Její stálé obnovování při všech mších svatých na celé Zemi. K usmiřování všech urážek Tebe, Tvých svatých, řeholních slibů a pravidel na celém světě. Zadostiučinění za hříchy moje, mých dětí a za hříchy celého světa. Za všechny, kteří nás předešli k Tobě, zvláště za kněze, živé i zemřelé, za všechny novokněze i za ty, kteří se prohřešili proti svému kněžskému svěcení a stali se pohoršením pro mnohé. Za záležitosti Svatého Otce a jeho ochranu proti úkladům satana i lidí. Za znovuzrození křesťanských rodin. Za pevnost ve víře, za naši ubohou vlast, za sjednocení národa v Kristu a jeho Církvi.

VII. Otevření boku. Otče náš… Zdrávas Maria …
Věčný Otče, rač přijmout drahocennou krev a vodu, která byla vylita z Božského Srdce Ježíšova na potřeby jeho Církve a na usmíření za hříchy všech lidí. Buď nám všem milostiv a smiluj se nad námi. Krvi Kristova, ta poslední co obsahovalo jeho srdce, očisti nás ode všech hříchů a vin vlastních i cizích. Vodo z boku Kristova, očisti nás ode všech trestů za hříchy a uhas plamen očistce mého, mých drahých a všech duší, které tvého milosrdenství potřebují.