Modlitby po svatém přijímání mají zdůvodnění v katechismu kardinála Tomáška takto: Po svatém přijímání se modli alespoň čtvrt hodiny, protože asi právě tak dlouho přebývá Pán Ježíš se svým tělem, krví a duší v tobě a s tebou. Teprve asi za čtvrt hodiny jeho svátostná přítomnost v tobě přestává, neboť bývá již porušena způsoba chleba, avšak účinky svatého přijímání zůstávají. Celý den svatého přijímání prožij opravdu zbožně!

Modlitby kněze těsně po sv. přijímání tradičního římského ritu může konat obdobně i laik:

“Čeho jsme ústy požili, Pane, kéž čistou myslí pojmeme a nechť z daru časného se pro nás stane lék pro věčnost.”

“Ať Tělo tvé, Pane, jež jsem přijal, a krev, kterou jsem pil, utkví v útrobách mých. Dej ať nezůstane poskvrna hříchů ve mně, jejž čisté a svaté Svátosti občerstvily, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.”

Po přijetí Kristova těla eucharistického je vhodnou modlitbou modlitba Církve (breviář), modlitba mystického Těla Církve.

Modlitby svatých správně osvěcují rozum a rozněcují vůli.

Modlitba sv. Basila Velikého: “Děkuji ti, Pane, můj Bože, že jsi nezamítl mě hříšného, nýbrž že jsi mi dopřál účast na svém svatém tajemství. Děkuji ti, že jsi poskytl mně nehodnému své přečisté, nebeské dary. Nejdobrotivější Pane, tys pro nás umřel a vstal z mrtvých a odkázal nám tuto úžasnou životodárnou svátost k posilnění a posvěcení duše i těla, k zapuzení každého protivníka, k osvícení ducha, k usměrnění duševních sil, k neotřesitelné víře, k nelíčené lásce, k pravé moudrosti, k plnění tvých přikázání, k rozmnožení tvé božské milosti a k získaní tvého království. Dej, ať jsem chráněn tvou svátostí a mám na mysli jen tvou vůli. Ať nežiji sobě, nýbrž tobě, našemu Pánu a oblažiteli. Dopřej mi, abych opouštěl tento svět s nadějí na věčný život a došel věčného pokoje. U tebe dojdou splnění všechny tužby, v tobě je nevýslovná radost těch, kteří tě milují, Kriste, Bože náš! Tobě pěje chválu všechno stvoření navěky.”

Další modlitba sv. Basila: “Svrchovaný Pane, Kriste Bože, králi věků a stvořiteli veškerenstva, děkuji ti za vše, neboť jsi mi dal blahé, přečisté a životodárné přijetí tvých svátostí. Prosím tě, dobrotivý příteli člověka, zachovej mě pod svou ochranou a ve stínu svých křídel a dej mi, abych mohl s čistým svědomím až do posledního dechu přijímat tvé svátosti na odpuštění mých hříchů a k životu věčnému. Tys chléb života, pramen svatosti, dárce požehnání a tobě vzdávám slávu s Otcem a Svatým Duchem nyní i vždycky až na věky věků. Amen.”

Modlitba sv. Jana Zlatoústého: “Kriste Bože, tajemně jsem mohl přijmout tvé přečisté tělo a krev, opěvuji, velebím, slavím, klaním se a oslavuji tvou spásu, Pane, i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.”

Modlitba sv. Jana Damašského: “Tvé přesvaté tělo, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, ať se mi stane životem věčným a tvá přečistá krev ať je mi odpuštěním hříchů. Ať se mi toto přijetí stane radostí, zdravím a potěšením. A až nastane tvůj nepopsatelný druhý příchod, učiň mne hříšného hodným stát po pravici tvé slávy na přímluvu tvé přečisté Matky a všech svatých.”

Další modlitba sv. Jana Damašského: “Přesvatá Vládkyně, Bohorodičko, světlo zatemnělé duše mé, naděje, záštito, útočiště, útěcho, radosti moje – děkuji ti, že jsi mne nehodného uznala hodným stát se účastným přečistého Těla a drahocenné Krve Syna tvého. A tak ty, porodivší Světlo pravé, osvěť duchovní oči srdce mého, vždyť jsi porodila pramen nesmrtelnosti. Oživ mne, umrtveného hříchem. Milostivého Boha láskyplná milosrdná Matko, smiluj se nade mnou a vlož milost dojetí a zkroušenosti do srdce mého. Daruj pokoru uvažování mému a osvobození zajatým myšlenkám mým a učiň mne hodným do posledního vzdechu mého bez odsouzení přijímat svaté svátosti k uzdravení duše i těla. A dej mi slzy pokání a vyznání hříchů, abych opěvoval a chválil tebe po všechny dny života svého, neboť blahoslavená a velebená jsi na věky. Amen.”

Modlitba sv. Metafrasta: “Stvořiteli můj, jenž jsi dobrovolně dal mně za pokrm Tělo své, ty jsi oheň pálící nehodné. Nesežehni mne, pronikni spíše v údy mé, vstup do všech částí mé bytosti, do útrob i v srdce mé. Spal trní všech prohřešení mých. Očisti duši, posvěť myšlení. Upevni vnitřní síly mé spolu s kostmi, osvěť patero smyslů, připoutej mne celého k bázni před tebou. Stále chraň, střez a zachovej mne od veškerého díla a slova hubící duše. Očisť, omyj a ozdob mne, polepši mne, daruj mi poznání a osvěť mne. Učiň mne sídlem jediného Ducha svého, a nikoliv sídlem hříchu. Nechť jsem jako dům, do něhož vstoupilo Přijímání tvé, a proto z něj jako před ohněm prchá každé řádění zla, každá vášeň. Za přímluvce své si před tebou, Milosrdným, volím všecky svaté, náčelníky řádů beztělesných, Předchůdce tvého, moudré apoštoly a s nimi i neposkvrněnou, čistou Matku tvou. Jejich prosby přijmi, Kriste můj, a synem světla učiň služebníka tvého. Neboť tys jediný dobrý, posvěcení a světlo duší našich, a tobě jako Bohu a Vládci, jak se náleží, slávu každodenně všichni vzdáváme. Amen.”

Didaché: “Především ti děkujeme za to, že jsi mocný. Tobě budiž věčná sláva. Pamatuj, Pane, na svou Církev, zbav ji všeho zlého, učiň ji dokonalou ve své lásce a ji posvěcenou přived‘ ze všech čtyř světových stran do svého království, které jsi jí připravil. Neboť tvá je moc i věčná sláva. Nechť přijde milost a pomine tento svět. Hosana Synu Davidovu. Kdo je svatý, nechť přistoupí. Kdo není, nechť činí pokání. Maran atha, Pán nechť přijde. Amen.”

sv. Tomáš Akvinský: “Díky ti vzdávám svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, že jsi mě hříšného a nehodného svého služebníka bez jakýchkoliv mých zásluh, jen pro své milosrdenství nasytil předrahým Tělem a Krví svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. A prosím, aby mi toto svaté přijímání nebylo k odsouzení, nýbrž spásným přispěním a milostí. Ať je pancířem víry a štítem dobré vůle. Ať odstraní vášně, uhasí žádostivost a chlípnost, rozmnoží lásku a trpělivost, pokoru a poslušnost a všechny ctnosti. Ať je pevnou ochranou před nástrahami všech nepřátel, jak viditelných, tak neviditelných, ať je utišením všech hnutí tělesných i duchovních, bezpečným spočinutím v tobě a šťastným dovršením mého života. A prosím tě, abys mě hříšníka dovedl k oné nevýslovné hostině, kde spolu se svým Synem a Duchem Svatým jsi pro své svaté úplným nasycením, věčnou radostí, svrchovanou líbezností a dokonalým štěstím. Amen.”

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly: “Duše Kristova, posvěť mne. Tělo Kristovo uzdrav mne. Krvi Kristova, opoj mne. Vodo z boku Kristova, obmyj mne. Utrpení Kristovo, posilni mne. Dobrý Ježíši, vyslyš mne, nedopusť, abych se někdy od Tebe odloučil. Ve svých svatých ranách ukryj mne, od zlého nepřítele ochraň mne, v hodinu smrti navštiv mne, dopřej mi přijít k Tobě, abych Tě v nebi chválil s Tvými anděly a svatými na věky věků. Amen.”

Modlitba stigmatizovaného sv. Pia:

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji tvou přítomnost, abych na tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji tvou sílu, abych nepadal tak často.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť ty jsi můj život a bez tebe mi chybí horlivost.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť tys mé světlo a bez tebe se topím v temnotách.

Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.

Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel tvůj hlas a následoval tě.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť toužím velmi tě milovat a vždy být ve tvé společnosti.

Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych ti byl věrný.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro tebe místem útěchy a hnízdem lásky.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil…, to jest můj život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost a je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě. K tomu potřebuji tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů, bolestí…jak mnoho tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství!

Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí tolik tě potřebuji. Učiň, abych tě poznal jako tví učedníci při lámání chleba, to je, aby eucharistické společenství bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a jedinou radostí mého srdce.

Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, pak alespoň milostí a láskou.

Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám na tobě božské útěchy, neboť jich nejsem hoden, ale spíše dar tvé přítomnosti. Ano, jen tebe si žádám!

Zůstaň se mnou, Pane. Jen tebe jediného hledám, tvou lásku, tvou milost, tvou vůli, tvé srdce, tvého Ducha, neboť tebe miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych tě miloval z celého srdce zde na zemi, abych tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost. Amen.”

Sv. Bonaventura: “Probodni, nesladší Ježíši, mé nitro a mou duši nejlíbeznější a spásnou ranou své lásky, pravou, jasnou, apoštolskou nejsvětější láskou, aby moje duše prahla a dychtila jen pro tvých síních, chtěla se uvolnit a být s tebou. Dej, ať moje duše touží po tobě, andělském Chlebu, občerstvení svatých duší, našem každodenním pokrmu, přepodstatněném, obsahujícím všechnu sladkost a chuť a všechno příjemné potěšení. Kéž mé srdce vždy hladoví po tobě, na kterého andělé prahnou ustavičně patřit, a ať naplňuješ nitro mé duše, aby žíznila po tobě jako prameni života, zdroji moudrosti a vědění, pramenu věčného světla, řece rozkoše a hojnosti domu Božího. Ať vždy o tebe prosí, hledá a nalézá tě, k tobě tíhne, k tobě spěje, rozjímá o tobě, hovoří o tobě a všechno koná k tvé chvále a slávě tvého jména s pokorou a skromností, se zalíbením a potěšením, s lehkostí a zanícením a vytrvalostí až do konce. Prosím tě, abys byl jen ty mou nadějí, veškerou mojí důvěrou, mým bohatstvím, mojí rozkoší, mojí příjemností, mojí radostí, mým pokojem a spočinutím, mým mírem, mou líbezností, mou vůní, mou sladkostí, mým pokrmem, mým občerstvením, mým útočištěm, mou pomocí, mou moudrostí, mým podílem, mým vlastnictvím, mým pokladem, ve kterém je má duše a mé srdce pevně a nezměnitelně zakořeněno. Amen.”

Odevzdání sebe: “Přijmi, Pane, všechnu mou svobodu. Přijmi mou paměť, můj rozum a všechnu mou vůli. Všechno, co mám a co mi patří, mám od tebe: všechno ti to odevzdávám, nalož s tím podle své vůle. Jenom o lásku k tobě tě prosím a o tvou milost, to mi stačí, nic jiného už nežádám.”

Modlitba k Ukřižovanému: “Můj dobrý, láskyplný Ježíši, před tvou tváří padám na kolena a plný soucitu a bolesti sám u sebe uvažuji a rozjímám o tvých pěti ranách, mám na mysli, co už prorok David vložil do tvých úst: “Probodli mi ruce a nohy, spočítat mohu všechny své kosti” (Ž 22,17). Z celé duše tě vroucně žádám a zapřísahám: vlej do mého srdce živou víru, naději a lásku, opravdovou lítost nad spáchanými hříchy a pevnou vůli je napravit.”

Modlitba papeže Klementa XI.: “Věřím, Bože, ale ať věřím pevněji. Doufám, ale ať doufám odevzdaněji. Miluji, ale ať miluji vroucněji. Lituji, ale ať lituji opravdověji. Klaním se ti jako původci a počátku všeho. Toužím po tobě jako po posledním cíli. Chválím tě jako stálého dobrodince. Vzývám tě jako milosrdného ochránce. Veď mě svou moudrostí, udržuj spravedlností, utěšuj laskavostí, ochraňuj svou mocí. Předkládám ti, Bože: svém myšlení, chci přemýšlet o tobě, své mluvení, chci rozmlouvat o tobě, své jednání, chci jednat podle tvé vůle, své utrpení, chci je snášet pro tebe. Chci to, co chceš ty, chci to proto, že to chceš ty, chci to tak, jak to chceš ty, chci to tak dlouho, dokud to chceš ty. Prosím tě, Bože: osvěť můj rozum, rozněť mou vůli, očisť mé srdce, posvěť mou duši. Ať oplakávám minulé hříchy, přemáhám budoucí pokušení, napravuji hříšné náklonnosti, získávám potřebné ctnosti. Nauč mě, Bože: milovat tebe, nemilovat sebe, horlivě sloužit bližnímu, nesloužit marnostem světa. Ať se snažím poslouchat představené, přicházet na pomoc podřízeným, starat se o přátele, odpouštět nepřátelům. Ať přemáhám poživačnost zdrženlivostí, lakotu štědrostí, hněv mírností, vlažnost horlivostí. Ať jsem rozvážný, když mám rozhodovat, stálý, když mi hrozí nebezpečí, trpělivý, když musím snášet protivenství, pokorný, když se mi vše daří. Ať jsem při modlitbě soustředěný, v jídle a pití střídmý, v plnění povinností horlivý, v předsevzetí vytrvalý. Ať se snažím o vnitřní nevinnost, skromné vystupování, příkladné chování, spořádaný život. Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání, směřovat ke spáse. Ať se od tebe učím: jak pomíjivé je to, co je pozemské, jak veliké je to, co je božské, jak krátké je to, co je časné, jak trvalé je to, co je věčné. Ať žiji tak, aby mě nepřekvapila smrt, ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu, ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl nebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.”

Modlitba k Panně Marii: “Nejsvětější Panno a Matko, přijal jsem tvého milovaného Syna. Tys ho počala ve svém neposkvrněném lůně, tys ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí. Prosím tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost, abych tvému Synu od nynějška věrněji sloužil, a také vytrvalost až do konce, abych ho mohl s tebou chválit po všechny věky věků. Amen.”

Modlitba misálek (Schaller):

Ježíši, již jsi ke mně přišel, již jsi v mém srdci. Pozdravuji tě, milý Spasiteli! Klaním se ti, objímám tě, vinu tě k svému srdci. Děkuji ti, že jsi ráčil zavítat do mého ubohého srdce. Maria, můj svatý Anděle Strážný, moji svatí patronové, vzdávejte díky Pánu Ježíši za mne! Dobrý Ježíši, ty ses mi zcela daroval, také já se ti zcela daruji, a proto chci býti od této chvíle tvým, zcela tvým. Chci, aby moje duše zcela tobě náležela, by mé tělo, všechny mé mohutnosti, mé smysly jen tobě sloužily a jen tobě se líbiti snažily. Tobě, Ježíši, zasvěcuji všechny své myšlenky, svá přání, své náklonnosti, své řeči, své skutky, svůj celý život. Dosti dlouho jsem tě urážel, tohoto dne a ostatních dní svého života chci zcela k tomu použíti, abych tě miloval. Čin se mnou a se vším, co mého jest, jak se ti líbí.

Blahoslavená Rodičko Boží, ty jsi nám přivolala Spasitele s nebe; tvým prostřednictvím dostalo se i mně té nevýslovné milosti, že týž Spasitel do srdce mého sestoupil. Proto se sjednocuji s pocity, jimiž oplývala duše tvá, když jsi Boha ve svém lůně chovala, a v nadšeném chvalozpěvu, jenž tehdy vytryskl ze srdce tvého, volám: Velebí má duše Hospodina, a duch můj zaplesal v Bohu, Spasiteli mém, že vzhlédl na ponížení služebnice své, neboť aj, od této chvíle blahoslavit mě budou všecka pokolení. Neboť veliké věci učinil mi ten, jenž jest mocný a svaté jest jméno jeho a milosrdenství jeho trvá od pokolení do pokolení, těm, kteří se ho bojí. On učinil mocné věci ramenem svým. Rozptýlil pyšné smýšlením srdce jejich, sesadil mocné s trůnu a povýšil nízké. Lačné naplnil dobrými věcmi a bohaté propustil prázdné. Ujal se Izraele, služebníka svého, pamětliv svého milosrdenství, jakož byl mluvil k otcům našim, s hledem k Abrahamovi a potomstvu jeho na věky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. (Následuje modlitba Duše Kristova)