Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který si všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (3x).

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno.

Pane, smiluj se (3x).

K: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
L: Nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1
K: Mocný vojevůdce a Pane, přemožiteli pekla, zachránce od věčné smrti, zpívám ti píseň chvály, já, tvé stvoření a tvůj služebník. A když tvé milosrdenství je nevýslovné osvoboď mě od vší bídy, když volám: Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.
L: Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Ikos 1
K: Tvůrce andělů a Pane mocností, aby se oslavilo tvoje nejsvětější jméno, otevři můj nechápavý rozum a jazyk, jako jsi kdysi otevřel hluchoněmému sluch i jazyk a on promluvil a volal:

L: Ježíši předivný, ty úžase pro anděle!
Ježíši nejmocnější, vysvobození prarodičů!
Ježíši přesladký, chválo patriarchů!
Ježíši přeslavný, králů posilo!

Ježíši přelíbezný, naplnění proroků!
Ježíši přepodivný, sílo mučedníků!
Ježíši nejtišší, radosti zasvěcených!
Ježíši nejlaskavější, radosti pro kněze!

Ježíši nejmilosrdnější, v poustevnictví vytrvání!
Ježíši přesladký, radosti zbožných!
Ježíši nejúctyhodnější, moudrosti paniců!
Ježíši věčná spáso hříšníků!

Ježíši Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 2
K: Když jsi viděl, Pane, vdovu velmi plakat, slitoval jsi se a vzkřísil jsi jí syna, kterého nesli k hrobu. Ty miluješ člověka, slituj se i nade mnou a oživ duši umírající hříchy, která volá: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 2
K: Pane, Filip usiloval pochopit nepochopitelnou moudrost, a tak řekl: Ukaž nám Otce. Ty jsi mu však řekl: Tak dlouho jsi se mnou a což jsi nepoznal, že Otec je ve mne a já jsem v něm? Proto tebe, Nevystihnutelný, s bázní volám:

L: Ježíši, Bože od věků!
Ježíši, Králi všemocný!
Ježíši, Vládce nejtrpělivější!
Ježíši, Spasiteli nejlaskavější!

Ježíši, ochránce můj předobrý!
Ježíši, očisť mě od hříchů!
Ježíši, odejmi moje nepravosti!
Ježíši, odpusť moji nespravedlnost!

Ježíši, naděje moje neopusť mě!
Ježíši, můj pomocníku, nezavrhuj mě!
Ježíši, Stvořiteli můj, vzpomeň si na mne!
Ježíši, pastýři můj, nezatrať mne!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 3
K: Mocí z výsosti jsi vybavil apoštoly, Ježíši, když setrvávali v Jeruzalémě. I mne, zbaveného všech dobrých skutků, oděj horlivostí svého přesvatého Ducha a dej, abych s láskou zpíval: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 3
K: Pozval jsi celníky a hříšníky a nevěřící, vždyť v tobě, Ježíši, je bohatství milosrdenství. Nepřehlédni nyní ani mne, který jsem jako oni, ale přijmi jako drahocenný olej tuto píseň:

L: Ježíši, sílo nepřemožitelná!
Ježíši, milosti nekonečná!
Ježíši, kráso úžasná!
Ježíši, lásko nevýslovná!

Ježíši, Synu Boha živého!
Ježíši, nade mnou hříšným se smiluj!
Ježíši, slyš mne, v nepravosti počatého!
Ježíši, očisť mne, v hříchu narozeného!

Ježíši, vyuč mne nepotřebného!
Ježíši, osvěť mne zatemněného!
Ježíši, očisť mne poskvrněného!
Ježíši, vyveď mne bloudícího!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 4
K: Petr, zachvácený bouří pochybování se začal topit. Když uviděl tebe, Ježíši, jak v těle kráčíš po vodách, poznal v tobě pravého Boha. A když se mu dostalo záchranné ruky, řekl: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 4
K: Doslechl se slepý, Pane, že jdeš cestou okolo, a volal: Ježíši Synu Davidův, smiluj se nade mnou! A ty jsi ho zavolal k sobě a otevřel jsi mu oči. Osvěť tedy svojí milostí i duchovní oči mého srdce, neboť k tobě volám a prosím:

L: Ježíši, nebešťanů Stvořiteli!
Ježíši, pozemšťanů Vykupiteli!
Ježíši, pekla Přemožiteli!
Ježíši, všeho tvorstva ozdobo!

Ježíši, duše mé útěcho!
Ježíši, osvícení mého rozumu!
Ježíši, radosti mého srdce!
Ježíši, zdraví mého těla!

Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mne!
Ježíši, světlo moje, prozař mne!
Ježíši, zbav mne každé muky!
Ježíši, spas mne nehodného!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 5
K: Jako jsi nás prolitím své božské Krve, Ježíši, vykoupil z kletby zákona, tak nás vytrhni i ze sítě, do které nás had zamotal tělesnými vášněmi, klamnými svody a hříšnými poklesky, nás, co ti zpíváme: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 5
K: Když hebrejské děti uviděli v lidské podobě toho, který svojí rukou stvořil člověka, a poznali, že je to Pán, spěchali uctít jej s ratolestmy a přitom zpívali: Hosana. I my ti přinášíme píseň a voláme:

L: Ježíši, Bože pravdivý!
Ježíši, Synu Davidův!
Ježíši, Králi nejslavnější!
Ježíši, Beránku neposkvrněný!

Ježíši, Pastýři obdivuhodný!
Ježíši, v dětství moje ochrano!
Ježíši, vůdce v mém mládí!
Ježíši, chválo v mém stáří!

Ježíši, naděje v smrti mé!
Ježíši, živote po zesnutí!
Ježíši, útěcho má na tvém soudu!
Ježíši, moje touho, nezahanbi mne!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 6
K: Aby se vyplnily předpovědi a výroky Božích proroků, Ježíši, zjevil jsi se na zemi, a i když jsi neobsáhnutelný, žil jsi mezi lidmi, vzal jsi na sebe naše choroby, a my, uzdravení tvými ranami, nepřestáváme ti zpívat: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 6
K: Světlo tvé pravdy zazářilo vesmíru a lest démonů byla zahnána. Neboť modly nemohli snést tvoji moc, Spasiteli, a tak padli. A my, kteří jsme dosáhli spásu, ti zpíváme:

L: Ježíši, Pravdo, co lež zaháníš!
Ježíši, Světlo, převyšující všechny světla!
Ježíši, Králi, co všechnu moc přemáháš!
Ježíši, Bože lásky!

Ježíši, chlebe života, nasyť mne hladového!
Ježíši, prameni moudrosti, napoj mne žíznivého!
Ježíši, oděve veselosti, oděj mne smrtelného!
Ježíši, záštito radosti, zastaň se mne nehodného!

Ježíši, ty obdarováváš prosící, daruj mi pláč nad mými hříchy!
Ježíši, ty nás hledáš, najdi moji duši!
Ježíši, ty otvíráš klepajícím, otevři moje srdce kajícnosti!
Ježíši, Vykupiteli hříšných, setři moje nepravosti!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 7
K: Chtěl jsi vyjevit tajemství skryté od věků, proto jsi se dal vést na zabití jako ovce, Ježíši, a jako beránek před svým střihačem neotevřel jsi ústa. Ty jako Bůh vstal jsi z mrtvých, slavně jsi vstoupil na nebesa a pozdvihl jsi i nás, kteří voláme: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 7
K: Ukázal, že je podivuhodným Stvořením, neboť jsme v něm poznali Stvořitele: Hle, bez muže se stal člověkem z Panny, vstal z hrobu bez toho, aby porušil pečetě, a tělesně vešel k apoštolům, byť dveře byli zavřené. My nad tím žasneme a zpíváme:

L: Ježíši, Slovo nevyslovitelné!
Ježíši, Slovo neporovnatelné!
Ježíši, sílo nevystihnutelná!
Ježíši, moudrosti nedozírná!

Ježíši, božství nepopsatelné!
Ježíši, panství nesmírné!
Ježíši, království neporazitelné!
Ježíši, vládo nepominutelná!

Ježíši, sílo nejvyšší!
Ježíši, moci věčná!
Ježíši, Stvořiteli můj, ku mne štědrý buď!
Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mne!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 8
K: Vidíce s úžasem, že Bůh se stal člověkem, odvraťme se od marného světa a svoji mysl zaměřme na božské věci. Neboť Bůh proto sestoupil na zem, aby vyvedl na nebesa nás, co mu zpíváme: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 8
K: Celý byl na zemi, ale nebesa vůbec neopustil, Nesmírný. Když dobrovolně za nás trpěl, svojí smrtí naši smrt přemohl a vzkříšením daroval život těm, co zpívají:

L: Ježíši, blaženosti srdce!
Ježíši, sílo těla!
Ježíši, jásaní duše!
Ježíši, bystrosti rozumu!

Ježíši, radosti svědomí!
Ježíši, naděje pevná!
Ježíši, věčná památko!
Ježíši, chválo vznešená!

Ježíši, slávo moje velkolepá!
Ježíši, touho má, nezatrať mne!
Ježíši, Pastýři můj, najdi mne!
Ježíši, Spasitel můj, spas mne!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 9
K: Všechny andělské bytosti neustále oslavují na nebesích tvoje přesvaté jméno, Ježíši, přitom zpívají: Svatý, Svatý, Svatý. A my hříšní smrtelnými ústy na zemi zpíváme: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 9
K: Chvalořeč mnohomluvných je jako projev němých ryb, když mají mluvit o tobě, Ježíši, Spasiteli náš, neboť nedokáží vysvětlit, jak můžeš být nezaměnitelný Bůh a zároveň dokonalý člověk. My, i když se tajemství divíme, s vírou zpíváme:

L: Ježíši, Bože od věků!
Ježíši, Králi nad králi!
Ježíši, Vládci nad vládci!
Ježíši, Soudce živých a mrtvých!

Ježíši, naděje těch, co jsou bez naděje!
Ježíši, útěcho plačících!
Ježíši, slávo ubohých!
Ježíši, neodsuď mne za moje skutky!

Ježíši, pro své milosrdenství očisť mne!
Ježíši, malomyslnost ode mne odežeň!
Ježíši, osviť myšlenky mého srdce!
Ježíši, dej, ať pamatuji na smrt!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 10
K: Chtěl jsi spasit svět, ty Východe východů, a tak jsi přišel k temnému západu našeho bytí, ponížil jsi se až na smrt, proto bylo povýšené tvoje jméno nad všechna jiná jména, a od všech nebeských i pozemských pokolení slyšíš: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 10
K: Králi od věčnosti, Těšiteli, pravý Kriste, očisť nás od každé poskvrny, jako jsi očistil deset malomocných. Uzdrav nás, jako jsi uzdravil ziskuchtivou duši celníka Zachea, abychom ti v pokoře zpívali a volali:

L: Ježíši, poklade, který nikdo zničit nemůže!
Ježíši, ty neprozkoumatelné bohatství!
Ježíši, ty pokrme posily!
Ježíši, nápoje nevyčerpatelný!

Ježíši, oděve chudobných!
Ježíši, zastánce vdov!
Ježíši, ochránce sirotků!
Ježíši, pomoci těch, co těžce pracují!

Ježíši, průvodce na cestách!
Ježíši, kormidelníku plavících se!
Ježíši, zátiší bouřkou zachvácených!
Ježíši, Bože, mne z poklesků zdvihni!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 11
K: Přináším ti vroucí píseň, já nehodný a volám k tobě jako žena kananejská: Ježíši, smiluj se nade mnou, neboť ne dcera, ale moje tělo je vášněmi prudce zmítané, ba i zlost ho spaluje. Uzdrav mne tedy, když volám: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 11
K: Jako jsi vyjasnil duševní zrak Pavlovi, osvícenému, co vyzařoval světlo lidem ve tmě nevědomosti, který tě nejprve pronásledoval, avšak pochopil sílu hlasu tvé božské moudrosti, jak osvítit i můj temný duševní zrak, neboť k tobě volám:

L: Ježíši, Králi můj, nade všechny mocný!
Ježíši, Bože můj, nad všechny silný!
Ježíši, Pane můj, vládce nad smrtí!
Ježíši, Stvořiteli můj veleslavný!

Ježíši, Rádce můj předobrý!
Ježíši, Pastýři můj velmi štědrý!
Ježíši, Vládce můj přelaskavý!
Ježíši, můj nejmilosrdnější Spasiteli!

Ježíši, osviť moje smysly zatemněné vášněmi!
Ježíši, uzdrav moje tělo hříchy zraněné!
Ježíši, očisť můj rozum od marných myšlenek!
Ježíši, uchraň mi srdce od zlých žádostí!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 12
K: Obdaruj mne milostí, vždyť odpouštíš všechny dluhy, Ježíši, a přijmi mne, kajícníka, jako jsi přijal Petra, který tě zapřel. Povolej mne klesajícího, jako kdysi Pavla, co tě pronásledoval, a slyš můj zpěv: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 12
K: Když opěvujeme tvoje vtělení, všichni tě oslavujeme a spolu s Tomášem věříme, že jsi Pán a Bůh, který trůní spolu s Otcem a bude soudit živé i mrtvé. Dej, abych potom stál po tvé pravici i já, co zpívám:

L: Ježíši, Králi věčný, smiluj se nade mnou!
Ježíši, květe voňavý, naplň mne svojí vůní!
Ježíši, teplo hřejivé, ohřej mne!
Ježíši, chráme od věčnosti, obklop mne!

Ježíši, jasné roucho, oděj mne!
Ježíši, drahocenná perlo, osvěť mne!
Ježíši, vzácný drahokame, ve mně zaskvěj se!
Ježíši, slunce spravedlnosti, osviť mne!

Ježíši, světlo svaté, prozař mne!
Ježíši, zbav mne duchovní i tělesné choroby!
Ježíši, z ruky protivníka vytrhni mne!
Ježíši, z neuhasitelného ohně a ostatních věčných muk vysvoboď mne!

Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou!

Kondak 13
K: Ó, přesladký a vždy štědrý Ježíši, přijmi nyní tuto naši skromnou modlitbu, jako jsi přijal dvě mince vdovy, chraň svoje dědictví od viditelných i neviditelných nepřátel, od vpádu násilníků, od chorob a hladu, od všeho zármutku a smrtonosných ran a vytrhni z nadcházejících muk všechny, co ti zpívají: Aleluja.
L: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 13
K: Tvůrce andělů a Pane mocností, aby se oslavilo tvoje nejsvětější jméno, otevři můj nechápavý rozum a jazyk, jako jsi kdysi hluchoněmému otevřel sluch i jazyk a on promluvil a volal:
Znovu Ikos 1
Znovu Kondak 1

Závěr:
K: Nejvyšší moudrost!
L: Čestnější jsi jako cherubíni a neporovnatelně slavnější jako serafíni, bez poskvrny jsi porodila Boha Slovo. Jako opravdovou Bohorodičku tě velebíme.
K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své přečisté Matky i všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen

Akafist má i variantu s tímto zakončením:

“Tobě, Pane, jedinému dobrotivému, který se nemstíš, vyznávám své hříchy. Před tebou já nehodný padám a volám: Zhřešil jsem, Pane, zhřešil jsem a nejsem hoden pohlédnout k nebeským výšinám pro množství mých nepravostí. Ty však, Pane, můj Pane, jediný dobrý a milostivý, daruj mi slzy zkroušenosti, abych tě jimi uprosil a před svou smrtí se očistil od každého hříchu. Vždyť strašné a hrozné je místo, kterým mám projít až se rozloučím s tělem, kde se setkám s množstvím temných a nelidských démonů, a nebude nikdo, kdo by mě na této cestě provázel a vysvobodil mě. Proto padám před tvou dobrotivostí. Nevydávej mě, dobrotivý Pane, těm, kteří mě urážejí, aby se nemohli chlubit a říkat: padl jsi do našich rukou a jsi nám vydán. Ne, Pane, nezapomeň na své slitování, neodplácej mi podle mých nepravostí a neodvrať ode mne svou tvář. Ty sám, Pane, mě potrestej, avšak ve své milosti a slitování, aby se nade mnou neradoval můj nepřítel. Uhas jeho zlé úmysly, které má se mnou, znič jeho snažení a dej mi, dobrý Pane, abych šel k tobě cestou bez úhony. Vždyť i když jsem zhřešil, nepřicházím k jinému lékaři a nezdvihl jsem své ruce k bohu cizímu. Nezavrhni tedy mou modlitbu, ale ve své dobrotě mě vyslyš a upevni v mém srdci svou bázeň. Dej, Pane, aby mě naplňovala tvá milost a svým ohněm spal mé nečisté myšlenky. Vždyť ty, Pane, jsi světlo silnější než každé jiné světlo, ty jsi radost nad všelikou radost, ty jsi pokoj nad každý jiný pokoj, ty jsi pravý život a spasení na věky věků. Amen.”