Apoštol Pavel píše v listu Kolosanům 4,2: “Buďtě vytrvalí v modlitbě, buďte při ní bdělí a vděční.” Toto můžeme naplnit skrze Akatist díků:

Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který si všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše

3x Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen

K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno

3x Pane, smiluj se

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

K: Nyní i vždycky i na věky věků. Amen

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého

K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen

Kondak 1
K: Nekonečný Králi věků, svojí božskou Prozřetelností řídíš celý svět a všechny cesty lidského života. Děkujeme ti za všechna viditelná a neviditelná dobra, za náš pozemský život a za budoucí blaženost v nebeském království. Provázej nás i nadále svou nekonečnou láskou. My ti zpíváme: Sláva tobě, Bože, navěky.
Sláva tobě, Bože, navěky.

Ikos 1
K: Když jsem jako slabé a bezmocné dítě přišel na tento svět, tvůj anděl rozprostřel ochranná křídla nad mou kolébkou. Od té chvíle tvá láska září nad celým mým životem. Zázračně mě vedeš po cestě do věčnosti. Nesmírné jsou dary tvé Prozřetelnosti, kterými mne neustále zahrnuješ od první chvíle mého života, proto ti děkuji a volám se všemi, kteří tě vyznávají:

Díky ti, že jsi mě povolal k životu
Díky ti, že jsi mi dal poznat krásu vesmíru
Díky tvé nesmrtelnosti uprostřed pomíjivého světa
Díky ti za viditelné i neviditelné dobro

Díky ti, že jsi mi odhalil nebe a zem jako věčnou knihu moudrosti
Díky ti za každou útěchu v mém zármutku
Díky ti za každý okamžik radosti v mém životě
Díky ti, že jsi mě vyvolil pro věčné štěstí

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 2
K: Pane, jak je dobré být zde na zemi jako na hostině u tebe. Tichý vánek, nebetyčné hory, šířka moří, v kterých se jako v nekonečném zrcadle třpytí zlaté paprsky slunce, blankytná obloha a celá zem jsou plny tvé vznešenosti. Ptáci, zvěř a všechno tvorstvo je odleskem tvé lásky. Požehnaná matka zem svojí nesmírnou krásou vzbuzuje v nás touhu po nebeské vlasti, kde věčně zní nádherné Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja

Ikos 2
K: Ty jsi nás, Bože stvořil a vyvedl do tohoto života jako do věčně krásného ráje. Nad námi se klene modrá obloha jako nekonečná lazurová číše, v které zpívají ptáci, šumí tichý les, příjemně klokotají bystřiny. Všude je cítit vůni ovoce a sladkost medu. Dobře je tu být, Otče, jako na návštěvě u tebe.

Díky ti za dar života
Díky ti za dar víry
Díky ti za lahodnou sladkost ovoce
Díky ti za diamantovou záři ranní rosy

Díky ti za krásu Stvořeného světa
Díky ti za dar života
Díky ti za jasný úsměv ranního procitnutí
Díky ti za svatý život, záruku věčné spásy

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 3
K: Z tvé vůle, Stvořiteli každý květ voní. Odevšad se šíří jemný závan něžné vůně růží a projevují se barvy květů jako odlesk tvé velebnosti zde na zemi. Sláva ti, Dárce života, neboť ty rozprostíráš kvetoucí koberec po loukách a zdobíš pole zlatými klasy i modrou chrpou. Lidské duše naplňuješ úchvatným obdivem. Radujeme se a zpíváme Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 3
K: Jak jsi nekonečně krásný, Bože, v květu jara, když se probouzí celá příroda, která ti v nádherném souzvuku tónů radostně volá: Ty jsi pramen života, ty jsi vítěz nad smrtí. Za svitu měsíce a při zpěvu slavíka odíváš údolí a lesy do běleskvoucího svatebního roucha. Celá zem jako tvoje nevěsta čeká na svého věčného Ženicha. Pane, když do takové nádhery odíváš přírodu, jak nás přeměníš při vzkříšení a zazáří naše těla, jak se zaskvěje naše duše?

Díky ti za všechnu nádheru světa
Díky ti za štědrost celé přírody
Díky ti, že jsi nás obklopil množstvím svého tvorstva
Díky ti za tvoji nekonečnou moudrost, které obrazem je celá příroda

Díky ti, že jsi v nás rozžal světlo věčného života
Díky ti, neboť všude v přírodě jsou tvé stopy
Díky ti, že se můžeme před tebou hluboce kořit a zbožně se ti klanět
Díky ti za naději na nekonečnou blaženost ve věčnosti

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 4
K: Bože, jak nekonečně potěšuješ ty, kdo doufají v tebe! Jak svaté a životodárné jsou tvá slova! Tvůj pohled je něžnější jak olej a sladší jak plást medu. Modlitba nás oživuje a povznáší k tobě. Jak blaženým chvěním se naplní naše srdce, když se modlíme k tobě! Jak majestátní a vznešená je příroda a celý svět, když pokorně klečíme před tebou. Kde nejsi ty, tam je prázdno. Kde jsi ty, tam se duše naplňuje štěstím a radostí, tam se ze srdce jako živá voda rozlévá píseň Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 4
K: Když na zemi padnou paprsky zapadajícího slunce, všude zavládne posvátné ticho a pokoj jako věčný sen. Potom na výsosti září tvůj trůn. Oheň a purpur, zlato a blankyt promluví o nevýslovné kráse tvých příbytků. Všechno tvorstvo vítězoslavně volá: Pojďme k Otci!

Díky ti za tiché večerní chvíle
Díky ti, že jsi svět obdařil svatým pokojem
Díky ti za hasnoucí paprsky zapadajícího slunce
Díky ti za pokojný spánek

Díky ti za útěchu ve chvílích úzkosti
Díky ti za útěchu, když nás trápí žal a smutek
Díky ti za pokorné vzdechy utrápené duše
Díky ti za slíbené probuzení do radosti věčného života

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 5
K: Nejsou nebezpečné, Kriste, životní bouře pro ty, kterým v srdci hoří věčné světlo tvého ohně. Všude kolem nás je zmatek a hrůza, tma a bouře, ale v duši, ve které ty přebýváš, vládne štěstí, pokoj a mír. Proto srdce radostí zpívá Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 5
K: Nade mnou se, Bože, rozprostírá modrá obloha, na které se třpytí a září hvězdy. Jak jsi nesmírně krásný a vznešený, kolik je u tebe světla a jasu! Skrze paprsky nekonečně vzdálených nebeských těles hledí na mne věčnost. Jak jsem malý, slabý a hříšný, ale ty jsi se mnou! Tvoje milující božská pravice mne vždy vede a na každém kroku chrání.

Díky ti, že na mne vždy pamatuješ
Díky ti, že se mohu setkávat s dobrosrdečnými lidmi
Díky ti za lásku bližních a oddanost přátel
Díky ti za vše, co mi slouží k dobru

Díky ti za krásné chvíle mého života
Díky ti za čisté radosti mého srdce
Díky ti za štěstí žít a pracovat pro tebe
Díky ti, že své věrné obdarováváš milosrdenstvím

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 6
K: Bože, jsi velký a nám blízký, když zuří bouře! Jak zřetelná je tvoje pravice při vzniku řetězu oslepujících blesků! Jak vznešený je tvůj majestát! Tvůj hlas zní nad tiché lesy, širé pole a nekonečné oceány. Tvoje moc se projevuje při zrodu bouře a deště. Tvoje velikost je zřetelná při burácení sopek. Ty do výšin vzdouváš mořské vlny. Před tebou se všechno koří i lidská pýcha. Ty jsi Pánem celého světa. K tobě se vznáší náš zpěv Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 6
K: Bože, když jako blesk neočekávaně zazáříš v našem životě naplněném radovánkami, tehdy všechny rozkoše i sláva světa jsou nám na nic. Tak jsi náhle zazářil i v mé duši ve chvíli, kdy jsem se celý oddával rozkoším, světským radovánkám a hodování, po kterých nezůstalo nic, jen prázdno. Proto moje duše touží už jen po Tobě.

Díky ti, že jsi původcem a dokonavatelem nejvznešenějších tužeb člověka
Díky ti, že jsi do našeho srdce vštípil neutuchající touhu po sjednocení s tebou
Díky ti, že jsi nás nadchl pro věci duchovní
Díky ti, že jsi nás ozářil svým nejjasnějším světlem

Díky ti, že nás zahrnuješ svojí nekonečnou starostlivostí
Díky ti, že jsi zničil moc temnoty a odsoudil k zániku všechno zlo
Díky ti za tvoje svaté pravdy
Díky ti za štěstí poznat Tebe a být jen s tebou

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 7
K: Bože, v nádherném souzvuku tónů je slyšet tvé volání. Otvíráš nám předsíň blížícího se ráje, který nám už zde na zemi připomíná líbezný zpěv, souzvuk tónů a krása uměleckých děl. Všechna tato nádhera povznáší naši duši, která ti ve vytržení touží zpívat Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 7
K: Bože, mocí a působením Svatého Ducha inspiruješ umělce a probouzíš básníky. Silou tvého nadpřirozeného vnuknutí posiluješ vědce, kteří odkrývají zákony, které jsi ve své stvořitelské moudrosti vložil do přírody. Jejich díla zřetelně promlouvají o tvé velebnosti. Bože, jak jsi velký a vznešený ve svém Stvoření, jak jsi velký v člověku!

Díky ti, že jsi nám ukázal svoji přenesmírnou moudrost v zákonech přírody
Díky ti za to, že celá příroda je plná zákonů tvého bytí
Díky ti za vše, co jsi nám odkryl ze své moudrosti
Díky ti za vše, co jsi nám dal poznat ve své dobrotě

Díky ti za velikost lidského rozumu
Díky ti za životodárnou sílu k práci na tvoji oslavu
Díky ti za dary Svatého Ducha
Díky ti za vše, co jsi nám daroval ve své dobrotě

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 8
K: Bože, jak jsi nám blízký ve chvílích bolesti a utrpení. Ty sám přicházíš k nemocným a skláníš se nad lůžkem bolesti. Jejich srdce se tehdy více vinou k tobě. Ve chvílích bolesti a utrpení naplňuješ duše pokojem a sesíláš svoji pomoc. Ty potěšuješ každého, neboť jsi nekonečná, vše objímající a vše zachraňující láska. Proto ti zpíváme píseň: Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 8
K: Bože, když jsem tě jako dítě poprvé vědomě vzýval, vyslechl jsi moji modlitbu a duši mi naplnil svatým pokojem. Jen potom jsem pochopil, že jen ty jsi nekonečně dobrý a blažení jsou ti, co se k tobě utíkají. Od té chvíle tě neustále vzývám a volám: Aleluja.

Díky ti, neboť ve své dobrotě vždy vyslýcháš moje prosby
Díky ti, neboť dnem a nocí bdíš nade mnou
Díky ti, neboť tišíš boly a hojíš rány
Díky ti, neboť u tebe mizí každá beznaděj

Díky ti, neboť prosícím dáváš věčný život
Díky ti, neboť jsi obdaroval nesmrtelností vše dobré a vznešené
Díky ti, neboť po smrti jsi nám slíbil setkání s našimi drahými ve věčnosti
Díky ti, neboť ve své dobrotě vždy vyslýcháš naše prosby

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 9
K: Proč se ve svátečný den celá příroda tak tajemně těší? Proč je v ten den v srdci člověka tak nádherně lehce? Tehdy i oltář plesá a září chrám. Tomu se na zemi nic nevyrovná. To je vanutí tvého Ducha, to je odlesk záře z hory Tábor. Proto ti nebe a zem velebně zpívají: Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 9
K: Bože, když jsi mě nadchl pro službu bližním a duši mi naplnil pokorou, jeden z nekonečného množství tvých paprsků pronikl moje srdce. Rozžhavil ho jako železo v ohni a já poznal tvoji velebnou a nejsvětější tvář.

Díky ti, že jsi svojí nekonečnou láskou proměnil náš život
Díky ti, že jsi do každého svého přikázaní vložil nevýslovnou moudrost
Díky ti, že jsi vždy přítomný tam, kde vládne milosrdenství
Díky ti, že nám sesíláš i neúspěchy a smutek, abychom lépe chápali utrpení druhých

Díky ti, že štědře odměňuješ nadšení pro tvoji věc
Díky ti, že jsi nám do srdce vštípil vznešené city
Díky ti, že jsi povýšil lásku nad vše pozemské a nebeské
Díky ti, že jsi svojí nekonečnou dobrotou proměnil náš život

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 10
K: Tomu, co se rozbilo na prach, není možné vrátit původní podobu, ale ty, Bože, křísíš a pozvedáš i ty, kterým otupělo svědomí. Původní krásu vracíš i těm duším, které ji beznadějně ztratili. U tebe mizí každá beznaděj. Ty jsi nekonečná láska. Ty jsi Stvořitel a Vykupitel. Tebe oslavujeme písní: Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja

Ikos 10
K: Bože můj, ty jsi viděl pád pyšného anděla. Pro svoje nekonečné milosrdenství zachraň mě a nedej mi odloučit se od tebe. Nedovol, abych zapochyboval o Tobě. Zbystři můj sluch, abych každou chvíli svého života slyšel jen tvůj tajemný hlas a vzýval Tě všudypřítomného.

Díky ti za prozřetelnostní řízení světa
Díky ti za požehnané předtuchy
Díky ti za upozornění tvého tajemného hlasu
Díky ti za napomenutí ve snu, i za bdění

Díky ti, že hatíš naše hříšné úmysly
Díky ti, že utrpením zmírňuješ naše náruživosti
Díky ti, že pýchu našeho srdce krotíš pokorou
Díky ti, že nás vedeš jako pastýř svoje stádo

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 11
K: Skze chladný řetěz věků cítím teplo tvého božského dechu, slyším tlukot tvého srdce. Jak jsi ke mně laskavý v každé chvíli. Za mne jsi zemřel. Zřetelně vidím tvůj kříž. Pokorně klečím pod ním a z hloubky duše volám: Zde je vítězství lásky, zde je vítězství spásy, zde na věky neutichá chvalozpěv: Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 11
K: Bože, jak blažený je ten, co okusí hostinu v tvém království. Ty jsi mi už zde na zemi dal pocítit tuto nebeskou blaženost. Jak často jsi vztáhl svou božskou pravici ke mně a podával jsi mi svoje přečisté Tělo a svoji přesvatou Krev, a já, velký hříšník, když jsem přijímal tvoje nejsvětější Tělo a tvoji životodárnou Krev, vždy jsem cítil tvoji nevýslovnou, nekonečnou lásku.

Díky ti za životodárnou sílu tvého požehnaní
Díky ti, že jsi založil svatou Církev, bezpečné útočiště lásky pro zraňovaný svět
Díky ti za naše znovuzrození životadárnou křestní vodou
Díky ti, že vracíš hříšníkům čistotu nevinných lilií

Díky ti za tvoje nekonečné milosrdenství.
Díky ti za číši života
Díky ti za chléb věčné radosti
Díky ti, že nás povyšuješ na nebešťany

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 12
K: Často jsem viděl odlesk tvé slávy na tvářích zesnulých. Jakou nadpřirozenou krásou a radostí zářili, jaké vznešené a pokojné byli črty jejich tváře! Bylo to vítězství věčného štěstí a nekonečného pokoje. Mlčením volali, zvali k Tobě. V hodině smrti mojí osviť moji duši, která ti volá: Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Ikos 12
K: Bože, jak tě mohu oslavit? Neslyšel jsem chvalozpěv cherubínů, neboť je to jen právo svatých duší. Vím ale, jak tě velebí příroda. V zimě jsem viděl, jak za měsíčního svitu celá zem oblečená do běloskvoucího roucha třpytila se diamanty sněhových vloček a tiše se modlila k Tobě. Viděl jsem, jak se v Tobě radovalo vycházející slunce. Slyšel jsem, jak ti sbory ptáků zpívali slávu. Slyšel jsem, jak ti k oslavě tajemně šumí les, pějí větry, zurčí potůčky. Poznal jsem, jak tvoji velebnost a moc hlásá nespočetné množství nebeských těles svým uspořádaným pohybem v nekonečném vesmíru. Bože, jak tě já malý a slabý mohu oslavit? Tvoji slávu ohlašují nespočetná nebeská tělesa svým harmonickým pohybem v nekonečném vesmíru. Bože, jak tě já mohu oslavit? Co je moje chvála před tebou? Vesmír tě poslouchá a já ne! Proto, dokud jen budu žít, vždy chci hledat tvoji lásku, neustále ti chci děkovat, modlit se k tobě a volat:

Díky ti, že jsi nám ukázal světlo života
Díky ti, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou
Díky ti, že nás chrání sbory andělů a archandělů
Díky ti, že za nás orodují zástupy svatých

Díky ti, nejsvětější Otče, že jsi nám slíbil svoje království
Díky ti Kriste, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou
Díky ti, Svatý Duchu, životodárné slunce, za tvoje dary
Díky ti za všechno Nejsvětější a životodárná Trojice

Sláva tobě, Bože, navěky.

Kondak 13
K: Ó, Nejsvětější a Životadárná Trojice! Přijmi naše poděkovaní za všechny milosti a dej, abychom byli hodni tvých dobrodiní. Pomoz nám, abychom neustále rozmnožovali dary, kterými jsi nás obdarovala a mohli vejít do radosti našeho Pána s vítězoslavným: Aleluja.
L: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své přečisté Matky i všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen