Při každé tradiční liturgii římského ritu je v úkonu kajícnosti sv. Michael jako svědek vyznávaných hříchů a ten, kdo je vzýván jako přímluvce za jejich odpuštění.

K archandělu Michaelovi je mše svatá v tradiční liturgii 8. května. Ten den je po svatém přijímání tato modlitba o účinek svátosti: „Opřeni jsouce o přímluvu svatého Archanděla Michala, snažně tě prosíme, Pane, abychom, co ústy bereme, také duší dosáhli. Skrze Pána našeho Ježíše Krista“

 

Litanie ke sv. Michaelovi:

Pane, smiluj se. 2x

Kriste, smiluj se. 2x

Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi!

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi!

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi!

Svatá Maria, oroduj za nás!

Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás!

Svatá Panno panen, oroduj za nás!

Svatý Michaeli, oroduj za nás!

Archanděli jména hlubokého významu, oroduj za nás!

Náčelníku andělských kůrů, oroduj za nás!

Vůdce nebeských zástupů, oroduj za nás!

Hlavo prvorozenců Božích, oroduj za nás!

Horlivče pro čest a slávu Boží, oroduj za nás!

Statečný bojovníku s plamenným mečem, oroduj za nás!

Statečný přemožiteli odbojného družstva, oroduj za nás!

Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci, oroduj za nás!

Zářící hvězdo před trůnem Božím, oroduj za nás!

Anděli pokoje, oroduj za nás!

Anděli zaslíbené země, oroduj za nás!

Ochránci národa vyvoleného, oroduj za nás!

Obránce svaté Církve, oroduj za nás!

Zvěstovateli rozkazů Božích, oroduj za nás!

Obraze božské velebnosti, oroduj za nás!

Bedlivý sluho Páně, oroduj za nás!

Ochránce lidu před útoky zlého ducha, oroduj za nás!

Opatrovníku umírajících, oroduj za nás!

Průvodce duší k poslednímu soudu, oroduj za nás!

Vykonavateli soudů Božích, oroduj za nás!

Trojím zjevením proslavený, oroduj za nás!

Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný, oroduj za nás!

Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména, oroduj za nás!

Vyvolený ochránce národa slovanského, oroduj za nás!

Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili, oroduj za nás!

Abychom se osvěty bezbožné chránili, oroduj za nás!

Abychom nevěreckému duchu času nehověli, oroduj za nás!

Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali, oroduj za nás!

Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali, oroduj za nás!

Abychom se světlem Božího zjevení řídili, oroduj za nás!

Abychom Bohu v dobrých i zlých dnech věrnou lásku osvědčovali, oroduj za nás!

Abychom přikázání Boží i církevní ochotně plnili, oroduj za nás!

Abychom k zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali, oroduj za nás!

Abychom smlouvu křtu svatého svědomitě zachovávali, oroduj za nás!

Abychom satana i všech skutků jeho a i každé jeho pýchy se odříkali, oroduj za nás!

Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili, oroduj za nás!

Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli, oroduj za nás!

Abychom ve společnosti Tvé, Boha věčně chválili, oroduj za nás!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 3x

Kriste, uslyš nás. 2x

Kriste, vyslyš nás. 2x

Pane, smiluj se nad námi. 2x

Kriste, smiluj se nad námi. 2x

Pane, smiluj se nad námi. 2x

Modleme se: Přeslavný kníže nebeských vojsk, svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji v hrozném zápase, který podstupujeme s knížaty a mocnostmi, se správci tohoto světa a se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh jako nesmrtelné stvořil, k obrazu svému učinil a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.

Ke sv. Michaeli jako průvodci na věčnost: „Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi ve své podivuhodné dobrotě a milosrdenství k všeobecnému lidskému spasení vyvolil slavného archanděla Michaela za knížete Církve. Prosíme Tě, učiň nás schopnými, abychom jeho dobrotivou ochranou ode všech svých nepřátel byli vysvobozeni, aby se žádný z nich neodvážil nás v hodině naší smrti znepokojovat, nýbrž aby se nám dostalo té milosti, abychom od něho samého k Tvé vznešené božské Velebnosti byli přivedeni. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Od Rosy Quattrini je tato modlitba: „Svatý archanděli Michaeli, svým světlem nás osvěcuj! Svatý Michaeli archanděli, svými křídly nás ochraňuj! Svatý Michaeli archanděli, svým mečem nás braň!”

Jiná modlitba:

Sv. Michaeli archanděli, vůdce dobrých andělů, pohlédni na nás, jak stále více upadáme do tísní. Boj, který se v nebi začal, zuří od Adama stále dál na této Zemi. Nacházíme se v období před Apokalypsou. Velký odpad od Boha se začal. O všemohoucím Stvořiteli nebe i Země se mlčí, jeho přikázáními se pohrdá. Člověk podlehl našeptávání satana a sám sebe dělá nejvyšším zákonodárcem a soudcem.

Svatá Církev našeho Pána Ježíše Krista je ničena nejen vnějšími nepřáteli, ale co je ještě mnohem nebezpečnější, nepřáteli uvnitř. Vinice Páně nese stopy zpustošení.

Svatý archanděli Michaeli, vyslechni náš výkřik v nouzi! Již sotva dokážeme snášet toto rouhání, tuto pýchu, toto vraždění a potraty, jakož i zbabělost dobrých. Přijď nám na pomoc se svými legiemi! Vrhni svou velkou otázku: “Kdo je jako Bůh?” plamenným písmem přes horizonty! Ty jsi svrhl padlé anděly z nebe do hlubin pekla, vyžeň satanův kouř z nitra Církve!

Svatý archanděli Michaeli, nejen naše rty, i naše ruce, naše slzy, naše srdce volají k tobě, shlédni na naši bídu, na naši únavu. Pohlédni na Církev v její bezmoci a poníženosti! Když Izraelité volali k tobě o pomoc jako ke svému andělu smlouvy, pomohl jsi jim se svými anděly - jejich nepřátelé vás viděli jako ohnivé meče a stáhli se. Zda jsme my méně než Izraelité? Zda není Církev dědička vyvoleného národa, Nevěsta Páně? Zda nejsme děti Marie, děti tvé Královny?

Svatý archanděli Michaeli, anděli naší smlouvy, přijď k nám s Boží mocí, varuj nás, ochraňuj nás, přijď se svými legiemi, přijď nám na pomoc se všemi nebeskými mocnostmi a ukaž, že ty a Boží andělé, jste mocnější než brány pekla. Svatý Michaeli archanděli, ty jsi s planoucí horlivostí svrhl neposlušné anděle do propasti pekla. Vypros nám milost, abychom se stejnou horlivostí zapáleni bojovaly proti hrozné nenávisti vůči Bohu v našich dnech, dej abychom nasazovaly své síly za větší čest a slávu Boha. Amen.”

V litaniích ke všem svatým je. „Svatý Michaeli, - oroduj za nás!

Lev XIII. nařídil po mši svaté tuto modlitbu ke svatému Michaeli:

Latinsky: “Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.”

Česky (starší verze): “Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikaž jemu Bůh, pokorně prosíme: A ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí božskou mocí do propasti pekelné. Amen.”