Nebesky výmluvný blahosl. Tomáš Kempenský článek víry o svatých, „communio sanctorum“ vysvětluje v Následování Krista III, 58 takto: „Někteří lidé v horlivé lásce mají větší náklonnost k těm nebo oněm světcům, ale takový cit je spíš lidský než božský. Já jsem stvořil všechny svaté a dal jim svou milost a obdařil je slávou. Já znám skutky každého z nich a předešel je sladkostí svého požehnání (Ž 20,4). Já jsem své milované již před dávnými věky znal, já jsem je ze světa vyvolil, ne oni si vyvolili mne (Jan 15,16.19). Já jsem je povolal svou milostí, připoutal svým milosrdenstvím a provedl úskalím různých zkoušek. Já jsem jim vléval vzácnou útěchu, dal jim vytrvalost a korunoval jejich trpělivost. Já znám prvního i posledního z nich a miluji všechny láskou, kterou nelze s ničím měřit. Mne náleží velebit ve všech svatých, mne náleží blahořečit a ctít v každém z nich, protože jsem je všechny tak velikými učinil a k slávě své předurčil, a to bez jakékoli vlastní jejich zásluhy. Kdo by tedy jednoho ze svatých mých nejmenšího potupil, ten nectí ani toho největšího, poněvadž malého i velikého jsem já učinil (Mt 18,10 – Mdr 6,8). A kdo podceňuje některého světce, snižuje tím i mne samého jako i všechny ostatní v nebeském království. Všichni jsou zajedno ve vzájemné lásce, jeden a týž cit, vůle a láska je všechny spojuje. A co ještě více – svatí milují více mne než sebe a své zásluhy.“

Rozdílnosti mezi světci jsou v cestě jíž se dostali mezi svaté. V české zemi je prvním světcem svatořečeným Římem sv. Prokop roku 1204 Inocencem III. Svatá Ludmila, Václav a Vojtěch (a jiní) nebyli za svaté prohlášeni papežem.
Katechismus kardinála Tomáška z roku 1968 pod č. 23 „Církev Ježíše Krista je svatá“ píše: „Takové svaté, kteří zde na zemi vynikali svatostí života a na jejichž přímluvu se staly aspoň čtyři zázraky prohlašuje Církev veřejně za svaté. Když se na přímluvu někoho staly zázraky dva, takového Církev prohlašuje za blahoslaveného.“ Toto je podle CIC z roku 1917, který má rozsáhlé pojednání o kanonizaci v kánonech 1999 – 2141.
CIC z roku 1983 kánony o kanonizaci nemá. K prohlášení za svatého stačí jen dva zázraky a někdy stačí jeden. Tím se usnadňuje svatořečení. Radio Vatikana.cz dne 30.9. 2013: „Tiskový mluvčí Svatého stolce na dnešním brífinku uvedl, že papež František využil svého práva dispenzovat od druhého zázraku nutného ke kanonizaci bl. Jana XXIII. právě tak, jako to v poslední době učinil Jan XXIII. při kanonizaci sv. Řehoře Barbariga roku 1960.“ Advocatus diabolicus by mohl dodat: „Vy chcete, aby s koncilem spojení papeži byli, co do zázraků níže než předkoncilní světci a hodnoceni výše?“

Pokoncilní misál Pavla VI. (NOM) vypustil řadu světců, které měl misál po tridentském koncilu (tradiční). Jde o tyto papeže většinou ze starokřesťanské doby: Alexandr, mučedník, + 115. Anaklet, mučedník, + 88. Anicet, mučedník, + 165. Celestin (Petr), rezignoval, + 1296. Eleuterius, mučedník, + 189. Evarist, mučedník, + 105. Felix I., mučedník, + 274. Felix II. mučedník, papež, Hygin, mučedník, + 140, Inocenc I., vyznavač, + 417. Kajus, mučedník, + 296. Kletus, mučedník, + 91. Lev II., vyznavač, + 683. Lucius, mučedník, + 254. Linus, mučedník, + 79. Marcel I., mučedník, + 309. Marcelin, mučedník, + 304. Marek, + 336, Melchiades, mučedník, + 314. Pius I., mučedník, + 155. Silverius, mučedník, + 540. Soter, mučedník, + 174. Štěpán I., mučedník, + 257. Telesfor, mučedník, + 136 Viktor, mučedník, + 198. Zefyrin, mučedník, + 217.

Další světci tradiční liturgie nepřítomní v NOM: Abach, Abdon, Adaukt, Agapit, Agrikola, Achác, Alžběta (aragonská) Anastasius, Anastasie, Antonín (Florencie), Antonín Maria Zaccaria, Apolinář, Apolonie, Apuleus, Audifax, Bakchus, Barbora, Basilides, Beatrice, Bibiána, Bonifác, Celsus, Cyprián, Cyriak, Cyrin, Čtyřicet mučedníků, Čtyři sv. korunovaní, Daria, Didak, Domitila, Donat, Dorota, Dvanáct bratří, Eduard, Eleuter, Emerenciána, Epimach, Eufemie, Erasmus, Eusebius, Eustach a druhové, Evencius, Faustin, Faustin, Felician, Felicita, Felix, Felix, Felix, Felix z Valois, Filip Benický, František Borgiáš, František Caracciolo, Gabriel od Sedmibolestné P. Marie, Geminian, Gervas, Gordian, Gorgonius, Hadrián, Hermenegild, Hermet, Hilarion, Hippolyt, Hyacint, Hygin, Chrysant, Chrysogon,

Jan, Jan Gualbert, Jan z Fakunda, Jan z Mathy, Jiljí, Josef Kupertinský, Jovita, Juliana Falkoniere, Justina, Juvenal, Kanut, Kassian, Kateřina, Krescencie, Kristyna, Krištof, Largus, Libor, Lucie, Makabejští mučedníci, Marcell, Marcelian, Marek, Martinian, Martina, Marta, Maurus, Mauricius (Mořic) a druhové, Maxim, Menna, Mikuláš z Tolentina, Modest, Nabor, Nabor, Nazarius, Nazarius, Nikomed, Nymfa, Ondřej Avellin, Ondřej Korsini, Pantaleon, Paškal Baylon, Patricius, Pavel, Pavel, Petr Alexandrijský, Petr Veronský, Petr Nolask, Petr z Alkantary, Petronila, Placid a druhové, Praxeda, Primus, Priska, Proces, Proto, Protas, Pudentiána, Rajmund Nonnat,
Remigius, Respicius, Roman, Rufina, Rustik, Řehoř Divotvůrce, Sába, Sabina, Saturnin, Sedm bratří, Sekunda, Sennen, Sergius, Silvestr, Simeon, Smaragd, Simplicius, Symforian, Symforosa, Tekla, Teodul, Teodor, Tiburc, Tiburc, Timoteus, Tomáš z Villanovy, Tryfon, Ubald, Valentin, Valerián, Vavřinec Justiniani, Venancius, Viktorin, Vilém, Vital, Vital, Vital, Voršila a družky, Zuzana.

Važ si každého světce a nedopusť, aby některý z nich byl znevážen a pohrdán! Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás!