II. Vatikánský koncil v konstituci o liturgii čl. 13 píše: „Velmi se doporučují pobožnosti křesťanského lidu, pokud jsou ve shodě s církevními předpisy a směrnicemi. To platí zejména, když jsou nařízeny Apoštolským stolcem.“ To naplňuje pobožnost křížové cesty.

V pokoncilním kancionálu je vypuštěn tento úvod Cyrilometodějského kancionálu: „Pobožnost křížové cesty jest jedna z nejkrásnějších. Doprovázíme na ní trpícího Spasitele, prožíváme s ním jeho bolest a patříme na jeho lásku k nám. Křížovou cestou původně slula ona cesta, kterou konal Pán Ježíš z domu Pilátova ulicemi jeruzalémskými na Kalvárii. Každému však není možno navštívit posvátná místa, proto se u nás zřizují křížové cesty, které nám mají připomínat Kristovu cestu jeruzalémskou. S pobožností křížové cesty jsou spojeny tyto odpustky: 1. Plnomocné odpustky tolikrát, kolikrát ji kdo koná. 2. Další plnomocné odpustky, přistoupí-li se téhož dne k svatému přijímání. Tyto odpustky mohou být přivlastněny duším v očistci. K získání těchto odpustků je třeba kromě obvyklých podmínek navštíviti po řadě a bez přerušení všech 14 zastavení křížové cesty a uvažovat o utrpení Páně.“

Úmysl získat odpustky je v dřívějším kancionálu oproti novému výslovně zmiňován v úvodní modlitbě.

U křížové cesty pro soukromou pobožnost je vynechána v novém kancionálu věta: „Máš-li čas, pomodli se po každém zastavení Otče náš.“

Křížová cesta Cyrilometodějského kancionálu: Přípravná modlitba: „Pane Ježíši Kriste, Tys řekl: „Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi svůj kříž a následuj mne!“ Chci Tě tedy provázeti na Tvé bolestné cestě přehořkého utrpení a smrti. Lituji zkroušeně svých hříchů, pro které jsi na kříži v bolestných mukách zemřel. Mám upřímnou vůli hříchů se varovat a Tobě vždy věrně sloužiti. Obětuji tuto pobožnost za spásu své duše (možno uvést i jiný úmysl) a získané odpustky věnuji duším v očistci.

Zastavení:

I. Pane Ježíši, jenž ses dal z lásky ke mně na smrt odsouditi, dopřej mi té milosti, abych jedenkrát s láskou a trpělivostí přijal smrt z Tvých rukou. (Máš-li čas, pomodli se po každém zastavení Otče náš.)

II. Pane Ježíši, jenž jsi dobrovolně vzal na sebe těžký kříž, pomoz mi, abych svůj kříž a své utrpení zmužile nesl až do smrti.

III. Pane Ježíši, jenž jsi pod tíhou kříže klesal, odpusť milostivě, jestliže z lidské slabosti upadnu do hříchu.

IV. Pane Ježíši, jenž jsi byl potěšen svou Bolestnou Matkou, dopřej mi, aby Tvá Matka i mne těšila a pomáhala mi v životě a smrti.

V. Pane Ježíši, Tobě Šimon Cyrenský pomohl nést kříž; dej mi pravé přátele, kteří by mne neopustili v nouzi a neštěstí.

VI. Pane Ježíši, jenž jsi do roušky Veroniky vtiskl svou tvář, vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se ti podobal.

VII. Pane Ježíši, jenž jsi po druhé padl pod křížem, buď ke mně milosrdný, když opět upadnu do dřívějších chyb.

VIII. Pane Ježíši, jenž jsi láskyplně těšil plačící ženy, potěšuj mě i mé bližní v každém utrpení.

IX. Pane Ježíši, jenž jsi na křížové cestě i po třetím pádu povstal, pozvedni mne, kdykoli na strmé cestě do nebes zmalátním a klesnu.

X. Pane Ježíši, jenž jsi byl zbaven šatu, pomáhej mi, abych si vždycky zachoval cudnost a nikdy neztratil roucho milosti.

XI. Pane Ježíši, jenž jsi byl přibit na kříž, dej, abych se nelekal utrpení, nýbrž chápal vždy velikost oběti a sebezapírání.

XII. Pane Ježíši, jenž ses na kříži obětoval za mne a za celý svět, dej, abych Tobě žil, Tobě umíral, Tvůj byl navěky.

XIII. Pane Ježíši, jenž jsi po snětí z kříže spočíval na klíně své panenské Matky, dej mi milost, abych Tvé nejsvětější Tělo s touhou a láskou přijímal do svého srdce.

XIV. Pane Ježíši, jenž jsi byl uložen do hrobu a z něho slavně vstal, dej, abych i já jednou z hrobu vstal k věčnému životu.

Závěrečná modlitba: Nejdobrotivější Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za Tvé nekonečné milosrdenství, jež jsi mi na této křížové cestě ráčil uděliti. Obětuji ji Tobě k uctění Tvého umučení, na odpuštění svých hříchů a zaslouženého trestu, za všechny umírající a za vysvobození duší z očistce. Nakonec prosím, Pane Ježíši Kriste, nedopouštěj, aby Tvá nejdražší krev byla pro mne vylita nadarmo a Tvé svaté umučení pro mou duši bylo zmařeno. Jenž s Otcem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ Bůh, po všechny věky věků. Amen.