Jaké máme rody? Rod mužský, ženský a střední neboli dítě. Z této rodové příslušnosti plynou práva a povinnosti. Nespravedlivá je nerovnost, v níž některý rod nebo rody utlačují druhý rod nebo rody. Ideál je v Rodině nazaretské, mezi Josefem, Pannou Marií a Ježíšem. Tento ideál je díky svatosti všech členů a proto se mluví o Svaté rodině. Je to rodina, kde nikdo není zkrácen na svých právech a každý plní vzorně každodenní povinnosti svého stavu. Tento dokonalý vzor podle bible a tradice je v souladu se zdravým rozumem.

Po II. světové válce vznikla 10. prosince v 1948 Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Snaží se předcházet zlé společnosti dobrým základem v rodině. V článku 16.1 je: „Ženy schopné se vdát a muži schopní se oženit mají bez omezení na základě rasy, státní příslušnosti nebo náboženství právo se vdát, oženit se a založit si rodinu.“ Čl.16.3: „Rodina je základní buňka společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.“

Gender je anglické označení pro rod. Gender mainstreaming pracuje proti Všeobecné deklaraci lidských práv OSN z roku 1948 o rodině a chce novoty. Do Charty základních lidských práv Evropské unie prosadil v roce 2000 článek 9: „Právo na manželství a právo na založení rodiny je garantované v souladu s národními zákony, kterými se řídí výkon těchto práv.“ Vypuštění mužů a žen z této formulace otvírá dveře k tomu, aby za rodinu bylo považováno i jiné soužití než muže, ženy a dětí. Feminismus jako hlavní činitel této ideologie nebojuje za to, aby se ženy mohly ztotožnit s životem Neposkvrněné Panny Marie a svatostí života, ale za pravý opak. Jde o novotu ohrožující tradiční rodinu, odkaz bible a zdravý rozum.

Slovenská biskupská konference vydala 4. června 2013 toto prohlášení o rovnosti rodů: „Biologicky podmíněné pohlaví je třeba údajně překonat možností jeho svobodného výběru, čím se prý zajistí rovnost mezi lidmi. Člověk se tím chce postavit do pozice Stvořitele. Přijetím tzv. rodové rovnosti (gender ideologie) popírá pravdu Písma svatého: „Jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Ideologií hédonismu a materialismu se člověk dostává do nejasné situace vzhledem k vlastní totožnosti a ztrácí schopnost pochopit, čím ve skutečnosti je.“

Pastýřský list biskupů Slovenska na první neděli adventní 1. prosince 2013 je o rodině a píše se o tom, co rodině škodí: „Rodina je Boží ustanovení. Proto není v moci člověka rodinu zničit. Církev se takto modlí nad novomanžely: „Bože, ty jsi postavil ženu vedle muže a toto společenství jsi už při stvoření tak požehnal, že ho nezničil ani dědičný hřích, ani potopa světa.“ Touto modlitbou Církev vyznává víru v rodinu jako Boží ustanovení, které ve světě přežije. Nemusí však přežít v Evropě. I když ji člověk nemůže zlikvidovat, může ji velmi zmrzačit a toto se děje v dnešním světě. Rozvratem rodiny se znehodnocuje lidské štěstí, které právě v ní nabývá pozemské dokonalosti. Ohrožuje to život a nastoluje se kultura smrti.

Aktéři kultury smrti používají na její prosazení značně prospekulované metody. Do velmi ušlechtilých pojmů vkládají úplně nový a opačný, tedy dehonestující obsah. Mluví o „lidských právech“ a o „právech dítěte“, ale do těchto práv chtějí prosadit takové věci, které lidem i dětem škodí. Pod rouškou práv dítěte, které oni prosazují, otec a matka ztrácejí možnost svoje děti zodpovědně vychovávat. A přitom dítě má přirozené, Bohem dané právo na výchovu. Stoupenci kultury smrti přicházejí s novou „gender ideologií“. V jejím jménu chtějí prosadit tzv. „rodovou rovnost“. Člověk, který tento termín poprvé uslyší, si myslí, že jde o to, aby muži a ženě byla uznána stejná práva a stejná důstojnost. Ale tyto skupiny skrze tzv. „rodovou rovnost“ sledují něco zcela jiného. Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás není od přirozenosti mužem nebo ženou, chtějí tedy vzít muži právo na identitu muže a ženě právo na identitu ženy a rodině právo na identitu rodiny, aby se už muž necítil jako muž, žena jako žena, a manželství aby už nebylo oním Bohem požehnaným výlučným společenstvím muže a ženy, ale jako rovnocenné manželství chtějí prosadit i společenství dvou mužů nebo dvou žen. Tak vzniká jakýsi sodomský paskvil odporující Boží vůli a připravující Boží trest.

Skrze ušlechtilé hesla se do života společnosti prosazuje rozvrat rodinného života, který má být posvátný. Je to rouhavá vzpoura člověka vůči Stvořiteli. On nás stvořil ke svému obrazu. Muž od Stvořitele dostal důstojnost muže, žena důstojnost ženy a rodina důstojnost rodiny. Od toho se odvíjí také důstojnost národa. Toto chtějí aktéři kultury smrti a stoupenci gender ideologie ve jménu ušlechtilých hesel zničit. Pojem muž, manžel, otec, rytíř, gentleman je pro ně nepřijatelný. To samé platí o pojmech žena, manželka, matka. Když se jim to v některém národě podaří, tak národ ztratí své důstojné postavení před Bohem i před světem.

Představitelé mnoha zemí těmto aktérům kultury smrti z nepochopitelných důvodů poníženě podlézají a skrze zákonodárství, které je někdy v rozporu se zdravým rozumem, jim vycházejí vstříc. Tito nemají žádnou morální hrdost a svůj národ připravují nejen o jeho důstojnost, ale pomocí zákonů jej vydávají zániku. Je to ztráta základního životního smyslu – ztráta citu pro sebezáchovu. První projevy nebezpečí se už objevují i u nás.“

Velké nebezpečí si uvědomili i v Polsku, kde se na svátek Svaté Rodiny v roce 2013 četl pastýřský list o ohrožení rodiny skrze gendrovou idelogii. O vidění gender ideologie jako dobra platí slova žalmu 51,5: „Milejší je ti zlo než dobro, řeči lživé než pravda.“ Prorok Izaiáš píše (5,20): „Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem“.