Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který si všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (3x)

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen

K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno.

Pane, smiluj se (3x)

K: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
L: Nyní i vždycky i na věky věků. Amen

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen

Kondak 1
K: Pojďme věřící a oslavujme sestoupení Svatého Ducha, který se z lásky Otce a Syna vylil na apoštoly. Božím řízením a jako vodou zaplavil celou zemi. Těm, kdo se v čistotě k němu utíkají, dává životodárnou milost Božího synovství a slávu. Posvěcuje a zbožšťuje ty, co k němu volají: Přijď Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!
L: Přijď Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Ikos 1
K: Nebeští andělé v jásajících zástupech ustavičně zpívají k oslavě Svatému Duchu. On je Pramenem života a duchovním Světlem. Věčný a nekonečný Svatý Duchu, i my tě s nimi oslavujeme za všechny zjevné i skryté milosti a pokorně prosíme o blažené osvícení:

L: Přijď, Světlo pravdivé
Přijď, Radosti duchovní
Přijď, Kráso nevýslovná
Přijď, Oblaku a ovlaž nás nebeskou rosou

Přijď a přijmi naši chválu jako vonné kadidlo
Přijď a dej nám okusit radost, kterou jsi nás zaplavil
Přijď a potěš nás hojností svých darů
Přijď, nikdy nezapadající Slunce a přebývej v nás

Přijď Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 2
K: Svatý Duch v podobě ohnivých jazyků, v záři a v prudkém i obšťastňujícím hukotu sestoupil z nebe na apoštoly. Tímto svým plamenem zapálil nesmírné nadšení rybářů, kteří po celém světě nebojácně ohlašovali radostnou zvěst a každého volali do Kristovy Církve. Radostně snášeli všechny útrapy na souši i na moři. Nezalekli se pronásledování, ba ani kruté smrti. Po celém světě zaznívá poselství jejich překrásné písně: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 2
K: Bože, Svatý Duchu, ty jsi bezedná číše, z které jako déšť neustále proudí životodárná milost a vyzařuje nezhasínající plamen nadšení. Ty jsi se v Sionském večeřadle vylil na apoštoly, proto tě opěvujeme, velebíme a dobrořečíme ti:

L: Přijď, Posvětiteli a Ochránce svaté Církve
Přijď a stvoř ve svých věrných jedno srdce a jednu duši
Přijď a rozpaluj naši chladnou a neplodnou zbožnost
Přijď a rozptyl mraky bezbožnosti a nečestnosti, která se vznáší nad zemí

Přijď a přiveď všechny na cestu spravedlivého života
Přijď a pouč nás o skutečné pravdě
Přijď k nám Moudrosti nekonečná
Přijď a veď nás k věčné spáse

Přijď Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 3
K: Bože, Duchu nepochopitelný, věčné tajemství. S nebeským Otcem a věčným Slovem jsi všechno stvořil. V chrámu nepřístupného světla přebývají vznešené zástupy andělů a v nekonečném vesmíru svítí nespočetné množství hvězd, které jsi stvořil, aby se třpytili velkolepou nádherou. Tělo a duši jsi spojil do uchvacující jednoty a stvořil jsi lidský rod. Proto ti všechno tvorstvo radostně zpívá k oslavě: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 3
K: Věčný Duchu, ty jsi Alfa i Omega, Počátek i Konec. Při stvoření jsi se s nespoutanou silou vznášel nad vodami a svojí stvořitelskou mocí a úžasnou důsledností jsi všechno i všechny oživil. Od tvého životodárného dechu zazářila z nepředstavitelné prázdnoty nevýslovná krása stvořeného světa. Proto tě vzýváme:

L: Přijď, ty největší Umělče světa
Přijď, ty, co utváříš a oživuješ vesmír
Přijď, neboť tvoje vznešenost se projevuje i v nejmenším kvítku
Přijď, neboť tvoje velikost září z každé hvězdy

Přijď, ty nepopsatelná mnohotvárnosti
Přijď, ty věčná Kráso
Přijď a osviť temnoty našich duší
Přijď a ukaž světu, že jsme nové stvoření v Kristu

Přijď Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 4
K: Nepochopitelný a nejdobrotivější Duchu, prameni našeho posvěcení. Přečistou Pannu Marii jsi oděl do oslňujícího a nadpřirozeného Božího lesku. Učinil jsi ji Matkou Boha Slova, Královnou andělů a Ochránkyní lidí. Nesmírnou silou naplňuješ proroky a apoštoly. Vyzdvihuješ je do třetího nebe a věnčíš jejich srdce nebeskou nádherou. Do jejich úst vkládáš oheň nadšení, které přivádí lidi k Bohu. Smilováváš se i nad největšími hříšníky a oni ti po svém obrácení plní vděčnosti nadšeně zpívají: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 4
K: Milostí Svatého Ducha žije každá duše. Jeho mocným působením se obnovuje společenství všeho stvoření se vzkříšeným Kristem v tomto, i v budoucím věku. Dobrotivý Utěšiteli, při vzkříšení z mrtvých pozdvihni nás z našich hrobů k věčnému životu. Zachraň nás od věčného zatracení a přiveď nás spolu se všemi svatými, s našimi příbuznými a přáteli do věčné blaženosti prozářené Boží slávou:

L: Přijď a zachraň nás od duchovní smrti
Přijď a před posledním vydechnutím nás nasyť přesvatým Tělem a Krví Krista Spasitele
Přijď a dej nám klidné zesnutí s čistým svědomím
Přijď a svým světlem nás probuď ze snu smrti

Přijď a dej nám milost procitnout ze smrti do věčné blaženosti
Přijď a dopřej nám s radostí vidět úsvit věčnosti
Přijď a učiň z nás syny nesmrtelnosti
Přijď a po vzkříšení jako Slunce osviť naše nesmrtelná těla

Přijď Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 5
K: Pane Ježíši, slyšíme tvůj hlas: “Jestliže je někdo žíznivý a věří ve mne, ať přijde ke mně a ať pije.” Prosíme tě, Synu Boží, dej nám živou vodu a uhas naši žízeň po duchovním životě. Vylej na nás proud milostí svého Svatého Ducha, aby jsme už nikdy nežíznili. S láskou a s dojetím ti zpíváme: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 5
K: Věčný, nestvořený a nekonečně štědrý Duchu, Ochránce spravedlivých a Očištění hříšníků. Zbav nás všech nečistých skutků. Nedovol, aby v nás, kteří ti zpíváme, vyhasla záře a lesk tvého milostiplného světla:

L: Přijď, Nejdobrotivější a vzbuď v nás dokonalou lítost
Přijď a dej nám pramen slz i dojetí
Přijď a nauč nás klanět se ti v duchu a v pravdě
Přijď, ty nejvyšší Pravdo a rozežeň všechny pochybnosti našeho rozumu

Přijď, věčný Živote a přiviň nás do svého lůna na naší pozemské pouti
Přijď, věčné Světlo a zmizí od nás všechen strach a každý přízrak
Přijď, vždy nová Sílo a osvěž své unavené děti
Přijď, nekonečná Radosti a rozplynou se všechny naše nynější těžkosti

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 6
K: Jásej dcero Světla, svatá matko Sióne! Raduj se a plesej svatá Církvi, vznešená Kristova nevěsto. Skvěješ se jako nebesa a tvá sláva se rozléhá po celé zemi. Vždyť neustále nad tebou bdí Svatý Duch, který léčí nemocné, posiluje vyčerpané, oživuje mrtvé a k věčnému životu přivádí všechny, co k němu důstojně a bohabojně volají: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 6
K: „Ve světě budete mít trápení”, řekl Pán. Kde najdeme útěchu a kdo nás potěší? Duchu, Utěšiteli, utiš náš zármutek. Přimlouvej se za nás nevyslovitelnými vzdechy a osvěž srdce těch, co se k tobě ustavičně s důvěrou utíkají:

L: Přijď, sladké Osvěžení těch, co se namáhají
Přijď, Posilnění těch, co jsou přetíženi
Přijď, Společníku uvězněných
Přijď, Oporo pronásledovaných

Přijď a buď štědrý k vysíleným bídou a hladem
Přijď a utiš vášně našich těl i duší
Přijď ke všem, co touží po tvém osvícení
Přijď a dej smysl našim zármutkům nadějí na věčnou radost

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 7
K: “Kdo by se rouhal Svatému Duchu, neodpustí se mu ani v tomto věku, ani v budoucím, ” řekl Pán. Když slyšíme tento přísný výrok, chvějeme se, aby jsme nebyli odsouzeni s těmi, kteří proti tobě bojují a nechtějí tě poslouchat. Svatý Duchu, nedopusť, aby se naše srdce přiklonila k zlobě a falešným slovům bloudících a zlořečících lidí. Obrať na správnou cestu ty, kteří se obrátili k bludnému učení, anebo upadli do nevěry, či bezbožnosti a všem svým věrným dopřej, aby ti s Církví na věky zpívali: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 7
K: Bože, když tvůj Svatý Duch opustil krále Saula, dolehl na něj strach a postihla ho beznaděj. Hrůza opuštěnosti ho vrhla do zoufalství. Jsme si vědomi toho, že skleslost a zatvrzelost našich srdcí nás vzdaluje od tebe a od tvého světla. Ty jsi nejpevnější a nejbezpečnější opora našich duší, proto nám, malověrným, dej sílu, abychom tě vytrvale očekávali a vzývali, dokud nás neozáří jas tvé tváře:

L: Přijď a nezavrhni nás pro naši vzdorovitost
Přijď a neopouštěj nás pro naši netrpělivost
Přijď a utiš prudkou bouři našich vášní
Přijď a vyžeň zmatek a nepokoj z našich duší

Přijď a povzbuď znechucené životnými neúspěchy
Přijď a obměkči naše srdce, když jsme zatvrzelí a plní hněvu
Přijď a ochraň nás před nástrahami zlého ducha
Přijď a dej nám ducha pokory, aby jsme trpělivostí spasili naše duše

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 8
K: Nebeský Otče, zachraň nás, neboť jsme duchovně bídní a nemocní, slepí a nazí. Daruj nám svou milost, která je vzácnější než ohněm pročištěné zlato. Oděj nás bílým rouchem, kterým zahaluješ všechny naše slabosti a svým svatým pomazáním vyhoj naši duchovní slepotu. Milost tvého Životodárného Ducha ať sestoupí do nečistých nádob našich duši a ať nás oživí, abychom ti mohli radostně zpívat: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 8
K: Pozemské štěstí zpustne jako Babylonská věž. Marné je všechno lidské úsilí a každá námaha. Jsme šťastní, že jsi nás naučil být pokornými a že jsi nám v našich pádech odkryl celou lidskou slabost a ubohost. Bez tvé pomoci nemůžeme nic udělat, ale skrze tvoji milost máme naději na spásu:

L: Přijď, jediný a nejmoudřejší Dárce života
Přijď a dej nám poznat svoje nevyzpytatelné cesty
Přijď a jako jasný záblesk ozař konec našeho pozemského života
Přijď a požehnej každé naše dobré jednání

Přijď a buď Pomocníkem v konaní našich dobrých skutků
Přijď a osviť náš rozum v čase pochybností
Přijď a daruj nám Ducha kajícnosti
Přijď a obrať naše smutky a sklíčenost v pokoj

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 9
K: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, který si mocí Svatého Ducha vzal tělo z Marie, vždy Panny a stal se člověkem. Na kříži rozepjal svoje svaté ruce. Svojí předrahou krví vykoupil celý svět od hříchu a osvobodil nás od věčné smrti. Proto všechno stvoření očekává, že bude mít účast na svobodě a slávě Božích dětí a nepřestává zpívat Otci, který nás miluje, Synu, který nás vykoupil a Svatému Duchu, který nás posvěcuje: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 9
K: Životodárný Duch u Jordánu v podobě holubice sestoupil na Krista a při křestní koupeli spočinul i na nás všech. Avšak působení jeho dobroty a milosti přestalo účinkovat pro temnotu našich hříchů. Proto, dobrotivý Bože, jako poutníci, kteří v noci zabloudili v lese a vyčkávají ranní jitřenku, toužíme po tvém blahodárném světle, abychom nezahynuli, ale našli cestu věčného života:

L: Přijď k nám, kteří jsme označení pečetí tvého vznešeného jména
Přijď a očisť naše utrápené a nemilosrdně pálící svědomí
Přijď a obnov v nás svůj zatemněný obraz
Přijď a zažeň naše hříšné představy

Přijď a nauč nás soucitu s bolestí a utrpením bližních
Přijď a ukaž nám, jak máme utěšovat lidi v jejich žalu
Přijď a učiň nás schopnými milovat každé stvoření
Přijď a odměň nás radostí ze své spásy

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 10
K: Svatý Duch nás znovu rodí pro věčný život. Posiluje, mučedníky, posvěcuje kněze a korunuje spravedlivé. Chléb a víno proměňuje v Tělo a Krev Ježíše Krista. Ó, hloubko bohatství Boží moudrosti! Vštěpuj do našich srdcí největší ze svých darů. Daruj nám lásku, která všechno odpouští, která nás vede milovat i nepřátele a chce, aby všichni byli spaseni. Dej, aby jsme jí naplněni a posilněni mohli jako děti Světla zpívat: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 10
K: „Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost anebo pronásledovaní, hlad anebo nahota, nebezpečí anebo meč?” I když stratíme vše na zemi, v nebi máme připravené nevadnoucí dědictví. Pane, daruj nám sílu, abychom tě nemilovali jen slovy a jazykem, ale především dobrými skutky a ctnostným životem:

L: Přijď, Duchu všemocný a rozhojni v nás vše přemáhající víru
Přijď a dej nám sílu k modlitbě
Přijď a zahřej naše zkřehnutá srdce
Přijď a nedovol, aby v nás pro rozmnožení nepravosti ochladla láska

Přijď a nedovol nám v čase pronásledovaní a výsměchu odpadnout od víry
Přijď a zachraň nás od pokušení a protivenství
Přijď a pokropením nebeskou rosou oživ naše srdce
Přijď, Dobrotivý, uzdrav, posvěť a pozdvihni nás svojí milostí

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 11
K: Toto řekl Pán: „Vyleji ze svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši jinoši budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.” Toužebně očekávaný Duchu, daruj aspoň zrnka svých darů ze stolu svých vyvolených synů i nám, kteří voláme: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 11
K: Svatý Duchu, jsi jako blesk a když jen na chvíli zazáříš v koutku naší duše nikdo nemůže odolat záplavě světla, která proudí ze setkání s tebou. I ta nejhříšnější bytost se změní a obrátí tvým zázračným a pro nás nepochopitelným působením. Prosíme tě, dobrotivý Utěšiteli, dopřej i nám, ještě v čase tohoto pozemského života poznat tě čistým srdcem a s láskou ti zpívat:

L: Přijď, osvětlující Záblesku věčnosti
Přijď a osviť nás neuhasínající září
Přijď, Poklade pokorné moudrosti
Přijď, věčná Radosti tichých

Přijď, Živá Vodo a osvěž nás uprostřed boje s vášněmi
Přijď, neboť bez tebe není opravdová radost ani pokoj
Přijď, neboť s tebou je všude Nebeské království
Přijď a vtiskni nám do duše Slunci podobný obraz tvé tváře

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 12
K: Svatý Duchu, ty nevyčerpatelná řeko milosti a odpuštění hříchů. Vyslyš naše úpěnlivé prosby za celý svět, za věřící i nevěřící i za odbojné syny světa a všechny přiveď do věčného Království Nejsvětejší Trojice. A když bude tvým mocným působením zničena i smrt náš poslední nepřítel, tehdy svět znovuzrozený tvým očišťujícím ohněm, zazpívá ti radostnou píseň nesmrtelnosti: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 12
K: V duchu vidíme Boží město, nebeský Jeruzalém, ozdobený a okrášlený jako nevěsta. Skvěje se, plesá, jásá a třpytí jako slunce. Při Pánově trůnu zní hlahol andělů a sám zářící Pán stojí uprostřed svých vyvolených, kde není bolest, zármutek ani nemoc. Králi nebeský, Svatý Duchu, ty jsi nám daroval svých sedm darů. Dej, abychom jejich působením měli účast na radostné věčnosti a abychom tě svolávali:

L: Přijď, Dobrotivý a zapal v nás touhu po věčném životě
Přijď a naplň nás touhou po věčné Pravdě
Přijď a odkryj nám radosti Božího království
Přijď a rozněcuj v nás naději na věčnou spásu

Přijď a dej nám sněhobílé roucho čistoty
Přijď a naplň nás leskem svého božství
Přijď a vezmi nás na svatební hostinu Beránkovu
Přijď a učiň nás hodnými navěky přebývat v tvé slávě

Přijď, Utěšiteli, Svatý Duchu a přebývej v nás!

Kondak 13
K: Ó, nekonečná hloubko, spáso dávající lásku, životodárný Duchu! Svým dechem zahřej chladné srdce celého lidského rodu, které ochladly pro množství nepravostí. Tvojí nekonečnou mocí urychli záhubu zla a dej, aby na každém místě vítězila Boží spravedlivost. Ať se ti klaní každé stvoření v nebi, na zemi i v podsvětí. Ať ti vzdává chválu a ať ti zpívá: Aleluja! (3x)
L: Aleluja, aleluja, aleluja! (3x)

Znovu Ikos 1Kondak 1

Závěrečná modlitba:

K: Svatý Duchu naplňuješ celý vesmír a všem dáváš život. Ale v těch, kteří dobrovolně setrvávají v hříchu, nepřebýváš. Pokorně a vroucně tě prosíme, nepohrdni námi pro nečistotu našich duší, ale přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny. Pomoz nám prožít následující dny našeho života v pokání a konaní dobrých skutků, abychom tě oslavovali s Otcem i Synem na věky věků. Amen