Tříkrálová sbírka odpovídá často této modlitbě: „Bože, víme, že z Východu přišli bohatí sponzoři, tři králové, aby se seznámili s nouzí lidí a pomohli tuto situaci zlepšit podporou sociálních projektů, dej ať i my máme především na paměti pomoc lidem v nouzi a seženeme pro ni dostatek peněz.“
Při četbě Schallerova misálku k tradiční liturgii „Zjevení Páně – Svatých Tří Králů“ čteme: „Název dnešního svátku Zjevení ukazuje na úmysl Církve uctít zvláštní slavnostní zjevení Boha mezi lidmi. Trojí tajemství je zahrnuto v bohoslužbách dnešního dne, trojí zjevení božské velebnosti Kristovy: 1. klanění Tří Mudrců, kterým hvězda v dalekém Východě prozradila královskou důstojnost dítka betlémského. 2. křest Kristův, při němž hlas nebeského Otce označil Krista za Syna Božího. 3. svatba v Káně, kdy se Kristus při proměnění vody ve víno ukázal jakožto pán veškeré přírody.
Přinesme i my dnes božskému Dítku zlato své lásky, kadidlo své modlitby a myrhu svého sebezapírání!“ Můžeme říci, že tříkrálová sbírka je k projevení lásky k lidem, k níž nás Spasitel zavázal, ale jak je to se zlatem lásky, s kadidlem modlitby a myrhou sebezapírání?

Schallerův misálek má tuto myšlenku k evangeliu: „Řiďme se odhodlaností, vytrvalostí, vírou a pokorou Tří Mudrců, a nalezneme i my svého Spasitele!“ K četbě evangelia a větě Mt 2,11: „Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu.“ se pokleká. Důsledné hledání Boha, klečení, klanění, adorace a modlitba je spiritualita Tří Králů, jak ji máme v evangeliu. Pokoncilní kancionál v písni 219 má latinsko-český text „Adéste fidéles“ – „Jdou zástupy věrných“ a refrén zpívá, co věrní dělají: „Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum.“ Tato latinská výzva k adoraci, klanění má český neadorační překlad: „Ježíši zrozenému zpívejme.“ Pokud ovšem tři králové zpívají bez adorace a modlitby, tak jim chybí to, co je pro ně charakteristické.
Když mudrci neviděli hvězdu hledali poučení u krále Heroda. Ten si byl vědom toho, že jako politik není kompetentní řešit závažné náboženské otázky. Zeptal se velekněží a zákoníků a ti odpověděli správně podle proroctví Starého zákona, že se má Vykupitel narodit v Betlémě. Správného poučení ve věcech náboženských se mi dostane bezpečněji od náboženského představitele než od lidí z jiných oborů, třeba od nějaké filmové nebo sportovní hvězdy. Sv. Maxim Vyznavač v díle Pět set kapitol zobecňuje odpověď podle Písma svatého: „Slova Zákona a Proroků totiž, jsou-li zbožně chápána, jako hvězda s jistotou přivádějí k poznání vtěleného Slova ty, kdo jsou z Boží vůle povoláni mocí milosti.“ Zbožným chápáním Písma svatého v souladu s posvátnou tradicí a závazným vyjádřením zejména papeže každý pokřtěný vede sebe i druhé ke Kristu. Herodes žádá mudrce, aby mu přišli oznámit zda nalezli Vykupitele, protože vidí, že velekněží a zákoníci sice dobře poradili, ale sami se podle této rady nehodlají zachovat. I když chybí dobrý příklad, tak jednejme podle dobré rady jako mudrci! Ti si neřekli: „Náboženští odborníci nám poradili to, co sami neudělají a tak to raději vzdáme.“ Pokud jsou zde dobré rady dejme dobrý příklad sami. Jako tři králové nečekejme vždy dobrý příklad.

Kardinál sv. Bonaventura úryvek o třech králích Mt 2,11: „Nalezli dítě s Marií a jeho matkou“ vysvětluje takto: „Nikdy nenalezneš Krista než u Marie a skrze Marii. Nadarmo tedy hledá Ježíše, kdo ho u Marie nehledá.“ Panna Maria, „hvězda jitřní“ a „hvězda mořská“ skrze modlitbu svatého růžence (a jiné formy mariánské úcty) vede k nalezení Ježíše Krista. K tajemství sv. růžence s Narozením Páně můžeme přiřadit tato slova starobylého hymnu Akatist: Kondak 5: „Tři mudrci uviděli jasnou hvězdu a následovali ji, svítila jim na cestu a zastavila se nad místem, kde našli mocného krále. A když se přibližovali k Nepřístupnému, klaněli se mu a volali: Aleluja! Aleluja! Aleluja! Ikos 5 Když chaldejští synové uviděli, že ten, který stvořil lidi a přijal na sebe podobu služebníka, spočívá v panenském náručí, ochotně mu odevzdali svoje dary a Blahoslavené volali: Zdrávas, Matko hvězdy, která nehasne! Zdrávas, záře dne tajemného a věčného! Zdrávas, oheň pokušení jsi zhasila! Zdrávas, osvěcuješ ctitele Nejsvětější Trojice! Zdrávas, tyrana jsi svrhla z trůnu! Zdrávas, Krista milujícího lidi jsi zrodila! Zdrávas, vysvobodila jsi nás z otroctví pohanství! Zdrávas, snímáš z nás bláto neřestí! Zdrávas, učinila jsi konec modlářství! Zdrávas, tys zhasla plameny vášní ničivých! Zdrávas, vůdkyně po cestách panenství! Zdrávas, radosti lidského pokolení! Zdrávas, panenská Nevěsto! Kondak 6 Když se tři mudrci vrátili do Babylonu, ohlašovali lidem, že se splnilo proroctví o příchodu Krista Vykupitele, ale Heroda obešli, neboť ti nechtěl zpívat: Aleluja! Aleluja! Aleluja!“

Slova hymnu Akafist: „Heroda obešli, neboť ti nechtěl zpívat: Aleluja!“ ukazují i nám, jak se zachovat vůči lidem s pokryteckým zájmem o náboženské věci. Aby nebylo obcházení při tříkrálové sbírce pokrytecké, je třeba dbát na to, aby s tříkrálovou sbírkou jak při vybírání, tak při užívání byla spojena snaha osvojit si myšlení, slova a skutky svatých tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara.