Boleslav cenil svého bratra Václava tak málo, že jej zabil. Václav cenil vše podle křesťanské víry a podle ní byl oceněn uznáním svatosti života. Je-li toto ocenění oprávněné, tak je nemůže nikdo z lidí zvrátit i kdyby chtěl. Toto ocenění nemůže pro sebe získat nikdo ani neoprávněně, i kdyby chtěl. Naplňuje se tak jedna základní pravda víry: „Bůh je nejvýš spravedlivý – dobré odměňuje a zlé trestá.“

Nejlepším cenitelem je znalec; šití dokáže ocenit dobrá švadlena, hru na varhany dobrý varhaník a světce světec.

Svatý Alfons z Liguori zemřel v roce 1787 v Nocera dei Pagani blízko Neapole. Byl od české země hodně vzdálen prostorem a byl hodně vzdálen časem i od sv. Václava, který zemřel roku 929. Přesto ve své knize doporučující úctu k Nejsvětější svátosti vysoce ocenil svatého Václava: „V úctě k Nejsvětější svátosti vyniká zvláště svatý Václav. Tak veliká byla láska svatého knížete k Ježíši, že nejen sám vybíral nejlepší obilí a hrozny k přípravě svátostných způsob, ale rovněž pilně navštěvoval kostely, kde dlel Kristus v oltářní svátosti, a to i v noci a v zimě. Jeho čistá duše byla tak zanícena božskou láskou, že tento žár vyzařoval i navenek. Legenda vypravuje, že Václavovu služebníkovi, doprovázejícímu knížete na takové cestě v zimě a nočním chladu, zábly nohy od sněhu, že nemohl dál. Světec mu řekl, aby kráčel v jeho stopách; od této chvíle necítil služebník více chladu.“

Ve stopách eucharistické úcty sv. Alfonse z Liguori a svatého Václava kráčeli dva světci z řad kongregace redeptoristů, které sv. Alfons z L. založil: sv. Jan Nepomuk Neumann a sv. Klement Hofbauer. Sv. Jan Nepomuk založil v Americe 80 kostelů a 100 škol. Tento apoštolát byl spojen se 40 hodinovými adoracemi, které organizoval. Sv. Klement Hofbaur v tísni poklekal před svatostánkem a klepal na něj.

Nevypadal by stav katolické Církve jinak, kdyby zde bylo více naléhavých adorátorů? Následováním sv. Václava v úctě ke svátosti oltářní jej i uznáváme. Smírná adorace jako protiváha všeho protikřesťanského je správná cesta, z níž nás může odrazovat mimo jiné chlad náboženské lhostejnosti. Prosme: svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!