Jak se modlíme růženec? Nezapomeň, že máš tajemství rozjímat a ne odhrkat. Nejprve znamení kříže + a slova: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Následuje Vyznání víry (apoštolské): Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, obcování svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
Dále modlitba Páně: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Po modlitbě Páně modlitba Zdrávas Maria: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Uprostřed modlitby mariánské je “Ježíš” a v úvodu je tato modlitba s rozvedením: 1. Ježíš, který v nás Víru rozmnožuj. 2. Ježíš, který v nás Naději posiluj. 3. Ježíš, který v nás Lásku rozněcuj.
Následuje Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
Modlíme se některý z níže uvedených růženců. Obvykle se modlí v pondělí a čtvrtek růženec radostný. V úterý a pátek bolestný a ve středu, sobotu a neděli růženec slavný.

I. Tajemství radostného růžence jsou:
1. Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala
2. Ježíš, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila
3. Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila
4. Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala
5. Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla

II. Bolestný růženec:
1. Ježíš, který se pro nás krví potil
2. Ježíš, který byl pro nás bičován
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován
4. Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován

III. Slavný růženec:
1. Ježíš, který z mrtvých vstal
2. Ježíš, který na nebe vstoupil
3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal
4. Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal
5. Ježíš, který tě, Panno, v nebi korunoval

IV. Růženec světla:
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii

Po desátém “zdrávasu” následuje 1x Chvála Nejsvětější Trojice: “Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků.“ Modlívá se podle zjevení ve Fatimě: „Pane Ježíši odpusť nám naše hříchy, uveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

V dalším desátku začínáme opět modlitbou Páně “Otče náš” a do “Zdrávasů” vkládáme za jméno Ježíš další tajemství.

Modlitbu růžence zakončíme modlitbou Zdrávas, Královno: Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Pane Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zakončení křížem + a obvyklým “Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého” , případně se slovy: „S božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti.“

Odpustky: Za modlitbu růžence při splnění dalších podmínek je možné získat plnomocné odpustky. Jedna z podmínek je modlitba za papeže, která se proto obvykle připojuje. Enchiridion odpustků schválený ČBK, který vydala Matice cyrilometodějská v roce 2000 v Olomouci pod č. 17: „§ 1 Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se zbožně pomodlí růženec, a to v kostele či v kapli, v rodině, v řeholní komunitě, ve společenství věřících a obecně tehdy, když se více věřících shromáždí za nějakým čestným účelem. K splnění úkonu je třeba se pomodlit bez přerušení alespoň 5 desátkový růženec.“

Latinský růženec: + In nomine Patris et Fílii et Spiritus Sancti. Amen.

Věřím: Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Otče náš: Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen

Zdrávas Maria: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

První tři „Zdrávas“: 1. Qui adaugeat nobis fidem. 2. Qui corroboret nobis spem. 3. Qui perficiat i nobis caritatem.

Sláva…: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen

Tajemství radostná – mysteria gaudiosa
1. quem, o Virgo, de Spiritum Sanctum concepisti
2. quem, o Virgo, visitando Elisabeth portasti
3. quem, o Virgo, in Betlehem peperisti
4. quem, o Virgo, in templo praesentasti
5. quem, o Virgo, in templo invenisti

Tajemství bolestná – mysteria dolorosa
1. qui pro nobis sanguinem sudavit
2. qui pro nobis flagellatus
3. qui pro nobis spinis coronatus
4. qui pro nobis crucem baiulavit
5. qui pro nobis crucifixus

Tajemství slavná – mysteria gloriosa
1. qui resurrexit a mortuis
2. qui in coelum ascendit
3. qui Spiritum Sanctum misit
4. qui te, o Virgo, in caelum assumpsit
5. qui te, o Virgo, in caelis coronavit

Fatimská invokace: Domine Iesu, dimitte nobis peccata nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

Zdráva Královno – Salve Regina: Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad Te clamamus, exules filii Evae, ad Te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Oroduj…: Ora pro nobis, Regina sacratissimi Rosarii ut digni efficiamur promissionibus Christi

Orémus: Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem, et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit: concede, quaesumus; ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt, assequamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

  • In nomine Patris et Fílii et Spiritus Sancti.
    Amen.